Připravuje se novela zákona č. 108/2006, o sociálních službách

V Iris Hotelu Eden v Praze se v pondělí 16. května 2022 uskutečnilo diskuzní fórum k novele zákona o sociálních službách. Opět tu máme na stole novelu zákona o sociálních službách. Určitě se vám v hlavě honí, tak jako mně, kolikátá je to asi novela. Jak to dopadne tentokrát? Nevíme, ale jdeme do toho, nezbývá nic jiného. Z jednání k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy předávám několik informací

Novela zákona by se měla rozdělit do dvou částí. První část tzv. technická novela by měla být předložena vládě ve čtvrtém kvartálu roku 2022 s účinností od 1. 7. 2023. Druhá část novely zákona, která by se měla týkat financování sociálních služeb, by měla být předložena ve čtvrtém kvartálu roku 2023 a účinná by měla být od 1. 7. 2024. Připomínky a vyjádření k předloženým návrhům tzv. technické novely máme předložit do 6. června 2022.

Připomínky se budou vypořádávat do konce června 2022 a v červenci a srpnu se překlopí do paragrafového návrhu, který by měl odejít v následných měsících do vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek by měla novelu projednat vláda a poté, pokud vláda schválí, ji začnou projednávat poslanci v Poslanecké sněmovně.

Informace o nejdůležitějších navrhovaných změnách v tzv. technické novele zákona o sociálních službách jsem čerpala ze zaslaných materiálů z MPSV a diskuzního fóra.

Změny v podpoře neformální péče směřují k doplnění pečující osoby jako cílové skupiny do zákona, včetně zákonné definice. Do pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací asistence, denního stacionáře se nově vkládá nová základní činnost „nácvik dovedností pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci“.

U příspěvku na péči se pro žadatele doplňuje povinnost uvádět majitele účtu, na který bude příspěvek zasílán. Navrhuje se doplnit povinnost pro krajskou pobočku úřadu práce, která kontroluje využívání příspěvku na péči, aby se na postup této kontroly vztahoval kontrolní řád.

Rozsáhlé změny jsou navrhovány v oblasti druhů sociálních služeb, kde se nově definují sociální služby komunitního charakteru. Spojí se pobytové sociální služby – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením – do nové sociální služby pod názvem „domov sociální péče“. Návrh obsahuje rozšíření základních činností pečovatelské služby o „pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí“. Nově se zavádí rozšíření azylového domu o možnost ubytovat osoby s látkovými závislostmi, tzv. ,,mokré azylové domy“. Okruh osob, kterým je poskytována pečovatelská služba bez úhrady, se rozšíří o cílové skupiny odborného sociálního poradenství, o osoby ohrožené závislostmi a o oběti genderově podmíněného násilí. Součástí úprav jsou i odlehčovací služby a vydefinování přechodné doby, která se zkracuje na 180 dní.

Mezi další změny patří zakotvení standardu pro materiálně-technické a personální zajištění sociálních služeb, které by měly být upraveny v právním předpisu.

V návrhu se zavádí valorizační mechanismus maximálních úhrad za sociální služby pro každý kalendářní rok podle zákonem stanovených podmínek.

V oblasti změny kvality sociálních služeb budou následovat revize povinností poskytovatele sociálních služeb. S tím bude souviset úprava standardů kvality sociálních služeb v prováděcím přepisu a budou se doplňovat povinnosti zaměřené na ochranu práv zranitelných klientů.

Ke změnám dojde i v oblasti opatření omezujících pohyb osob, která se týkají zrušení povinné posloupnosti užití dílčích opatření s cílem snížení agrese klienta a respektování individuálního přístupu. Změny budou doprovázeny úpravou povinnosti vést užití opatření. Vypouští se opatření podávání léčivého přípravku za přítomnosti přivolaného lékaře.

Ke změnám dochází také u registrace sociální služby. Zavádí se předběžný krok pro zájemce o registraci sociální služby. Doplňuje se zákon o povinnost registrátora vydávat rozhodnutí o změně registrace bez předchozí žádosti poskytovatele v případě změny relevantních údajů v základních registrech. Upravuje se proces registrace včetně provádění změn obsažených v registru. Změny se budou týkat řízení o registraci sociálních služeb, žádosti poskytovatele o registraci sociálních služeb, evidence údajů a žádosti poskytovatele o změnu registrace. Upravuje se vymezení rejstříku a jeho obsahu včetně rozdělení rejstříku na veřejnou a neveřejnou část.

Dochází ke změnám v oblasti působnosti při zajišťování sociálních služeb a zajišťování sociální práce ve veřejné správě, kde se mimo jiné vymezuje výkon činností sociální práce sociálních pracovníků obecního úřadu typu III včetně doplnění termínu sociální pracovník – sociální kurátor. Doplňuje se povinnost pověřeného obecního úřadu cíleně vyhledávat subjekty, které poskytují sociální služby bez oprávnění.

Dochází také ke změnám v oblasti kvalifikace pro výkon činností sociálních pracovníků a upřesňuje se výkon činností sociální práce. Z důvodu změn, k nimž došlo od doby nabytí účinnosti zákona, se upravují studijní obory.

V závěru bych chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním ze sociálních služeb, kteří se zapojili a zaslali odborovému svazu své připomínky. Ty se v současné době zpracovávají po právní stránce a poté budou odeslány na MPSV.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám