Sekce pracovníků hygienické služby s hlavní hygieničkou o odměnách

Sekce pracovníků hygienické služby aktivně jedná po celou kritickou dobu pandemie COVID-19. Hygienická služba prošla v předchozích letech nesmyslnými škrty financí a pracovních míst, to je dnes všeobecně známo. Dopady restriktivních opatření a dalších negativních vlivů se v době pandemie projevily a v různé míře je pociťujeme všichni. Nyní už nestačí organizovat kulaté stoly a sdělovat si problémy, nyní je poslední šance problémy řešit.

Uvedeme základní informace o jednáních z posledního období.

Výbor sekce pracovníků hygienické služby 25. března on-line jednal s nově jmenovanou náměstkyní ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D. Jednání řídila řídící sekce MUDr. Gacka Slavíková z Hygienické stanice hl. m. Prahy, dále se zúčastnily členky výboru sekce: za KHS Ústeckého kraje garantka sekce za výkonnou radu Alena Wilhelmová, za KHS Olomouckého kraje MVDr. Zuzana Bartošová, za KHS Jihočeského kraje Jana Rusfelová, za KHS Středočeského kraje Ivana Vaňoučková, za ZÚ Ústí nad Labem Hana Michálková a Jitka Hlaváčová.

Za vedení odborového svazu se účastnily předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková, jednání zorganizovala vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková.

Hlavní hygieničce byla představena práce výboru, především poslední náročný lobbing v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu proti návrhu Ministerstva zemědělství, kterým by se odebraly hygienické službě některé kompetence z oblasti dozoru hygieny výživy. Přesně takové snahy o rozbití struktur hygienické služby zdržují všechny orgány veřejného zdraví od řešení problémů, které hygiena má.

K otázce mimořádných odměn zaměstnanců hygienické služby informovala hlavní hygienička o usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března, kterým vláda schválila zvýšené osobní náklady krajských hygienických stanic (KHS), Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a zdravotních ústavů (ZÚ) v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2. Vláda schválila záměr vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům KHS, SZÚ a ZÚ. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správy, z Vládní rozpočtové rezervy na změnu systemizace KHS ve výši 133 mil. Kč včetně příslušenství, na krytí mimořádných odměn zaměstnanců SZÚ, ZÚ ve výši 52 mil. Kč včetně příslušenství a budou také použity tzv. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů až do výše 25 mil Kč.

Finanční částky vycházejí z předpokládané mimořádné odměny ve výši 30 tisíc Kč na jednoho zaměstnance, kromě těch zaměstnanců, kterým bude poskytnuta mimořádná odměna ze schválené kompenzační vyhlášky pro rok 2020. Schválená 30 tisícová odměna neodpovídá původním závěrům z jednání s bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným, neodpovídá náročné práci, kterou museli zaměstnanci v době pandemie vykonávat. O odměnách a financích se musí dále jednat. Průměrné výdělky zaměstnanců hygienické služby jsou nízké, požadavky na jejich odbornost a kvalifikaci jsou vysoké.

Odbory nesouhlasily s tím, že o konkrétní výši odměny bude rozhodovat ředitel, požádaly o součinnost s předsedou příslušné odborové organizace. Obáváme se nespravedlivého hodnocení zaměstnanců při stanovení odměn, obáváme se, aby nebyly finance použity na jinou platovou složku, například za práci přesčas tak, jak se to v předchozím období stalo.

Odbory požádaly o jednání k návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Návrhem se předpokládá především centralizace orgánů ochrany veřejného zdraví. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR předložil k návrhu zásadní připomínky. Připomínky nebyly s odborovým svazem vypořádány, neuskutečnila se diskuse ani se stranou zaměstnavatelů, sociální dialog byl pandemií silně omezen (jednání by se mělo uskutečnit v polovině června).

Odbory požádaly o samostatné jednání kvůli finanční situaci ZÚ a SZÚ. V těchto ústavech došlo nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ke zvýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků o 10 %, ale finance nebyly na účty připsány.

On-line jednání o otázce financí SZÚ a ZÚ se uskutečnilo 4. května 2021. Jednání vedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová, připojili se zástupci odborových organizací, zaměstnavatelů, Ministerstva zdravotnictví a odborového svazu. Oba zdravotní ústavy i Státní zdravotní ústav se řídí při poskytování platů nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Všechny tři ústavy navýšily platové tarify zdravotnickým pracovníkům, ale do doby jednání neobdržely na povinné navýšení tarifů finance. Ústavy se potýkají s propadem produkce z důvodu pandemie. Situace s nedostatkem financí je tak vážná, že na jednání jeden ředitel ZÚ jako možné řešení uvedl snížení platů nebo propouštění zaměstnanců, s čímž se samozřejmě nedá souhlasit a situace se musí řešit.

Situaci lze shrnout takto: zdravotnickým pracovníkům ZÚ a SZÚ se navýšily platové tarify od 1. ledna 2021, zaměstnavatel dále ocení a přizná některým zdravotnickým pracovníkům, pro které to umožňuje novela kompenzační vyhlášky č. 305/2020 Sb. odměnu ve výši 75 000 Kč. Dále zaměstnavatel vyplatí v souladu s usnesením vlády č. 310 ze dne 22. března mimořádnou odměnu ve výši 30 tisíc korun. Odměny podle kompenzační vyhlášky a usnesení vlády se nekumulují.

Po jednání Ministerstvo zdravotnictví uskutečnilo několik kroků: Státnímu zdravotnímu ústavu byl navýšen základní příspěvek a upraven limit mzdových nákladů v souvislosti s mimořádnými odměnami. Finanční prostředky budou uvolněny, ale z následné reakce SZÚ vyplývá, že tímto krokem bude řešena pouze část problému.

Ministerstvo zdravotnictví zaslalo informaci zdravotním ústavům, že bude navýšen provozní příspěvek 2021 a budou uvolněny finanční prostředky. Zpětnou vazbu od ZÚ nemáme.

Závěry z jednání nejsou jasné ani optimistické, dokud bude zaměstnancům hrozit snížení platů či propouštění, dokud nebude jasná finanční podpora státních orgánů hygienické službě, nelze mluvit o vyřešení problému.

Dne 6. května se konalo on-line jednání o odměňování lékařů krajských hygienických stanic za účasti hlavní hygieničky Pavly Svrčinové, náměstka ministra vnitra pro státní službu prof. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., státního tajemníka Ministerstva zdravotnictví a zástupců KHS. Již druhým rokem pracovní skupina jedná o tom, kterým lékařům KHS náleží platový tarif z vyšší stupnice platových tarifů. Lékařům orgánů veřejného zdraví sice nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, přiznává platové tarify ve stejné výši jako všem ostatním lékařům v příspěvkových organizacích, ale nastal problém. Určitou stejnou práci lékaře v KHS může vykonávat zaměstnanec jiného zaměření. Nevyřešenou otázkou je, zda přiznat či nepřiznat lékařům zvýšený platový tarif a jak dodržet podmínku za stejnou práci stejný plat. Jednání skupiny bude pokračovat.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 12:44

Stačilo by dobré vedení ze strany hlavní hygieničky

Celý svůj pracovní život, a to od roku 1978, jsem pracovala na hygienické stanici, ať to byla okresní nebo krajská. ...

Aktuality 8. 4. 2022 / 12:06

Sekce pracovníků hygienické služby před jednáním s ministrem Válkem

Výbor sekce pracovníků hygienické služby se dne 7. dubna sešel, aby připravil program jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

Aktuality 12. 3. 2022 / 11:58

Sekce pracovníků hygienické služby s hlavní hygieničkou Svrčinovou

Sekce pracovníků hygienické služby jednala 9. března s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou o aktuální situaci a připravované reformě orgánů ochrany veřejného zdraví.

Načíst další
 
Napište nám