Sekce pracovníků hygienické služby – plnění programu OS

V této zprávě bych se pokusila shrnout činnost sekce pracovníků hygienické služby za období od posledního sjezdu, který se konal v listopadu roku 2018, do konce prvního pololetí roku 2022. V tomto období se konalo mnoho akcí, řešily se problémy kolem pandemie a následně ještě více problémů, které zažívá hygienická služba se snahou reorganizace, snižování počtu pracovníků při navyšování povinností, a to zejména v letošním roce.

Sekce se schází pravidelně cca 1 x měsíčně, minimálně 10x do roka. V době pandemie tyto schůzky probíhaly on-line. Od začátku letošního roku jsme se opět scházeli prezenčně.

V rámci přípravy právních úprav předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví jsme připomínkovali řadu právních předpisů, z nejdůležitějších budu jmenovat alespoň některé:

  • Návrh zákona, který se mění zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v němž měla být význačně omezena činnost hygienické služby ve státním zdravotním dozoru a převedena do působnosti Ministerstva zemědělství.
  • Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, adalší související zákony, kde jsme uplatnili řadu zásadních připomínek.
  • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygi-enických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.
  • Připomínkována byla i řada dalších předpisů, z těch pro činnost ochrany veřejného zdraví zásadních předpisů bych jmenovala připravovanou zásadní změnu stavebního zákona a novely služebního zákona.

Další činnost sekce hygienické služby spočívala, za pomoci vedení odborového svazu, v pokračování sledování stavu v ochraně veřejného zdraví, které se horšilo v různých oblastech na základě politických rozhodnutí (snižování financí, snižování počtu pracovníků jak v hygienických stanicích, tak i ve zdravotních ústavech), snahy Ministerstva zemědělství omezit činnost krajských hygienických stanic v oblasti hygieny výživy a hledání možných řešení či intervencí. Opět se projednávaly další návrhy zákona o potravinách z dílny Ministerstva zemědělství, kterými chtělo odebrat hygienické službě kompetence v části dozoru. Odborový svaz se jednoznačně vyjádřil, že dlouhodobě nesouhlasí, aby se ochrana veřejného zdraví stala politickým hřištěm v koalici, požadoval zachování systému dozoru a posílení finančního a personálního zajištění ochrany veřejného zdraví.

Z přípravy novely stavebního řádu byla zřejmá stejná snaha o omezení ochrany veřejného zdraví eliminací hygienické služby z účastníků stavebního řízení, respektive dotčeného orgánu státní správy.

Pro řešení mnoha otázek a problémů, se kterým se orgány ochrany veřejného zdraví – krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy – potýkají, byl v únoru 2019 zorganizován kulatý stůl hygienické služby, za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zaměstnavatelů a odborů, jehož hlavními body bylo: zajištění finančních prostředků pro krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav od ledna 2019, koncepce zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu – budoucnost a rozsah služeb pro krajské hygienické stanice, postoj Ministerstva zdravotnictví k novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, úprava systemizace v souladu s nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, (díl 24. Ochrana a podpora veřejného zdraví – platová třída 10 výkon samostatného státního zdravotního dozoru / zařazení zaměstnanců z 9. do 10. platové třídy v případě, že samostatně konají) a jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k zařazení lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví do příslušné stupnice platového tarifu.

Pro účinné hledání řešení některých problémů jsme vyvolali schůzku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, která se konala v červnu 2019. Tato činnost se projevila jako velmi účinná pro spolupráci se zaměstnavateli při řešení některých problémů. V roce 2021 se konalo on-line setkání s hlavní hygieničkou a v roce 2022 setkání s ministrem zdravotnictví MUDr. Válkem, hlavní hygieničkou MUDr. Svrčinovou a dalšími zástupci z ministerstva, kde se jednalo o chystané podobě státní hygienické služby.

Zástupci sekce pracovníků hygienické služby o činnosti sekce pravidelně informují v článcích a příspěvcích v Bulletinu, kde podrobně informují o průběhu a závěrech z jednotlivých akcí.

Odborový svaz svou činností sekci dlouhodobě podporuje a nesouhlasí, aby se ochrana veřejného zdraví stala politickým hřištěm v koalici. Nezbytnost činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví se velmi jasně ukázala při pandemii COVID-19. Projevil se problém s nedostatečným počtem pracovníků v ochraně veřejného zdraví a její podfinancování.

Potvrdily se skutečnosti, na které sekce pracovníků hygienické služby spolu s odborovým svazem dlouhodobě u Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika poukazuje, a jasně se ukázaly důsledky nesprávné politiky v ochraně veřejného zdraví.

Práce sekce pracovníků hygienické služby je dlouhodobě velmi aktivní a občas i úspěšná, což nás posiluje v optimismu pro další činnost. Doufali jsme, že když pandemie COVID-19 ukázala nezbytnost hygienické služby, bude její role posílena jak personálně, tak i finančně, ale stávající trend ministerstva je bohužel opačný. Ministerstvo snižuje prostředky na financování hygienické služby, a to jak platové, tak i provozní, nutí jednotlivé ředitele k propouštění pracovníků. Ministerstvo při navrhovaných změnách nepředstavilo žádnou koncepci, jak při stále se snižujících počtech pracovníků a nově zadaných úkolech je možné je vyřešit.

Přesto připravujeme další jednání, aby se dané skutečnosti projednaly a hledalo se optimální řešení jak pro ministerstvo, tak pro hygienické stanice a zdravotní ústavy.

Podobné články

Aktuality 29. 11. 2022 / 11:49

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022.

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Načíst další
 
Napište nám