Tripartitní pracovní tým pro sociální otázky jednal o převodu financování a o platech

Tripartitní pracovní tým pro sociální otázky řešil v úterý 22. dubna dvě zásadní věci: převod financování sociálních služeb na kraje a odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

Převod financování sociálních služeb na kraje

K převodu financování byli na jednání týmu pozváni i zástupci sociální komise Asociace krajů České republiky – náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Náměstkyně ministryně a vedoucí pracovního týmu Zuzana Jentschke Stőcklová přítomné seznámila s rámcovým plánem ministerstva k převodu na kraje.

Za zaměstnavatele na jednání vystoupil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký se stanoviskem, že převod není dostatečně připraven a že se zaměstnavatelé obávají, že bude pokračovat dosavadní způsob přerozdělování dotací, který není transparentní a předvídatelný pro poskytovatele.

Za odbory vznesla připomínky předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, která připomněla, že odbory opakovaně požadovaly naplnění zákona a převod financování na kraje. Odbory se však zároveň obávají toho, že rozdělování dotací má určit pouze metodický pokyn a ne relevantní právní předpis. V minulém období se odbory opakovaně setkávaly s tím, že metodiky nejsou právně závazné, ministři je měnili i v průběhu roku a poskytovatelům a zaměstnancům tento postup přinášel a přináší řadu problémů.

Na obavy odborů reagovalo jak MPSV, tak kraje.

Metodika bude dle MPSV pouze doplňkem novely zákona o sociálních službách a kraje si budou své metodiky tvořit samy. Každá krajská metodika bude procházet zastupitelstvem kraje, to by mělo dostatečně garantovat transparentnost a rovný přístup.

Závěr: problém bude projednán na plénu tripartity.

Odměňování zaměstnanců v sociálních službách

Za odbory vystoupily předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Obě přítomným připomněly nízké platy zaměstnanců a úsilí svazu tyto platy zvýšit. Žitníková vyzvala MPSV, kraje i zaměstnavatele, aby na zvýšení platů zaměstnancům zapracovali rovným dílem.

Zvýšení platů nelze ovšem realizovat bez financí.

Zaměstnavatelé a kraje návrh odborů na zvýšení platů a mezd podporují.

MPSV také, ovšem problém je dle MPSV s financemi.

Místopředsedkyně Břeňková vyjádřila za odbory nespokojenost s úrovní a obsahem materiálu. Materiál neobsahoval ani statistiku, ani návrh řešení.

Místopředsedkyně se po jednání pléna tripartity, které následovalo po tripartitním týmu, domluvila s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou Tominovou, která se jednání pracovního týmu neúčastnila, že ji bude informovat. Je nutné, aby se sešli odborní pracovníci MPSV.

Závěrem předsedkyně Žitníková seznámila přítomné v bodě různé s informací o výsledku kontroly inspektorátu práce v Opavě, kde na podnět odborů byla zkontrolována přesčasová práce zaměstnanců v Psychiatrické nemocnici. Výsledek kontroly je velmi diskutabilní, z podaného podnětu nebylo zkontrolováno téměř nic.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám