Záchranáři rokovali v Olomouci na mezinárodní konferenci

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (OSZSP ČR), Slovenský odborový zväz zdravotnictva a sociálnych služeb Slovenskej republiky (SOZZSS SR) a UNISON West Midlands Ambulance Branch (UNISON) ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta (FES) a sekcí zdravotnických záchranných služeb českého odborového svazu uspořádali v Olomouci mezinárodní konferenci nazvanou Právní předpoklady pro výkon povolání ve zdravotnických záchranných službách a význam sociálního dialogu.

Hotel Hesperia se tak na dva dny stal domovem a místem výměny informací záchranářů odborářů ze tří zemí Evropy. Ve středu 24. dubna 2013 řídící sekce ZZS Vít Přibylík přivítal hosty z Anglie i Slovenska na této historicky první společné akci a vyjádřil přesvědčení, že výměna informací vzájemně i dialog můžou přinést každému účastníku setkání užitečný náhled na problematiku záchranářství v evropském kontextu.

Po úvodním vzájemném představení se došlo na blok odborných témat nazvaný Podmínky pro výkon povolání zdravotnických pracovníků ve zdravotnických záchranných službách a právní zodpovědnost zdravotnických pracovníků při výkonu povolání.

Za českou stranu vystoupila právnička OSZSP ČR Mgr. Ivana Štěpánková a seznámila přítomné s právním rámcem v ČR.

Za slovenskou stranu vystoupila místopředsedkyně Ing. Daniela Pochybová a seznámila přítomné s právním rámcem práce záchranářů na Slovensku.

David Page přítomné uvedl do problematiky práva v Anglii, kde je zcela odlišný právní systém založený na zvykovém právu a záchranář nese odpovědnost jak podle trestního práva, tak podle práva občanského.

Následoval blok zabývající se systémem fungování zdravotnických záchranných služeb v jednotlivých zemích a informacemi o návrzích na jejich legislativní úpravy.

Informace o fungování ZZS v ČR přednesla MUDr. Markéta Brabcová z Ministerstva zdravotnictví. Rozšiřujícím bodem byla přednáška Ing. Miroslavy Hejdové o integrovaném záchranném systému.

Za slovenskou stranu popsala Ing. Pochybová systém slovenské ZZS. Slovensko má tři poskytovatele ZZS, a to nemocnice, samosprávu i soukromý subjekt. Povolení k činnosti ZZS vydává ministerstvo zdravotnictví na dobu šesti let. Financování je nastaveno na pevnou platbu za vozidlo měsíčně a pohyblivou částku za ujetý kilometr a čas zásahu. Složení posádek je podobné jako u nás, řidič, záchranář v posádkách RZP. V posádkách RLP je dále lékař stejně jako v posádkách v setkávacím systému RV a Letecké záchranné služby (LZS). Posádky RZP mají pravomoc po poučení pacienta vystavit negativní revers. Vzniká tak tlak na rozhodnutí záchranáře, jehož právní ochrana je však minimální.

David Page společně se Stuartem Gardenerem z UNISON popsali obšírně praxi v Anglii. ZZS tam funguje jako samostatná část Národní zdravotní služby (NHS) při jednotlivých hrabstvích. Posádky bývají dvoučlenné, ve výjimečných případech, jako jsou hustě obydlená centra či naopak odlehlý venkov, může fungovat i posádka jednočlenná. Lékař se v pozemních posádkách nenachází, bývá však ve vrtulníku. Členové posádky se nazývají paramedik a můžou mít tři stupně vzdělání, a tím i kompetencí. Nejníže je asistent paramedika, výše vzdělaný je paramedik – technik, nejvýše je paramedik – ošetřovatel. Kolegové v Anglii rozeznávají pět stupňů naléhavosti výzvy, a tím i dojezdového času k pacientovi v rozsahu 8 minut, 19 minut, 30 minut, 60 minut a do 4 hodin.

Podmínky výkonu práce jsou také odlišné, neboť je vždy nutný kvalifikovaný souhlas pacienta s postupem i výkonem, který však může být kdykoliv pacientem odvolán. Je na erudici posádky poté pacienta přesvědčit o nutnosti léčby. V případě život ohrožujících stavů, při bezvědomí pacienta se postupuje podle předpokládaného souhlasu. Omezení práv pacienta je možné policií jen na nezbytně nutnou dobu (např. pokusy o sebevraždu, případně ohrožení okolí), posádkou ZZS však nikoliv.

V Anglii je velký tlak na ponechání pacientů v domácím prostředí a pacienti se do nemocnic převážejí jen v případě nejvyšší nutnosti. Společnost je srozuměna s tím, že i umírání může probíhat doma a je nedělitelnou součástí života. Přeplněnost nemocnic je také důvodem mnohých komplikací.

Pokud posádka rozhodne, že pacient v život ohrožujícím stavu potřebuje hospitalizaci, může nemocnice takového pacienta odmítnout jen v případě, že nemá potřebnou specializaci (například popáleniny, dětský pacient). Posádky tak tráví mnoho času umísťováním pacientů do zařízení. Jedno z kritérií úspěšnosti posádky je délka doby předání pacienta, což se odráží i ve způsobu financování činnosti ZZS. To se odvíjí od úspěšnosti zásahů a dostupnosti posádek, přičemž není podmíněno kvantifikací výkonů.

Tento bod rozpoutal dlouhou diskuzi všech zúčastněných a došlo k vyjasnění mnoha dohadů. Potvrdilo se tak, že takováto setkání mají smysl a přispívají k vzájemné výměně poznatků, otvírání nových obzorů i rozpoznávání možných budoucích rizik. Diskuze živě pokračovala i při večeři a následujícím společenském večeru.

MUDr. Milan Brázdil připravil společně s kolegy z olomoucké záchranky během večera překvapení všem přítomným společně s poděkováním za náročnou a odpovědnou práci. Potvrdilo se, že záchranáři napříč Evropou mají smysl pro humor a dokážou se bavit.

Ve čtvrtek 25. dubna pokračovala konference svým druhým dnem jednání.

Sociální dialog a benefity zaměstnanců bylo téma první části jednání. Mgr. Ivana Štěpánková popsala situaci u nás v České republice a přítomné upozornila na možná formulační i věcná úskalí dojednaná v našich kolektivních smlouvách. Je neustále nutné se vzdělávat a vyměňovat si informace o problémech kolektivního vyjednávání, neboť dostaneme jen to, co si vyjednáme. Nikdo nám nedá nic zadarmo a ještě musíme dbát na to, aby v konečném důsledku nedošlo ke zbytečnému zatížení zaměstnance nechtěným benefitem (různé spoluúčastí podmíněné benefity).

Ing. Andrea Vandlíková ze skupiny FALCK ze Slovenska představila benefity poskytované zaměstnancům tohoto soukromého provozovatele záchranné služby na Slovensku. Od známých slevových pobídek na dětské tábory, mobilní operátory, rekreační pobyty, nabízejí také systém vzdělávání, psychosociální pomoc, ale jako benefit vnímají i nabízenou firemní komunikační kulturu.

Kolegové z Anglie znají také přímé slevové akce, ale vzhledem k odlišnosti systému i například finanční půjčky, levnější pojištění zubní péče a mnoho dalších finančních produktů. Za svůj největší benefit považují právní poradenství, neboť právní pomoc je cenným benefitem. Množství sporů s pacienty i obhajoba profesní způsobilosti jsou denním chlebem jejich právníků.

Poslední a určitě velmi zajímavou částí konference bylo stanovisko zástupců veřejné správy a zřizovatelů.

Samosprávu zastupoval náměstek hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Michael Fischer. V jeho vystoupení se odrážela mnohaletá zkušenost ředitele ZZS a z ní vyplývající znalost potřeb ZZS ve spojení se současnou funkcí zřizovatele, a tudíž i plátce této služby. Politická a hospodářská situace nedává krajům velký prostor k rozvoji záchranky. Kraje jsou dominantními plátci ZZS a jejich rozpočty jsou trvale napnuty. Bez politické vůle nedojde k zmírnění tohoto napětí.

Za stranu zaměstnavatelů se konference zúčastnili ředitel ZZS Olomouckého kraje MUDr. Ivo Mareš, MBA, a předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý. S MUDr. Slabým náš OS pravidelně spolupracuje a dokážeme najít shodná stanoviska i přes rozpory, vznikající z našeho vzájemného postavení. Situace záchranek v ČR je stále napjatější. Zákon o ZZS konzervoval stav financování. Počet výjezdů ročně stoupá, zatížení zaměstnanců roste a ředitelé ZZS si to uvědomují. Sociální smír je důležitou prioritou, avšak prostor k vyjednávání se zmenšuje.

Závěrem konference předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková shrnula získané poznatky a vyjádřila přesvědčení, že toto setkání bylo obohacující pro všechny zúčastněné. Tato konference by nebyla možná bez Nadace Friedricha Eberta a jejímu zástupci Vladimíru Špánikovi patří naše díky za vynikající servis, zajištění tlumočení i poskytnutí finančního krytí. Díky také patří vedení OSZSP, předsedkyni Dagmar Žitníkové, místopředsedovi Ladislavu Kucharskému, referentce mezinárodních styků Andree Beranové i právničce Mgr. Štěpánkové. Děkuji všem zúčastněným a věřím, že příští akce sekce ZZS bude mít podobný ohlas a návštěvnost jako tato vydařená konference.

Foto autor a Ladislav Kucharský

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám