Sekce nezdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Základní snahou sekce nezdravotnických pracovníků je, aby byli vnímáni i nezdravotničtí pracovníci jako pracovníci ve zdravotnictví. Úprava mzdy je v českém pracovním právu založena primárně na zásadě smluvní volnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Zákoník práce obecně nestanoví, jakou má mít mzda strukturu, či z jakých se má skládat složek. Výjimkou jsou tzv. režimové příplatky, například příplatek za práci přesčas či příplatek za práci v noci, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytovat. Vše tedy závisí na tom, jak se podaří sjednat mzdy při kolektivním vyjednávání.

V souvislosti se zdravotnickými zařízeními se zmiňují zdravotnické profese, ale že zákulisí tvoří všichni zaměstnanci napříč poskytovatelem péče, na to se často zapomíná. Většina z nás ví, jak je těžké získat kvalifikovaného elektrikáře, instalatéra, zámečníka, stravovací úsek se neobejde bez odborného vzdělání kuchařů, nutričních pracovníků, kteří musí mít přehled o dietách, alergiích atd. V případě jejich omylu může jít i o lidský život. V prádelnách se pere kontaminované a infekční prádlo, někdo ho musí opravovat, třídit, dopravit na jednotlivá oddělení. Je nutné likvidovat všechny odpady. Chod příslušných zařízení se neobejde bez personálního, ekonomického, či IT úseku. V tomto smyslu se nejedná o dělníky, pracovníky THP … jako v jiných odvětvích. Zaměstnanci pracují s různými chemikáliemi či přímo s infekčním materiálem a samozřejmě se musí pohybovat v rámci celého zdravotnického zařízení.

V příspěvkových organizacích jsou nezdravotničtí pracovníci odměňováni podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1. Zde nedošlo k navýšení platových tabulek již dva roky. Vzhledem k tomu, že pracujeme se zdravotníky ve společném kolektivu a jeden bez druhého se neobejde, přináší to do pracovních kolektivů špatnou náladu.

Toto téma považujeme za zásadní. Nic nepřichází samo. To, co je logické pro nás, nemusí být zřejmé pro lidi zvenčí. Stále dokola připomínáme, že nejen v lůžkových zařízeních pracují týmy zaměstnanců, bez kterých se tyto provozy neobejdou, a jedná se o neméně důležité skupiny zaměstnanců, jako jsou zdravotníci.

Za spravedlivé tedy považujeme, aby se navyšovaly mzdy či platy napříč všemi skupinami zaměstnanců ve zdravotnictví. Od založení sekce jsme se snažili o to, abychom byli zařazeni do zdravotnických tabulek, je to však stále neprůchodné. Proto nyní navrhujeme, aby byla vytvořena samostatná tabulka pro nezdravotnické pracovníky. V té současné jsme totiž s herci, pracovníky muzeí, hudebníky … kde se rozhodně nemůže odrazit práce s infekčním materiálem, pacienty mnohdy těžce imobilními a všemi zcela závislými na celém kolektivu personálu poskytovatele zdravotní a sociální péče.

Práce ve zdravotnictví je týmová práce, jednotlivec, ač s velkým egem, nezmůže nic.

Dne 16. prosince 2021 se sešla sekce nezdravotníků, zúčastnili se: Jitka Červená, Petr Veselý, Roman Carda, Libuše Pavlíková, Ing. Petr Popule a jako hosté Anna Kašpaříková a František Kuneš a za vedení odborového svazu předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková. Na programu byla kontrola úkolů z minulého jednání, výsledky z kolektivních jednání. Jednání zahájil Petr Veselý a vyzval přítomné, aby nás seznámili s výsledky kolektivních vyjednání a zda se již podařilo v zařízeních podepsat kolektivní smlouvy na letošní rok. Vesměs všude se vyskytl problém s odměňováním skupiny nezdravotníků. Zaměstnavatelé razili trend rozlišného odměňování. Pokud se podařilo vyjednat stejné podmínky pro navýšení mezd pro všechny zaměstnance, tak to bylo velkým úspěchem. V opačném případě nezdravotníci nepatřili do vybraných skupin, kterým by zaměstnavatel byl ochoten přidat. Naším cílem je dosáhnout spravedlivých podmínek pro odměňování pracovníků ve zdravotnictví, což vyplynulo ze vzájemné diskuse všech přítomných. Bc. Dagmar Žitníková nás informovala o činnosti OS a jeho plné podpoře našeho snažení.

Na závěr nás řídící sekce Petr Veselý informoval o tom, že dojednal setkání členů výboru sekce a předsedkyně OS Dagmar Žitníkové s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou.

Jednání se uskutečnilo na půdě ČMKOS 22. 3. 2022 za přítomnosti předsedy ČMKOS Josefa Středuly, místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radky Sokolové, předsedkyně OS OSZSP Bc. Dagmar Žitníkové a členů sekce nezdravotnických pracovníků Petra Veselého, Romana Cardy, Libuše Pavlíkové, Ing. Petr Populeho, Anny Kašpaříkové a Františka Kuneše.

Přítomní diskutovali o problémech, které je tíží v rámci nejen mzdového odměňování. V průběhu debaty předseda ČMKOS Josef Středula nabídl pomoc při řešení našich problémů a rozhodl se, že si najde čas a navštíví některou z nemocnic, kde se na místě seznámí s provozem provozně-technického zázemí zdravotnického zařízení.

Uvítali jsme tuto možnost a domluvili si termín návštěvy na 13. 5. 2022 v nemocnicích v Rokycanech a Písku. Měli jsme tak možnost porovnat chod dvou zdravotnických zařízení a tam, kde záleží managementu nemocnice na tom, aby se vedlo dobře všem zaměstnancům, tak se to odráží na jimi odvedené práci a jejich spokojenosti. Na druhé straně, pokud se management nepostará o zázemí a mzdy zaměstnanců, tak by se mohlo stát, že se budou některé nemocnice zavírat. Což už se nejednou odrazilo i na demonstracích.

Kdo jiný než management, spolu se zaměstnanci, by měl mít zájem na tom, aby nemocnice dobře fungovala? Otázkou je, zda často preferovaná politická výměna statutárů bez výběrových řízeních, pověřených vedením nemocnic, není někde záměrem. Chceme ukázat i zákulisí nemocnic a přimět odpovědné osoby k jednání o důležitosti činnosti nezdravotnických profesích ve zdravotnických zařízeních.

Na závěr bychom chtěli dodat, že si velice vážíme toho, že vedení OS dokázalo vyjednat odměny za COVID-19 i pro nezdravotníky a vstřícného přístupu předsedy ČMKOS pana Středuly, který nás již dlouhodobě spolu s vedením OSZSP ČR podporuje a snaží se prosadit spravedlivější ohodnocení naší práce.

Libuše PAVLÍKOVÁ, garantka sekce

Petr VESELÝ, řídící sekce

Podobné články

Aktuality 16. 7. 2022 / 11:36

Navštívili jsme nemocnice v Rokycanech a v Písku

V pátek 13. května jsme vyrazili do nemocnic v Rokycanech a v Písku.

Aktuality 27. 3. 2022 / 12:26

Sekce nezdravotnických pracovníků usiluje o spravedlivé odměňování

Vedení sekce nezdravotnických pracovníků léta usiluje o zvýšení platů a mezd nezdravotníků. Opakovaně jednáme o zlepšení postavení a odměňování nezdravotníků ve zdravotnických zařízeních.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:41

Zpráva o činnosti sekce od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Výbor sekce stále upozorňuje na kritický nedostatek vlastních kvalifikovaných pracovníků obslužných provozů, nezbytných pro bezproblémový chod zdravotnických a sociálních zařízení.

Načíst další
 
Napište nám