Veřejnoprávní milostivé léto

V médiích se v poslední době často objevovaly reportáže a články o tzv. veřejnoprávním milostivém létu. Tento článek se zaměřuje na stručný popis tohoto institutu a jeho možného využití v praxi. Právní úprava veřejnoprávního milostivého léta (dále „milostivé léto“) je obsažena v části druhé čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o jednorázovou tříměsíční oddlužovací akci, která probíhá v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

Milostivé léto lze uplatňovat pouze v exekučních řízeních, která jsou zahájená nejpozději do 27. 10. 2021. Povinný musí být vždy pouze fyzická osoba; na právnické osoby se milostivé léto nevztahuje. Okruh oprávněných je vymezen taxativně, jedná se o následující subjekty:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize,
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Posledním zákonným předpokladem pro využití institutu milostivého léta je splnění jedné ze dvou alternativ:

1) povinný uhradí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. od 28. 10. 2021) nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, nebo

2) byla ke dni nabytí účinnosti zákona (tj. do 28. 10. 2021) v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a 750 Kč zvýšených o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.

Při splnění všech podmínek vydá exekutor rozhodnutí, jímž povinného osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny a exekuci (částečně) zastaví.

Dodáváme, že milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí. Milostivé léto obecně není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. To se týká zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Některé soukromé subjekty se však do projektu milostivého léta dobrovolně připojily, jejich podmínky se však mohou lišit, a proto doporučujeme před jakoukoliv platbou danou společnost kontaktovat a na podmínky se informovat.

Milostivé léto se dále nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Dále se nevztahuje na osoby, u nichž probíhá insolvenční řízení, protože by tím došlo ke zvýhodnění jednoho z věřitelů na úkor ostatních.

Ke zmapování dluhové situace mohou povinní využít služeb České pošty nebo územně samosprávného celku (CzechPoint) – Výpis z Centrální evidence exekucí. Po zmapování a zhodnocení situace se mohou povinní pustit do kontaktování exekutorského úřadu formou doporučeného dopisu s informací, že mají zájem využít milostivého léta dle části druhé čl. IV bodu 25, zákona č. 286/2021 Sb., a že žádají o sdělení výše jistiny u specifikovaného exekučního řízení. Jakmile prokážou, že jistinu a administrativní poplatek dle výše uvedeného uhradili, vydá následně soudní exekutor rozhodnutí, ve kterém je od placení zbývajících částek osvobodí a exekuci bez zbytečného odkladu zastaví.

Bližší informace o milostivém létu včetně vzorových dopisů lze nalézt např. na internetových stránkách Charity České republiky (https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/milostive-leto-se-jiz-rozbehlo-provedeme-vas-jednoduchym-postupem-oddluzeni/) nebo Člověka v tísni (https://milostiveleto.cz/).

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 14:42

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 3. 1. 2023 / 20:20

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, kterým se od 1. 1. 2023 zvyšují částky životního a existenčního minima.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:28

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám