Sekce sociál jednala o úhradách a transformaci psychiatrické péče

V prvním týdnu měsíce března, konkrétně 2. 3., se uskutečnilo on-line jednání výboru sekce sociál rozšířené o další členy ze základních organizací sociálních služeb. Úvodem všechny přivítala místopředsedkyně odborového svazu Jana Hnyková a řídící sekce Jana Karschová a po krátkém zhodnocení současné situace v sociálních službách bylo jednání strukturováno dle zaslané pozvánky.

Místopředsedkyně Hnyková hovořila o novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., která s účinností od 1. března 2022 stanoví mimo jiné maximální měsíční limity úhrad za ubytování a stravu v pobytových zařízeních sociálních služeb. V diskusi se přítomní shodli, že navýšení bude mít výrazný dopad na zůstatek důchodu u klientů, kteří platí plnou úhradu za pobyt. V souvislosti se zůstatkem finančních prostředků klientů na osobní potřebu bylo diskutováno o spoluúčasti na hrazení pomůcek inkontinentních klientů – nově od 1. 1. 2022. Dle informací z praxe klienti hradí z vlastních příjmů inko pomůcky v rozpětí od 30 do 70 Kč měsíčně.

Diskuse pokračovala o navýšení platů v sociálních službách od 1. 1. 2022 a místopředsedkyně shrnula vývoj jednání odborového svazu včetně dalšího postupu vyjednávání o příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., neboť už druhý rok nebylo přidáno THP a dělnickým zaměstnancům sociálních služeb – kuchařům, uklízečkám, pradlenám, údržbářům, administrativním pracovníkům, bez nichž nelze zajistit péči o klienty a základní činnosti ze zákona o sociálních službách a jsou nedílnou součástí pracovních týmů!

Jednání sekce pokračovalo přípravou kulatého stolu k transformaci psychiatrických nemocnic s dopady do sociálních služeb. Přítomní ze zkušeností sdělovali úskalí reformy psychiatrické péče v každodenní praxi, a to nejen s dopadem na zaměstnance sociálních služeb, ale i na samotné osoby s duševním onemocněním. Konkrétní nedostatky a nepřipravenost reformy psychiatrické péče pro propuštěné pacienty budou zpracovány v prezentaci za sociální služby a předneseny na kulatém stole pořádaném ve spolupráci se zástupci Ministerstva zdravotnictví.

Souhrn úskalí reformy psychiatrické péče v praxi jednoznačně ukázal, že pokud nebude pacient z psychiatrické nemocnice připraven na propuštění do terénu a terén nebude reflektovat potřeby propouštěných pacientů, dojde k dekompenzaci propuštěných pacientů s dopadem do mnoha oblastí společnosti včetně sociálních služeb a jejich zaměstnanců. Zároveň nelze naplnit stanovený cíl reformy psychiatrické péče „zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním“.

Závěrem přítomni souhlasili s návrhem naplánovat jednání sekce sociál (tentokrát v prezenční formě) nejpozději do dvou měsíců, a to nejen z důvodu nepřipravenosti reformy psychiatrické péče, ale zejména z důvodů odměňování v sociálních službách a pracovních podmínek zaměstnanců dle vznesených podnětů.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám