S hlavní hygieničkou Svrčinovou o odměnách a počtu personálu

Hygienická služba, ocenění práce zaměstnanců a novela zákona č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví, to byla hlavní témata setkání zástupců odborových organizací krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů s MUDr. Pavlou Svrčinovou, pověřenou hlavní hygieničkou ČR, a se zástupci Ministerstva zdravotnictví, kteří se hygienické službě a orgánům ochrany veřejného zdraví věnují. Jednání se uskutečnilo dne 24. června.

Původním záměrem výboru sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu byla organizace kulatého stolu. Kulatý stůl jsme před vypuknutím pandemie organizovali společně s Ministerstvem zdravotnictví k aktuálním otázkám hygienické služby. Doba pandemie organizaci zastavila a setkání zkomplikovala.

Pandemie na druhou stranu ukázala na personální a finanční problémy orgánů ochrany veřejného zdraví, na problémy vybavenosti moderní IT technikou, na nedostatky organizace a řízení. Stanovené podmínky pro společná setkání a jednání v době pandemie COVID-19 neumožnila organizaci kulatého stolu, ale umožnila alespoň prezenční setkání kombinované s on-line setkáním. Mimochodem a upřímně, on-line setkání jsou slabou náhražkou prezenčních setkání. Na on-line účastníky se zapomíná, mluví se mimo mikrofon, tedy se navzájem není možné slyšet, do kamerky se nikdo nedívá, tedy ani se nevidí na reakce přímých účastníků.

Prvním bodem jednání byla otázka, zda byla zaměstnancům vyplacena odměna a v jaké výši. Zaměstnanci hygienické služby pracovali v náročných podmínkách, trasovali, vyhodnocovali stav, prováděli kontroly, museli zajistit běžnou agendu, a to v podmínkách nedostatečného vybavení, stresu a nutných přesčasů. Jinak to nešlo a i politici si byli této náročné práce vědomi.

Na jaře roku 2020 informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že zaměstnanci hygienických stanic obdrží od státu jednorázovou odměnu 50 000 Kč. V praxi však byly finance použity převážně na úhradu práce přesčas, sloužené pohotovosti a na úhradu práce formou dohod mimo pracovní poměr. Bylo to pro nás poučení a vedení OS jednalo na jaře tohoto roku s vedením ministerstva o odměnách ve výši 75 000 Kč pro jednotlivého zaměstnance. Požadovaná částka byla pro ministerstvo příliš vysoká, jednalo se o možném kompromisu 50 000 Kč, ale ani to nebylo schváleno. Vláda nakonec dne 22. března 2021 odsouhlasila usnesení č. 310, kterým schválila záměr vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů. Celkové objemy financí byly počítány podle stanoveného počtu systemizovaných míst, a to ve výši 30 000 Kč na jedno, i neobsazené, místo. Finance na krajské hygienické stanice, SZÚ i zdravotní ústavy byly zaslány.

Nechápali jsme a nesouhlasili s tím, že někteří ředitele opět používali finance například na úhradu práce přesčas, službu pohotovosti a úhradu za práce na základě uzavřených dohod, nebo je dokonce dále šetří na horší časy!

S ministerstvem jsme si vyjasnili, že takto to je chybně, finance byly schváleny a určeny na mimořádné odměny. Finance na přesčasy, pohotovosti a dohody byly zaslány mimo balík na odměny. Velká diskuse se vedla o tom, zda může zaměstnavatel vyplatit mimořádnou odměnu v maximální výši 30 000 Kč na jednotlivce, což byl názor zástupkyně státního tajemníka ministerstva, nebo v průměrné výši 30 000 Kč, například jednomu zaměstnanci 50 000 Kč, druhému 10 000 Kč, ale v průměru 30 000 Kč.

Na stanovisku k hodnocení odměny v průměrné výši 30 tisíc Kč jsme se shodli s hlavní hygieničkou. Shodli jsme se na tom, že spolupráce s odbory, sociální dialog o systému rozdělování financí je velmi vhodný a nutný k zajištění spolupráce a vyjasnění výše přiznaných odměn. Předpokládáme, že zaměstnavatelé odměny vyplatili a nebudou finance na ministerstvo vracet.

Druhým bodem jednání bylo personální a finanční zajištění hygienické služby v roce 2022.

Ministerstvo financí připravilo a předložilo návrh rozpočtu pro rok 2022. Rozpočet je připravován a předkládán v několika vlnách a verzích. K našemu velkému nepříjemnému překvapení materiál obsahoval návrh na krácení systemizovaných míst krajských hygienických stanic. Krátit by se měla systemizovaná místa o 134, je to přesně počet, který byl krajským hygienickým stanicím navýšen v době největší personální krize v době řešení pandemie. Zde je shoda s Ministerstvem zdravotnictví, že je třeba všechna systemizovaná místa zachovat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou, je příslib, že se místa škrtat nebudou. Odborový svaz Ministerstvo zdravotnictví v tomto bodě samozřejmě podporuje a zaslal na Ministerstvo financí nesouhlas s návrhem na snížení systemizovaných míst.

Posledním bodem jednání byl návrh novely zákona č. 258/2006 S., o ochraně veřejného zdraví.

V době pandemie se ukázaly problémy s řízením hygienické služby, zda šlo o chybu v řízení ve strukturách ministerstva nebo vedení KHS, SZÚ a zdravotních ústavů, bude třeba v následném období zhodnotit.

K novele zákona jsme chtěli uspořádat kulatý stůl zástupců odborů, zaměstnavatelů a ministerstva. Pandemie a možnost scházet se pouze v omezeném počtu tomu zabránily. Novela obsahuje návrh na centralizaci krajských hygienických stanic a sloučení zdravotních ústavů. K návrhu odbory předložily připomínky a očekávaly jejich projednání.

Na jednání nám bylo sděleno, že se k připomínkám ministerstvo již písemně vyjádřilo a své vyjádření nám zaslalo, čímž je pro něj vypořádání ukončeno a materiál je předložen pro jednání vlády.

S tím odborový svaz zásadně nesouhlasí, uvedený postoj vůbec neodpovídá správnému postupu. Jak a kde v konečné fázi návrh zákona skončí, není jasné i s ohledem na problematická místa návrhu a také na rozsudky soudu k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 12:44

Stačilo by dobré vedení ze strany hlavní hygieničky

Celý svůj pracovní život, a to od roku 1978, jsem pracovala na hygienické stanici, ať to byla okresní nebo krajská. ...

Aktuality 8. 4. 2022 / 12:06

Sekce pracovníků hygienické služby před jednáním s ministrem Válkem

Výbor sekce pracovníků hygienické služby se dne 7. dubna sešel, aby připravil program jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

Aktuality 12. 3. 2022 / 11:58

Sekce pracovníků hygienické služby s hlavní hygieničkou Svrčinovou

Sekce pracovníků hygienické služby jednala 9. března s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou o aktuální situaci a připravované reformě orgánů ochrany veřejného zdraví.

Načíst další
 
Napište nám