Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Na základě zákona č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byla zavedena sleva na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určené skupiny zaměstnanců za stanovených podmínek. Účelem zavedení slevy na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele je podpořit zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců. Tato změna nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2023.

Sleva na pojistném náleží zaměstnavateli za zaměstnávání určených skupin zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru, přičemž není rozhodné, zda se jedná o pracovní nebo služební poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Podmínkou nároku na slevu není, aby pracovní nebo služební poměr trval po celý kalendářní měsíc, avšak musí zakládat účast na nemocenském pojištění. Sleva na pojistném nenáleží ze zaměstnávání zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Slevu na pojistném lze za jeden kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance jen jednomu zaměstnavateli. Sleva na pojistném bude náležet i za zaměstnance, se kterými byl uzavřen pracovní nebo služební poměr již před 1. 2. 2023.

Okruh zaměstnanců, za které náleží zaměstnavateli sleva na pojistném

Sleva na pojistném náleží za zaměstnávání následujících zaměstnanců:

  • zaměstnanec starší 55 let,
  • zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • zaměstnanec, který pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby, pokud se jedná o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV (středně těžká, těžká nebo úplná závislost),
  • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem,
  • zaměstnanec, který jako uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci, pokud tento nástup na rekvalifikaci nastal v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje,
  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, tj. je invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni nebo je osobou zdravotně znevýhodněnou,
  • zaměstnanec mladší 21 let.

Všechny podmínky pro uplatnění slevy na pojistném musí být u zaměstnance splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v daném kalendářním měsíci.

Pokud je u zaměstnance splněno více důvodů pro slevu na pojistném, může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance v kalendářním měsíci pouze jednou.

Podmínky nároku na slevu na pojistném

Základní podmínkou pro nárok na slevu na pojistném u výše uvedených zaměstnanců je sjednání kratší pracovní nebo služební doby, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba, přičemž rozsah takto sjednané kratší pracovní doby musí být sjednán v rozmezí od 8 do 30 hodin týdně. U zaměstnanců mladších 21 let nemusí být pro poskytnutí slevy na pojistném splněna podmínka sjednání kratší pracovní nebo služební doby.

V případě více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru k jednomu a témuž zaměstnavateli náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání, přičemž dané rozmezí kratší pracovní nebo služební doby platí pro všechna zaměstnání dohromady, a to bez zřetele na skutečnost, zda zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění.

Další podmínky pro nárok na slevu na pojistném se týkají tzv. příjmového a časového limitu následovně:

  • vyměřovací základ zaměstnance nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc nesmí překročit 1,5násobek průměrné mzdy,
  • vyměřovací základ zaměstnance nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci nesmí převýšit 1,15 % průměrné mzdy,
  • odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, v kalendářním měsíci nepřekročí 138 hodin.

Sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, pokud je zaměstnavatel tohoto zaměstnance uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tento zaměstnavatel má totiž nárok na poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a zákona o zaměstnanosti.

Sleva na pojistném dále nenáleží za zaměstnance, pokud je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti.

Splnění všech výše uvedených podmínek pro nárok na slevu na pojistném se sleduje samostatně v každém měsíci.

Výše slevy na pojistném

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů těch zaměstnanců, na které je sleva na pojistném uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance; oznámením tohoto záměru se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám