Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

V uplynulém období došlo ve složení sekce pro práci s členskou základnou k několika personálním změnám. Průběžně na vlastní žádost ve vedení sekce skončili Jaroslava Doleželová, Zdeněk Sovík a Jana Hozáková. Novými členy se stali Ludmila Šromotová, Zuzana Sargová a Vojtěch Burda. Stávajícími členy jsou dále Andrea Drexlerová a Jan Šusta (od října 2019 nový řídící sekce). Garantem sekce je Vít Přibylík. Díky využívání dat z programu Trewis se sekcí úzce spolupracuje Lubomír Francl a díky zahraničnímu přesahu Ivana Břeňková.

Činnost sekce směřuje ke všem členům odborového svazu (OS). Cílem naší činnosti je navýšení a udržení členské základny odborového svazu. Různé aktivity pro nábor a organizování na úrovni OS i na úrovni jednotlivých ZO se konaly vždy, ale nikdy se je nepodařilo zastřešit do jedné koncepce. Abychom tohoto cíle dlouhodobě dosáhli, sbírali jsme informace o těchto aktivitách v ČR i zahraničí, těžili jsme z dobré praxe jednotlivých základních organizací. Zvyšovali jsme vlastní schopnosti v náboru a organizování díky vzdělávání OSZSP ČR, ČMKOS, EPSU a dalších. Postupně jsme pracovali na strategii náboru a organizování odborového svazu. Tento proces prošel v uplynulých letech více či méně úspěšnými etapami a pokusy, nicméně stále jsme se posouvali vpřed. V současnosti jsme si vytyčili tři priority (pilíře), kterými se chceme zabývat, pracovat s nimi, postupně vyhodnocovat a případně přizpůsobovat strategii náboru a organizování odborového svazu.

Naše činnost je limitována časovými možnostmi členů vedení sekce a aktuálními finančními možnostmi OS. Momentálně je do snahy vytvořit podmínky pro jednotnou strategii náboru a organizování OS zapojeno cca 11 lidí. Jedná se o vedení svazu, svazové zaměstnance a členy sekce pro práci s členskou základnou.

2018

V listopadu na VIII. sjezdu zazněla zpráva sekce pro práci s členskou základnou, kdy analýza členské základny ukázala po 25 letech zastavení úbytku členů. Bohužel demografický vývoj členské základny ukázal, že v příštích 12 letech získá nárok na důchod 45 % členské základny. Již v té době sekce připravovala kampaň „Přidej se!“.

2019

V lednu 2019 se Jan Šusta zúčastnil semináře Evropského odborového institutu (ETUI) a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) v Bruselu – Nábor a organizování pracovníků veřejných služeb. Prezentoval dílčí výsledky kampaně „Přidej se!“. V květnu jsme se podíleli ve spolupráci s vedením OS a EPSU na uspořádání semináře v Praze pro členy OS – Nábor a organizování v odborech. Další seminář zaměřený na nábor a organizování se konal opět ve spolupráci s vedením OS a EPSU v září 2019 v Praze. Sekce se zaměřila na možnost využívat evidenční program Trewis pro účely náboru. Evidence členů a metodika řízení základních organizací je I. pilířem strategie náboru a organizování OS. Proběhlo dotazníkové šetření ohledně používání Trewisu v jednotlivých ZO. Nadále jsme apelovali na důležitost aktivní propagace činnosti odborů a benefitů mezi řadové členy, výzva do ZO na propagaci svých pracovních i volnočasových odborových aktivit formou Bulletinu a Facebooku OS. K zjednodušení komunikace založena uzavřená facebooková skupina pro vedení sekce. Kampaň „Přidej se!“ byla pozastavena z důvodu nedostatku materiálu ke zpracování, což zapříčinilo několik faktorů. Počínaje naší nezkušeností s takovými projekty a konče celkově převládající pasivitou členské základny v otázce náboru a organizování. Do budoucna se s konceptem nadále počítá. Proběhlo vyhodnocení vzdělávání členů OS v souvislosti s tématem náboru a organizování – velmi pozitivní ohlasy, ale chybí kontinuita a finance. Hledali jsme funkční modely vzdělávacích seminářů zaměřených na nábor a organizování v souvislosti s možnostmi OS.

2020

Navázali jsme užší spolupráci s oddělením náboru a organizování EPSU. V červnu se konal webinář EPSU s překladem do češtiny s názvem „Budování odborové síly v krizi“, kde jsme měli 11 účastníků z 20 možných. Plánovaná setkání vedení sekce v prvním půlroce byla zrušena z důvodu epidemie COVID-19. Během září se ve Znojmě podařilo uspořádat vzdělávací třídenní seminář, který vznikl jako pilotní projekt pořádaný na náklady ZO za podpory OS v podobě účasti lektorů.

Vzdělávání členů základních organizací tvoří III. pilíř náboru a organizování OS. Vytvořili jsme vzorový materiál pro ZO při propagaci své organizace – Manuál ZO. Od října byla činnost sekce definitivně paralyzována epidemickou situací v ČR, kdy nebylo možné z důvodu pracovního vytížení či nemoci členů výboru sekce uskutečnit jakékoliv jednání.

2021

Komunikace sekce probíhala díky sociálním sítím (Facebook, WhatsApp). Další jednání sekce se konalo 19. 4. 2021 on-line, kdy hlavním bodem programu bylo předání informace a výstupu z měsíčního on-line workshopu „Strategie organizování ve veřejných službách“, kterého se aktivně zúčastnili Luboš Francl, Zuzana Sargová, Ludmila Šromotová a Jan Šusta. Podařilo se rozpracovat pilotní projekt strategie k náboru členů a organizování stávajících členů, na základě praktických zkušeností z minulosti a současnosti. O podrobnostech byli členové informování ve svazovém Bulletinu.

Nabídli jsme členům OS možnost zúčastnit se během května a června on-line vzdělávacího programu Organizing for Power. Za OS se zúčastnily Zuzana Sargová a Jana Hnyková. V červnu 2021 se v sídle svazu uskutečnilo dlouho očekávané setkání face to face, kde jsme pokračovali v přípravě projektu. Na základě dat z Trewisu budou osloveny základní organizace, které jsou aktivní v náboru členů, a následně budou osloveny ke spolupráci. Byly představeny praktické ukázky analýz základních organizací při budoucí spolupráci se sekcí. Byl oživen koncept kampaně „Přidej se!“, přepracován do nové myšlenky a dále zpracováván jako součást aktivní propagace činnosti odborů – II. pilíře strategie náboru a organizování OS. V této části odvedli obrovský kus práce Víťa Přibylík a Vojtěch Burda.

Po úspěchu pilotního vzdělávacího projektu z roku 2020 byl v říjnu ve Znojmě uspořádán první ročník třídenního vzdělávacího semináře „Síla odborů“ za podpory OS a ČMKOS v podobě účasti lektorů. Náklady za účastníka hradí vysílající ZO. Zúčastnili se zástupci pěti ZO v celkovém počtu 15 účastníků.

Byl zřízen cloud na společnou dokumentaci sekce. Do konce roku proběhla další tři on-line jednání sekce ohledně kontroly plnění úkolů v rámci strategie a dvě konzultační on-line jednání s EPSU.

2022

V únoru jsme na on-line setkání zástupcům EPSU detailněji představovali možnosti evidenčního programu Trewis. EPSU ocenila naši databázi evidence členů, její možnosti vytěžení dat pro další strategii. Zúčastnili jsme se webináře EPSU o použití sociálních médií a databázových systémů. V květnu jsme již v pozici přednášejících prezentovali strategii náboru a organizování OS na on-line workshopu dalším zástupcům odborů z evropských zemí.

Vzhledem k časové vytíženosti všech členů sekce se další jednání sekce uskutečnilo 16. 6. v sídle odborového svazu. Prezentovali jsme zástupcům odborového svazu materiál pro EPSU, komentovali dosažené výsledky a návrhy k podpoře činnosti sekce, či k podpoře náboru a organizování odborového svazu.

Slovo závěrem

Práce s členskou základnou by měla být jednou z oficiálních priorit odborového svazu. Z našeho pohledu je nezbytné vytvořit v rámci OS potřebné podmínky pro podporu náboru do odborů a organizování v základních organizacích. Budoucnost našeho svazu je v tom, jak silnou základnu si dokážeme vytvořit a udržet. A ať se nám to líbí, či ne, je to úkol nás dole v 351 odborových organizacích. Jestliže zůstaneme pasivní a rezignovaní k otázce členství v odborech, není možné si udržet současný standard služeb a vydobyté vyjednávací pozice svazu.

Poděkování

Děkuji všem, kteří se v uplynulém čtyřletém období podíleli přímo či nepřímo na činnosti sekce. Vážím si vašeho času, který jste obětovali nad rámec svých pracovních povinností pro dobrou věc. Děkuji.

Podobné články

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Aktuality 14. 7. 2022 / 15:20

Jednala sekce pro práci s členskou základnou

Dne 16. června 2022 se uskutečnilo zasedání sekce pro práci s členskou základnou za přítomnosti vedení a některých zaměstnanců odborového svazu.

Aktuality 27. 3. 2022 / 15:34

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet. Tak toto heslo jsme uváděli v naší nové prezentaci na březnové poradě s předsedy odborových organizací v Moravskoslezském kraji.

Načíst další
 
Napište nám