Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a já bych vás chtěl informovat o využívání svazového Zajišťovacího fondu. Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2021 celkem 3708 žádostí, o 98 žádostí méně než v roce 2020. Schváleno bylo celkem 3432 žádostí (o 135 žádostí méně než v roce 2020) v celkové výši 3 544 500 Kč (o 156 712 Kč více než v roce 2020). Nárůst vyplacených darů i při nižším počtu žádostí byl zaznamenán nejvíce v položkách dar při pracovní neschopnosti a bohužel také při úmrtí člena. Je to převážně důsledek epidemie COVID-19.

Podrobnější rozbor je v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

Zamítnuto bylo 262 žádostí (o 17 více než v roce 2020), 14 žádostí je ještě v řešení. Všechny tyto údaje jsou platné ke dni 28. února 2022.

Proplaceno bylo v roce 2021 celkem 3652 žádostí (o 463 více než v roce 2020) v celkové výši vyplacených darů 3 747 900 Kč, což je o 747 412 Kč více než v roce 2020. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je stejně jako v minulých letech způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku 2021 byly na OS doručeny již na konci roku 2020 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2021 byly vyplaceny až na začátku roku 2022.

Při pohledu do tabulky č. 3 a č. 4 je vidět, že se epidemie COVID-19 na počtu přijatých žádostí projevila nejvíce v prvním čtvrtletí roku 2021, kdy došlo k významnému nárůstu počtu žádostí o dar při pracovní neschopnosti. I z těchto údajů je vidět, že zaměstnanci, ať už pracují ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, byli v již několikáté vlně epidemie COVID-19 přetíženi a i když se v první vlně snažili situaci s vypětím svých sil zvládnout, tak jak na podzim roku 2020 a následně v prvních měsících roku 2021 se nemocnost těchto zaměstnanců rapidně zvyšovala

  • Bohužel jsme v roce 2021 museli zamítnout jednu žádost z důvodu neplnění povinností odborové organizace. A musím konstatovat, že i některé žádosti, které zatím vedeme jako rozpracované, nebyly zatím proplaceny právě z toho důvodu, že odborová organizace si neplní své povinnosti.
  • Také musím konstatovat, že velká část zamítnutých žádostí se týkala toho, že žádosti neobsahovaly všechny náležitosti a nebyly doplněny ani po naší urgenci.
  • Zvýšil se i počet žádostí zamítnutých z důvodu, že žadatel již v kalendářním roce na příslušný druh daru čerpal.
  • Rovněž počet žádostí zamítnutých z důvodu, že žadatel nesplnil požadovanou dobu členství v Zajišťovacím fondu (alespoň 6 měsíců), je poměrně vysoký.

Budu se opakovat, ale opět bych zde chtěl zdůraznit, že nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

I vzhledem k výše uvedeným skutečnostem opět uvádím nejčastější chyby, které pak způsobují, že žádosti nemohou být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

  • nečitelné údaje v podaných žádostech,
  • špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,
  • chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že v programu TREWIS ZO je v současné době možné posílat hlášenky nejen odvodů členských příspěvků, ale i příspěvků do Zajišťovacího fondu elektronicky. Rovněž je možné zadávat u nových členů nejen datum vstupu do OS, ale i datum vstupu do Zajišťovacího fondu. Pokud tedy základní nebo místní organizace využívá možnosti programu TREWIS ZO v plném rozsahu, nemusí již posílat žádné hlášenky v „papírové“ podobě, ale je možné vše posílat rovnou z programu TREWIS ZO. Je zde možné i sledovat, v jaké fázi zpracování je žádost o dar ze Zajišťovacího fondu a samozřejmě i před podáním žádosti provést kontrolu, zda například již člen v kalendářním roce čerpal dar na příslušnou událost (připomínám, že na každý druh daru je možné čerpat jedenkrát v kalendářním roce).

V poslední době se zvýšil počet našich odborových organizací, které program TREWIS využívají. Věřím, že tento trend bude pokračovat a program začnou využívat i ty organizace, které dosud tento program nepoužívají.

Co říci závěrem? Věřím, že Zajišťovací fond našim členům pomáhá a plní zvláště v této nelehké době svůj účel, pro který byl založen, což je vidět i ze stále rostoucí částky, která byla na darech ze Zajišťovacího fondu vyplacena.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Aktuality 12. 2. 2021 / 21:46

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2020

V období od 1. ledna do 30. září 2020 bylo na ústředí OS zaevidováno 2572 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, schváleno bylo 2381 žádostí, což je o 246 žádostí více než za stejné období roku 2019.

Načíst další
 
Napište nám