Výkonný výbor EPSU upřesňoval úkoly evropských odborů v příštím období

Mimořádné jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (VV EPSU) se konalo ve dnech 4. a 5. května 2022 v Bruselu. Jednání se zaměřilo na hodnocení práce odborů v předchozí covidové době, na kritické momenty práce, úspěchy i neúspěchy. Hodnotilo současnou těžkou situaci a dopady způsobené válkou na Ukrajině na zaměstnance a odboráře, muselo se vyrovnat s postojem k Ruské federaci a jeho představiteli v čele EPSU. Výkonný výbor EPSU si stanovil priority pro následující období a současně se připravil na finanční zabezpečení práce.

Jednání vedla prezidentka EPSU Mette Nord a tajemník Jan Willem Goudriaan, kteří v úvodu pogratulovali hasičům k Mezinárodnímu dni hasičů. Výkonný výbor EPSU vyjádřil vděčnost hasičům, kteří zemřeli při výkonu služby, kteří zasvětili celý svůj život ochraně a bezpečnosti nás všech, nikdy nesmí být zapomenuti.

Výkonný výbor EPSU bude pokračovat v práci a boji za lepší právní předpisy, za ochranu před vlivem azbestu, karcinogenů a mutagenů na zdraví hasičů a ostatních zaměstnanců. Mimochodem, patron hasičů svatý Florián má své nekončící poslání, hasit lidskou zlobu a nenávist.

EPSU podporuje širší agendu odborů

Prezidentka EPSU Mette Nord předložila v úvodu pracovní části jednání ke schválení patnáctibodový program. Mette Nord připomněla dopady pandemické situace na veřejné služby a zdůraznila, že bez ohledu na brexit EPSU stále úzce spolupracuje s odborovými svazy Velké Británie.

Jedním z hlavních cílů EPSU je nábor a udržení silné členké základny. Bez odborářů, jejich  zájmu o veřejné služby, o řešení dopadů demografických změn, bez jejich tlaku na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, by byly odborové svazy pouze prázdnou skořápkou.

Odboráři se musí vyjádřit k otázce rozsahu práce. Do jaké míry chceme, aby se světové a národní konfederace odborů soustředily na základní odborovou práci, nebo chceme širší, více politický program spojený například se změnou klimatu a demografickými změnami. EPSU podporuje širší agendu pokrývající sociální ochranu a další oblasti pracovního života.

Válka na Ukrajině

Válka se týká všech odborářů, zaměstnanců a jejich rodin.

EPSU invazi odsoudilo svým prohlášením ihned 24. února, následně vyzvalo k příspěvku do Fondu solidarity Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) na pomoc odborovým svazům Ukrajiny. Přispěly téměř všechny malé i velké odbory. ITUC koordinuje požadavky s ukrajinskými konfederacemi, aby zajistila pomoc tam, kde je potřeba. Afilace nejen regionu střední Evropy a západního Balkánu, kam patří odborové svazy veřejných služeb České republiky, informovaly o pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Válka je porušením Charty Organizace spojených národů a suverenity Ukrajiny. Valné shromáždění OSN odsoudilo invazi, přičemž pět zemí včetně Ruska a Běloruska hlasovalo proti, země jako Čína a Indie se zdržely hlasování. Mezinárodní soudní dvůr nařídil Rusku, aby okamžitě zastavilo své nepřátelství. Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování válečných zločinů. Zdá se, že ruské jednotky nerespektují Ženevské konvence.

V mezinárodních i evropských strukturách odborů jsou ruské konfederace. Ruská konfederace FNPR invazi a požadavem „denacifikace Ukrajiny“ podpořila. Ruské pobočky FNPR se proti válce nevyjádřily.

Menší konfederace Ruska KTR se proti válce postavila. Protiválečné protesty byly potlačeny, média kritizující válku jsou umlčena.

Běloruská konfederace válku neodsoudila. Menší konfederace BKDP ano. Její vůdci byli zatčeni a někteří jsou vezněni. EPSU podporuje požadavky na jejich okamžité propuštění.

Ukrajinské odbory požádaly evropské a světové odborové hnutí, aby přerušilo veškeré vazby s ruskými odbory, ruské odbory vyloučilo nebo alespoň s nimi přerušilo spolupráci.

 • Prezidentka Mette Nord, viceprezidenti EPSU a generální tajemník navrhli, aby byla pozastavena činnost a pozice viceprezidenta EPSU Anatolije Domnikova z ruského přidruženého odborového svazu zdravotnických pracovníků Ruska. EPSU očekávalo, že viceprezident Anatolij bude zastupovat názory EPSU, což pro něj z různých důvodů není možné.
 • Vedení EPSU dále navrhlo přerušit práci s ruskými pobočkami. Pro EPSU je důležité, aby ruské odbory byly součástí práce na budování progresivního programu obnovy bezpečnosti, míru, demokracie, lidských práv a sociálního pokroku v Evropě.
 • EPSU navrhlo přerušit práci s běloruskou pobočkou, která se nevyjadřuje proti válce a útokům na Ukrajinu zahájeným z Běloruska, ani proti nedávné represi nezávislých odborových předáků.
 • Výkonný výbor EPSU po vážné diskusi s předloženými návrhy souhlasil.

Aktivity EPSU v roce 2021

Výkonný výbor schválil zprávu o aktivitách EPSU za rok 2021, aktivity odpovídají hlavním cílům EPSU: udržet budoucnost veřejných služeb, udržet kvalitu práce ve veřejných službách a udržet ve veřejných službách odborovou práci. Doba pandemie COVID-19 jasně ukázala na nedostatky finančního zajištění veřejných služeb a ochrany zaměstnanců v době krize.

 • Odbory pomohly, aby se onemocnění covid stalo za určitých podmínek nemocí z povolání.
 • Odbory jsou proti diskriminaci při rozvoji digitalizace veřejných služeb a při zajištění rovné odměny za stejnou práci.
 • Odbory posilují sociální dialog při tvorbě dohod a směrnic.

Plán pracovní činnosti na léta 2019–2024

Výkonný výbor hodnotil plán pracovní činnosti na léta 2019–2024. Pracovní program EPSU byl přijatý na kongresu v listopadu 2019 v Dublinu, propojuje práci a cíle všech struktur sociálního dialogu EPSU. Program odráží širokou agendu, která staví EPSU jako progresivní odborový svaz pracující pro sociální a environmentální spravedlnost a rovnost. Schopnost EPSU závisí na zapojení poboček EPSU a úzké spolupráci s mezinárodními odborovými strukturami.

 • Mezi klíčové aktivity patří všechny kampaně a lobbování za bezpečnost zaměstnanců v době COVID-19, úspěchem je navýšení finančních prostředků pro program EU4Health.
 • Podařilo se posunout ustanovení sektorového sociálního dialogu pro sociální služby.
 • Byly zřízeny evropské podnikové rady pro sociální sektor společností Orpea a Korian, které poskytují sociální služby za účelem zisku. EPSU byla úspěšná při koordinaci odborů během skandálu společnosti Orpea, skandál odhalil negativní vliv komercializace péče na pracovníky a klienty těchto zařízení.
 • EPSU lobbovala za správný obsah směrnice o karcinogenech a mutagenech (CMD).
 • EPSU pracovala na dohodě o digitalizaci v ústředních vládních správách, pokud bude tato nová dohoda sociálních partnerů dokončena, bude znamenat pokrok nejen pro EPSU, ale pro celé evropské odborové hnutí.
 • EPSU se zaměřila na strategie náboru a udržení členské základny. Nutné jsou společné kampaně a zapojení všech regionů, odbrových svazů.
 • Bez posílení sociálního dialogu na evropské úrovni se nepodaří zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců. Evropská komise je od roku 2019 velmi aktivní v mnoha oblastech důležitých pro odborové svazy veřejných služeb. Patří mezi ně například legislativní balíček, který přichází se Zelenou dohodou a nástrojem obnovy a odolnosti (RRF) a souvisejícími národními plány reforem.
 • Nutné je vyjasnit pravidla pro uzavírání dohod mezi sociálními partnery, například Evropská komise by měla poskytovat logistickou a finanční podporu sociálním partnerům, zaměstnavatelé by měli mít mandát k přijetí dohod, komise by měla o přijetí či nepřijetí dohody rozhodnout do 3 měsíců.
 • Připravuje se evropská strategie péče, ale také přezkum správy ekonomických záležitostí, což pro nás znamená předcházet nové vlně úsporných opatření.
 • Připravují se zprávy o základních službách týkajících se implementace zásady 20 Evropského pilíře sociálních práv (EPSR), EPSU bude sledovat transpozici směrnice o minimální mzdě, směrnice o transparentnosti odměňování, nutné je zabránit vyloučení pracovníků veřejných služeb z pracovněprávních předpisů.
 • Posílení sociálního dialogu a zachování práv odborů je stálou prioritou.
 • Pro EPSU další privatizace znamená, že v našich sektorech je více nadnárodních společností, které je třeba sledovat, je nutné podporovat odbory, které v nich působí.

Směrnice o přiměřených minimálních mzdách

Od počátku roku 2022 je navrhovaná směrnice o přiměřených minimálních mzdách předmětem třístranných jednání mezi Evropskou komisí, Radou a Parlamentem. Očekává se, že jednání budou dokončena za francouzského předsednictví Evropské rady. Bodem jednání je, jaká je odpovídající výše průměrné mzdy, z jaké částky průměrného výdělku by měla minimální mzda vycházet a jaká bude role kolektivních vyjednávání a kolektivních smluv.

Evropský parlament schválil zprávu o navrhované směrnici na konci listopadu 2021 a Evropská odborová konfederace (EOK, ETUC ) to velmi uvítala. Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost výrazně posílil ustanovení o minimálních mzdách, kolektivním vyjednávání a zadávání veřejných zakázek.

Směrnice o digitálních pracovních platformách

Digitální pracovní platformy se šíří po celé Evropě a daleko přesahují dopravní a doručovací služby, které jsou nejznámějšími příklady tohoto druhu provozu.

EPSU podporuje výzvu k regulaci těchto platforem, protože stále více zasahují do veřejných služeb, zejména do poskytování sociální péče a zdravotnictví.

V prosinci 2021 zveřejnila Evropská komise svůj návrh směrnice o zlepšování podmínek pro práci na digitálních platformách s cílem řešit některé z hlavních problémů vyplývajících z této formy práce.

Evropská odborová konfederace uvítala návrh směrnice jako základ pro zlepšení práv pracovníků, je třeba směrnici posílit v řadě oblastí, aby poskytovala jak individuální, tak kolektivní práva a omezila prostor, v němž se digitální pracovní platformy mohou vyhýbat legislativě. Musí se jasně stanovit práva pracovníků platformy na organizování v odborech, jejich zastupování a vyjednávání o kolektivních smlouvách;

Směrnice o násilí páchaném na ženách

Evropská komise navrhla celoevropská pravidla pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí. Navrhovaná směrnice bude kriminalizovat znásilnění na základě nedostatku souhlasu, mrzačení ženských pohlavních orgánů a kybernetické násilí.

Plány reforem, obnovy a odolnosti

EPSU vyzvala, aby se odbory v jednotlivých státech zapojily do tvorby, hodnocení plánů reforem, obnovy a odolnosti. Členské státy obdrží k obnově finance, které musí být využity do konce roku 2026.

EPSU podporuje taková pravidla, která umožní zvýšení veřejných investic a veřejných výdajů potřebných k řešení nedostatku zaměstnanců ve zdravotnictví, v sociálních službách a dalších veřejných službách.

Sociální dialog ve zdravotnictví a ve veřejných službách

Zprávu za sektorový sociální dialog resortu zdravotnictví a sociálních služeb přednesl tajemník Adam Rogalewski

 • Práce se nadále soustředí na dopad COVID-19 na zaměstnance s cílem zajištění bezpečnosti, na dopady privatizace, na vznik evropských podnikových rad.
 • Odbory požadují finanční zajištění a nábor nových zaměstnanců ve zdravotnictví i v sociálních službách. K tomu byl po roce jednání uzavřen akční plán mezi zástupci odborů a zástupci zaměstnavatelů nemocnic EU sdruženými v HOSPEEM.
 • Úspěšně byl ukončen projekt odborů a zaměstnavatelů „Posílení sociálního dialogu v nemocničním sektoru ve východní, jižní a střední Evropě“.
 • Odboráři stále zdůrazňují, že zdraví není zbožím, je třeba zastavit privatizaci.
 • Pro zaměstnance je nutné řešit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, snižovat psychosociální rizika a stres v práci, odstranit násilí na pracovišti.
 • Pozitivním výsledkem a velkým úspěchem práce odborů je výsledek revize směrnice o karcinogenech a mutagenech (CMD) a nebezpečných léčivých přípravcích (HMP). V prosinci se Evropská rada a Parlament dohodly na kompromisu, který byl poté v únoru schválen Radou. EPSU iniciovala kampaň Stop rakovině v práci, jejímž cílem bylo zavést HMP do nového textu směrnice. Kampaň byla úspěšná a HMP byly do textu zahrnuty.
 • Odbory zajímá postavení a registrace zdravotnických asistentů, v některých zemích jsou registrováni a povolání je regulováno, k tomuto je zadáno průzkumné šetření.

Výkonný výbor byl informován o problému ve společnosti Orpea, která provozuje sociální služby za účelem zisku. Společnost Orpea se chová vůči odborům nepřátelsky, je silně proti odborům. Existují soudní spory proti odborovým aktivistům z poboček ve Francii a Německu. Nedávno jeden německý člen podnikové rady a odborář vyhrál případ a obdržel 15 000 eur jako náhradu škody za obtěžování. Ve Francii Orpea pomohla založit interní žlutý odborový svaz, který upřednostňuje ve snaze oslabit stávající odborové svazy.

Foto autorka a archiv EPSU

Podobné články

Aktuality 2. 11. 2022 / 21:19

Práva na energie, potraviny nutné k životu, bydlení, vodu = lidská práva

Ve dnech 25. a 26. října zasedal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 26. 10. 2022 / 21:54

Chraňme ty, kteří poskytují péči! Jen potlesk nestačí

V pondělí 24. října se konala Panevropská konference k otázkám zdravotní a sociální péče, kterou zorganizovala Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 23. 9. 2022 / 13:13

Ivana Břeňková byla zvolena do čela volebního regionu EPSU

Novou předsedkyní volebního regionu pro střední Evropu a západní Balkán EPSU byla 20. září zvolena Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS zdravotnictví a sociální péče ČR.

Načíst další
 
Napište nám