Sekce sociál – plnění programu OS

Činnost sekce sociál probíhá pod vedením řídící Jany Karschové a garanta Ing. Tomáše Havláska. Aktuální informace a koordinaci práce sekce zajišťuje místopředsedkyně odborového svazu Mgr. Jana Hnyková. Zprávu sekce sociál jsme rozdělili do tří částí. V první části popisujeme práci sekce sociál, kdy výbor sekce pracoval klasicky, pravidelně se scházel na odborovém svazu a řešil problematiku vyskytující se v sociálních službách. Druhá část se zabývá nástupem pandemie COVID-19 v březnu 2020, kdy se musel výbor přizpůsobit podmínkám způsobeným pandemií a svá jednání přesunul do on-line oblasti a pravidelně se scházel a projednával aktuální problémy, které dopadaly do oblasti sociálních služeb v souvislosti s vydanými mimořádnými opatřeními vlády. Třetí část pak popisuje práci sekce po ukončení opatření souvisejících s pandemií.

Do února 2020 se výbor sekce zabýval podněty zaměstnanců sociálních služeb z regionů, jednalo se zejména o personální situaci v zařízeních sociálních služeb. Nedostatek zaměstnanců na všech pozicích způsoboval velké zvýšení přesčasové práce, její chybné proplácení a přetěžování zaměstnanců. S navýšením platů od 1. 1. 2019 jsme řešili odejmutí osobních příplatků a snížení dalších poskytovaných příplatků zaměstnancům sociálních služeb.

Opakovaně jsme upozorňovali na skutečnost, že není v mnoha zařízeních vyplácen zvláštní příplatek. Díky odborovému svazu – návrhu na změnu legislativy – byl přiznán příplatek i těm zaměstnancům, kteří na něj měli nárok, ale z různých důvodů jim nebyl vyplácen.

Děkujeme vedení odborového svazu za ocenění práce těch, kteří si to bezesporu zaslouží.

Při jednáních sekce jsme diskutovali a vyjadřovali se k Akčnímu plánu rozvoje sociálních služeb na období 2019-2021 a k Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016-2025. Členové sekce ve spolupráci s odborovým svazem opakovaně připomínkovali návrh novely zákona o sociálních službách, který připravilo MPSV, a intenzivně jsme jednali také o poslanecké novele zákona a připomínkovali jsme ji.

V uplynulém období jsme se scházeli dle stanoveného plánu činnosti, ale i na jednáních se sociální problematikou pořádaných odborovým svazem a jinými organizacemi.

Například jsme se zúčastnili konference Budoucnost ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách, mítinku ČMKOS Konec levné práce, jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

V průběhu celého období jsme sledovali vývoj reformy psychiatrické péče a účastnili se kulatých stolů k transformaci psychiatrické péče. Zajímal nás především dopad její realizace na zaměstnance, osoby s duševním onemocněním, finanční zajištění, připravenost terénu, na společnost.

Připravili jsme konferenci na uvedené téma za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Období pandemie COVID-19 od března 2020 do června 2021 výrazně ovlivnilo práci sekce sociál a jednání se přesunula do on-line prostoru.

Jarní vlna pandemie COVID-19 zastihla většinou sociální služby nepřipravené a řešily se především osobní ochranné pracovní prostředky, jejich dostatek a správné používání, aby se ochránili nejen senioři a osoby se zdravotním postižením, ale i zaměstnanci.

Po letních měsících udeřilo onemocnění COVID-19 výrazně a dopad do sociálních služeb byl významný.

Odborový svaz byl od října zapojen do pravidelných videokonferencí s MPSV a ostatními aktéry působícími v sociálních službách a získané informace projednával na jednáních sekce sociál a předával do základních odborových organizací.

Výbor sekce se zabýval plošným testováním zaměstnanců a klientů v sociálních službách, očkováním zaměstnanců, dostupností osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance, dobrovolnickou činností, nákazou COVID-19 jako nemocí z povolání.

Vyjadřovali jsme se k připomínkám k poslanecké novele zákona o sociálních službách a uspořádali pracovní on-line setkání s předkladatelkou novely poslankyní Janou Pastuchovou.

Věnovali jsme se důchodové reformě, navýšení platů a mezd od 1. 1. 2021, kde došlo přes vyjádřený nesouhlas pouze k 10% navýšení platů zaměstnanců zařazených v příloze č. 2 nařízení vlády. Ostatní zaměstnanci (THP, zaměstnanci stravování, prádelen, údržby a úklidu) navýšení platu nedostali, pouze v ojedinělých případech v osobním příplatku, a to zejména na základě vyjednávání zástupců základních odborových organizací se zaměstnavateli.

Zvýšená pozornost byla věnována vyhlášení mimořádného dotačního titulu MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID-19 a aktuální informace byly předávány na jednáních sekce.

V souvislosti s vyhlášeným mimořádným dotačním titulem byl uspořádán on-line seminář se zaměstnanci MPSV, na kterém se členové odborových organizací mohli dotázat, jak řešit problémy s vyplácením odměn ve svém zařízení.

Práce sekce v on-line oblasti byla přínosná, sekci jsme rozšířili o další členy z jiných krajů pracujících v sociálních službách a předávali si informace napříč celou republikou. V tomto trendu bychom rádi pokračovali a využívali i on-line prostor pro rozšířená jednání sekce.

Po ukončení opatření souvisejících s pandemii COVID-19 se opět výbor sekce začal scházet prezenčně.

Pokračoval v připomínkování návrhů legislativních změn, a to vyhlášky, která stanoví limity sazeb za poskytované sociální služby, věcného záměru novely zákona o sociálních službách nebo Akčního plánu pro deinstitucionalizaci sociálních služeb pro období 2022-2024.

Podali jsme připomínky a podněty k materiálům mezinárodní činnosti OS a účastnili se rozhovorů se zástupci jiných zemí Evropy z oblasti sociálních služeb.

Zájem sekce zejména směřoval k jednání o navýšení platů od 1. 1. 2022, kdy opět nedošlo k navýšení platů THP zaměstnanců a dělnických profesí. S ohledem na celospolečenskou situaci jednání nebyla jednoduchá, členové sekce se změnu v odměňování snažili podpořit i v krajích.

Nadále jsme sledovali vývoj reformy psychiatrické péče a podněty k reformě byly členkami sekce sociál prezentovány v dubnu 2022 na Ministerstvu zdravotnictví a následně na společném setkání se zástupci zdravotnických záchranných služeb a MPSV v červnu 2022 na odborovém svazu.

Jednání se současně zabývalo problematikou výjezdů ZZS do pobytových zařízení sociálních služeb. Opět se potvrdil nedostatek zdravotních sester a lékařů v sociálních službách.

Řešili jsme dopady do oblasti sociálních služeb v souvislosti s válkou na Ukrajině – zajištění péče a pomoci občanům přicházejícím z Ukrajiny do ČR a jejich zaměstnávání v sociálních službách.

O činnosti sekce jsme průběžně informovali v Bulletinu.

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Aktuality 30. 11. 2022 / 9:41

Závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb

Dne 28. listopadu 2022 se v Praze konala závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám