VIII. sjezd ČMKOS

Předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) byl v pátek 29. dubna večer na VIII. sjezdu ČMKOS znovu zvolen Josef Středula (obdržel 88,4 % hlasů), místopředsedkyní Radka Sokolová (88,9 % hlasů) a místopředsedou Vít Samek (91,2 % hlasů). Poprvé v historii se tak stalo, že vedení ČMKOS bude ve stejném složení pokračovat ve třetím volebním období.

Na úvod sjezdu v pátek ráno vystoupilo houslové duo Femme2Fatale.

Sjezd zahájil předseda ČMKOS Josef Středula. Přivítal hosty a uvedl, že i když právo být odborově organizován patří mezi základní práva, stále se odbory setkávají s tím, že lidé jsou za snahu založit odbory postihováni. Přítomné politiky vyzval, aby tomuto problému věnovali pozornost. V úvodní prezentaci zdůraznil, jak je důležité žít v míru, připomněl oběti pracovních úrazů a hlavní úspěchy odborů v posledních čtyřech letech, mezi něž zařadil zrušení karenční doby, schválení kurzarbeitu, zařazení těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou prací mezi nemoci z povolání.

Přivítal slova premiéra Petra Fialy o důležitosti sociálního smíru, ale podotkl, že žádná slova ještě sociální smír nezajistila.

Uvedl, že v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021 vzniklo v rámci ČMKOS 239 nových odborových organizací a do odborových svazů sdružených v ČMKOS v tomto období vstoupilo 54 579 nových členů. Popsal závažné ekonomické skutečnosti týkající se postavení zaměstnanců v České republice a data dokazující výrazný rozdíl ve mzdách mezi organizacemi, kde nejsou odbory, a organizacemi, kde jsou odbory a uzavřené kolektivní smlouvy. Průměrná měsíční mzda v organizacích bez kolektivní smlouvy v roce 2021 činila 37 809 Kč a v organizacích s uzavřenou kolektivní smlouvou dosáhla výše 44 385 Kč. Medián měsíčních mezd, čili přesnější ukazatel výše mezd, v organizacích bez kolektivní smlouvy činil 31 442 Kč a v organizacích s kolektivní smlouvou 39 155 Kč.

Sdělil, že ČMKOS bude požadovat zvýšení minimální mzdy na 18 200 Kč od 1. 7. 2022. Seznámil s návrhy ČMKOS na zlepšení situace v České republice shrnutými do 15 bodů.

Celou prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Premiér Petr Fiala se omluvil, že se sjezdu nemohl zúčastnit kvůli naléhavému mezinárodnímu jednání.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil zodpovědný přístup ČMKOS při prosazování odborových požadavků a za sebe i za Senát nabídl užší a pečlivou spolupráci při prosazování lepších řešení, než která jsou uvedená v projednávané legislativě.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka souhlasil s tím, že v sociální oblasti je mnoho problémů, vláda už se zabývá například řešením automatické a předvídatelné valorizace minimální mzdy a snížením počtu odpracovaných let potřebných ke vzniku nároku na starobní důchod.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj sdělil, že celý svůj profesní život považuje komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci za velmi důležitou.

Jménem Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC) pozdravila delegáty sjezdu zástupkyně generálního tajemníka Ester Lynch.

Prezident slovenské Konfederace odborových svazů Marián Magdoško popsal situaci na Slovensku a současné protesty slovenských odborů.

Sjezdu se zúčastnili také ministr spravedlnosti Pavel Blažek, předseda ČSSD Michal Šmarda, předseda ANO Andrej Babiš, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner, předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumil Dufek, představitelé obou velkých centrál polských odborů a zástupci německých odborů z Bavorska a ze Saska.

Sjezdu se zúčastnil také bývalý předseda ČMKOS (v letech 2002 až 2010) a bývalý předseda Senátu Milan Štěch.

Ze zdravotních důvodů se omluvil bývalý předseda ČMKOS (v letech 1994 až 202) a bývalý europoslanec Richard Falbr, který poslal delegátům vzkaz, v němž zdůraznil, že pomoc těm, kteří to potřebují, je nejhezčí forma lidské činnosti.

Záznam dopoledního pátečního sjezdového jednání najdete na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/slavnostni-cast-viii-sjezdu-cmkos/330662

Odpolední část pátečního jednání byla věnována hodnocení činnosti odborů v posledních čtyřech letech.

Josef Středula v obsáhlé prezentaci připomněl hlavní akce ČMKOS a jednotlivých odborových svazů, nemalou část z toho představovaly akce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Páteční jednání uzavřely volby předsedy a místopředsedů ČMKOS a revizní komise ČMKOS.

***

V sobotu 30. dubna sjezd navštívil prezident Miloš Zeman, který podpořil snahu odborů o růst životní úrovně, růst minimální mzdy a průměrné mzdy, ale to jsou jen částečné a krátkodobé cíle. Dlouhodobým a komplexním cílem by mělo být usilování zaměstnanců o co největší spoluúčast na vedení podniků. Špatným příkladem je kuponová privatizace, která nevedla ke skutečné participaci, protože kuponový akcionář neměl žádný vliv na chod podniku. Dobrým příkladem naopak je Německo. Přitom pocit spoluvlastnictví zároveň vede i ke zvýšení produktivity práce.

Prezident Zeman vyzval odboráře, aby přemluvili Josefa Středulu, aby kandidoval na prezidenta republiky.

Delegáti projednali a schválili program ČMKOS na následující čtyřleté období a podpořili požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství směřující k zachování kvalitní výuky v ČR v souvislosti s aktuální situací ve školství.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková ve svém diskusním příspěvku zdůraznila, že „zcela zásadní a nejdůležitější věcí v příštím nelehkém období bude vzájemná solidarita, aby jeden druhého podpořil.“

Program ČMKOS na období 2022-2026 viz níže jako soubor ke stažení.

Na závěr svého jednání delegáti schválili usnesení, v němž Radě ČMKOS složené ze zástupců jednotlivých odborových svazů uložili:

  • Prosazovat zkrácení týdenní pracovní doby pro všechny zaměstnance na 37,5 hodin týdně bez snížení mzdy a platů
  • Prosazovat přijetí zákona, který umožní dřívější odchod do důchodu zaměstnancům vykonávajícím práce zařazené do třetí a čtvrté kategorie prací, popř. dalším zaměstnancům, kteří pracuji ve vysoce exponovaném zdraví škodlivém prostředí
  • Požadovat, aby byla v ČR stanovena základní výměra dovolené ve výši 5 týdnů pro zaměstnance jak státu, tak privátní sféry
  • Projednat 16. 5. 2022 na jednání Rady ČMKOS návrhy odborových svazů k řešení nečinnosti vlády ČR v souvislosti se zdražováním energií, vysoké inflaci a dalších dopadů na životní úroveň zaměstnanců
  • Uspořádat v roce 2022 manifestační mítink kampaně „Konec levné práce‘ na podporu oprávněných požadavků na růst mezd a platů
  • Usilovat aktivně o pokračující rozvoj sociálního dialogu v ČR jak na regionální, tak na celostátní úrovni
  • Všemi prostředky usilovat o pozitivní vývoj financování obou veřejnoprávních médií
  • Prosazovat stejné odměňování zaměstnanců bez ohledu na pohlaví, zemi jejich původu a ostatní diskriminační aspekty, včetně účinné kontroly
  • Všemi prostředky prosazovat nástroje vedoucí ke snížení smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s Manifestem EOK Nula úmrtí při práci
  • Důsledně prosazovat doposud nepřijaté legislativní náměty v oblasti agenturního zaměstnávání vycházející z podkladového materiálu – Agenturní zaměstnávání a návrhy změn ČMKOS od roku 2004

Foto autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám