Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informovala o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme. Po jeho schválení vás s ním seznámíme v plném znění. Na schválení tohoto materiálu navazuje rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, které plánuje na přelomu ledna a února 2023 zveřejnit další výzvu z Národního plánu obnovy na rekonstrukci a novou výstavbu pobytových sociálních služeb, které budou vycházet ze schválených parametrů.

Předmětem toho dokumentu je nastavení materiálně-technických podmínek pro obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Materiál upravuje podmínky budoucích služeb, které je nutné dodržet při rekonstrukci stávajících objektů nebo při výstavbě nových budov. Materiálně technické a provozní podmínky jsou přiblíženy sociálním službám komunitního charakteru a chtějí především pro osoby se zdravotním postižením, aby byly začleněny a staly se součástí komunity, ve které budou žít.

Cílem by mělo podle tohoto materiálu být poskytovat služby sociální péče klientům, zajistit jejich fyzickou i psychickou soběstačnost, podpořit život v jejich přirozeném prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Autoři připravovaného materiálu vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Oba materiály v sobě zakotvují podpůrné aktivity a projevy svobodné vůle, nezbytné pro „nezávislý způsob života“, uplatňování individuálního přístupu a začleňování osob do společnosti. Tak jako každý občan i osoby se zdravotním postižením musí mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, pobytovým službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života.

Základním standardem k podpoře nezávislého života pro osoby se zdravotním postižením jsou v pobytových službách zvýšení úrovně bydlení uživatelů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a s tím spojené parametry a vybavení budov. Jednotlivé domácnosti by se měly řídit přáními a potřebami klientů v rámci možností poskytovatele za předpokladu zachování standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.

Vedle pobytových sociálních služeb je nutné podporovat i další služby, jako je osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. K tomu je potřeba vytvořit zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby, které vhodně doplňují systém péče v přirozeném prostředí.

Materiálně technický standard je rozdělen do několika skupin podle míry potřeb jednotlivých uživatelů. Uživatelé se dělí na specifickou cílovou skupinu s vysokou intenzitou potřeby péče a osoby závislé na péči z důvodu stáří patřící do domova se zvláštním režimem. Další skupina zařazená do materiálně technického standardu jsou osoby, které spadají do domova seniorů.

Nové objekty nebo rekonstrukce objektů by měly vycházet z potřeb v kraji a cílových skupin, pro které je nutné tuto službu vytvořit. Volba poskytované sociální služby je realizována na základě individuálních požadavků a osobních preferencí osoby, která o sociální službu žádá.

Sociální služby by měly být dostatečně variabilní, aby se přizpůsobovaly požadavkům klientů a ne obráceně. Zapojení klienta do komunity znamená zapojení do zaměstnání, vzdělávání, kulturního, politického života. Umožnit klientovi kontakt s rodinou, přáteli a dalšími občany v komunitě dle jeho přání a požadavků.

Při zapojení do života v komunitě jsou zjišťovány potřeby, přání, zájmy klienta, ale také využití jeho schopností a zdrojů. Klient si může zvolit, jak se bude stravovat, kolikrát se mu převlékne navíc lůžko nebo uklidí pokoj a koho využije pro tuto službu. Klient si rozhodne, jak bude probíhat jeho běžný den a podle svých možností by se měl zapojovat do denních činností.

Poskytování sociální služby klientovi je průběžně zaměstnanci služby vyhodnocováno. Zaměstnanci jsou metodicky vzděláváni v podpoře klienta v samostatnosti, respektují jeho očekávání, přání a potřeby. Každá taková služba by měla být organizovaná, aby umožňovala individuální přístup ke každému klientovi.

Materiálně technický standard v sobě zahrnuje i personální standard, co v sobě však nezahrnuje, je finanční zátěž. Za poslední rok se změnily podmínky v naší zemi, ekonomická krize, zvýšená inflace, ceny energií a běžného zboží, léků, zdravotních pomůcek, to všechno má citelné dopady také na životy osob se zdravotním postižením a seniorů žijící doma i v sociálních službách. Můžeme se ptát, zda podmínky, které se tvořily před rokem, jsou aktuální a ekonomicky zvládnutelné pro stát, obce, města a v neposlední řadě i pro klienta. Neumím si představit v době, kdy není stabilní financování sociálních služeb, že budou tyto služby pokryty plně z rozpočtu MPSV. Uvidíme při vypořádání připomínek, jaká bude závěrečná podoba celého materiálu.

Zdůrazňuji, že si umím představit takovéto sociální služby. Ale je na to potřeba zajištění dostatku personálu a financí. Pokud tomu tak nebude, budeme mít vystavěné krásné domy z betonu, ale možná prázdné, protože v nich nebudou klienti, kteří na to nebudou mít. Nebudou ani pracovníci, protože na zajištění kvalitní péče musí být dostatek zaměstnanců, kteří se musí adekvátně zaplatit.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám