Sociální tripartita o dlouhodobé péči, novelách zákona a rozpočtu

V pondělí 24. října 2022 se v odpoledních hodinách na MPSV uskutečnilo III. jednání tripartitního Pracovního týmu pro sociální otázky a důchodovou reformu (sociální tripartita) pod vedením náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové. Na programu jednání byly dlouhodobá péče, technická novela zákona o sociálních službách a státní rozpočet na rok 2023 s ohledem na sociální službu.

Účastníci jednání na úvod požádali řídící pracovního týmu, aby dostali zápis z posledního jednání a materiály k projednávaným bodům před jednáním. Materiály sice dostali, ale až po příchodu na jednání pracovního týmu, což je na prostudování nedostačující.

Dlouhodobá péče

K jednání o dlouhodobé péči byl předložen materiál, který shrnuje návrh sociálně-zdravotního pomezí a v něm základní teze určené k rozpracování. Podstatné je, že nevznikne samostatný zákon, ale pouze novelizace zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění, případně dalších souvisejících zákonů. Varianta samostatného zákona v případě legislativně technické potřeby není ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí preferovaná.

Zdravotně-sociální péče má být komplexem zdravotních a sociálních služeb, které by měly koordinovaně reagovat na variabilní potřeby pacientů/klientů trpících dlouhodobým chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Počkáme si na rozpracované teze a zapojení do pracovní mezioborové skupiny k dlouhodobé péči. V listopadu letošního roku by měla právě vzniknout pracovní mezioborová skupina, která by se měla do března vyjadřovat k zpracovanému materiálu.

Novela zákona o sociálních službách

V dalším bodě byla představena novela zákona o sociálních službách. Zaznělo upozornění na nové názvy novel – I. novela zákona nazývající se nově ,,technická novela zákona o sociálních službách“ by měla vstoupit v účinnost od 1. 7. 2023. II. novela zákona o sociálních službách, tzv. ,,systémová novela zákona o sociálních službách“, by měla vejít v platnost v roce 2024. Ve III. novele zákona o sociálních službách bude řešeno již výše zmíněné sociálně-zdravotní pomezí a bude předložena v roce 2023. Do konce týdne měla jít technická novela zákona do vnitřního připomínkového řízení a v průběhu listopadu by měla jít tato novela na projednání do vlády. Byly představeny nejdůležitější změny, které se týkají navýšení příspěvku na péči v I. stupni na 2000 Kč, zavedení materiálně technického standardu, rozšíření služeb o tzv. mokré azylové domy, změny při použití omezujících prostředků a změny v akreditaci vzdělávacích kursů.

Sociální partneři se shodli na požadavku, aby prováděcí předpisy k novele zákona o sociálních službách byly součástí novely – konkrétně materiálně technický a personální standard.

Rozpočet MPSV na rok 2023

V předposledním bodě se řešil rozpočet MPSV na rok 2023, především tzv. směrné číslo pro oblast dotací na sociální služby, která byla navýšena o 6,1 miliardy. V celkové částce 26,4 miliardy Kč na dotace je zahrnuto jak navýšení celkové částky o inflaci ve výši 20 %, tak i požadavek MPSV na částku 513 293 174 Kč pro potřeby financování sociální složky center duševního zdraví, vzniklých v důsledku reformy psychiatrické péče.

***

Na závěr se projednala vyhláška č. 505/2006 Sb. a její úprava sazeb za stravu a ubytování u služeb sociální péče. Navrhuje se zvýšení maximální hodinové úhrady za poskytnutí úkonu péče u služeb sociální péče a zvýšení sazby za dílčí činnosti v rámci pečovatelské služby.

Odbory požádaly o výkladový slovník ke katalogu prací, a tím o upřesnění jednotlivých pojmů. V praxi by to při výkladu katalogu prací přineslo mnoho dobrého ve prospěch zaměstnanců

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám