Závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb

Dne 28. listopadu 2022 se v hotelu Grand Majestic Hotel Prague v Praze konala závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb. Konference byla realizovaná v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Rozvoj systému sociálních služeb, který byl hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu a našeho státního rozpočtu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Projekt trval od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2022 a měl podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování.

V úvodu začínal s devíti aktivitami, které byly rozšířeny o další dvě, jež řešily problematiku transformace a deinstitucionalizaci sociálních služeb (http://rsss.mpsv.cz/). Realizační tým tvořilo 9,5 úvazků zaměstnanců pro odbornou část projektu a 2,5 úvazků zaměstnanců pro projektové administrativní pozice. Konaly se 4 konference a vyšlo 33 odborných článků. Spoustu dalších informací najdete na výše zmíněných webových stránkách.

Závěrečná konference byla členěná do několika bloků, kde se přestavily v úvodu připravované změny v systému sociálních služeb, na kterých v současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje. Mezi ně patří navýšení úhrad za pobyt, stravu a další služby od 1. 1. 2023, kde se uvažuje o možném zvýšení až o 30 Kč za pobyt a stravu.

Byla nám představena novela zákona o sociálních službách, který by měl zahrnovat problém přestupků, mokrých azylových domů, valorizaci příspěvku na péči, materiálně-technický standard a personální standard. Personální standard je problematický a na posledním jednání pracovní skupiny jsme jej za odborový svaz ostře odmítli. V současné nestabilní době financování je to hazard zavádět do sociálních služeb jakýkoliv personální standard. Byly nám nastíněny změny v ukotvení dlouhodobé péče.

V přednášce o typologii služeb nám byla představena možná budoucí typologie služeb, která by byla rozdělena na pobytové služby sociální péče, ambulantní služby sociální péče, terénní sociální služby, kontaktní a aktivizační služby sociální prevence, krizové služby sociální prevence, služby odborného poradenství a služby pro rodinu.

V oblasti přestupků nám byly představeny změny v § 82a, § 82b, § 107 a § 108 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., vztahující se k registraci a úpravě nedodržování zákona u nelegálně poskytovaných sociálních služeb.

Zajímavé přednášky byly o metodice požární ochrany v pobytových zařízeních sociálních služeb, kdy byl vytvořen Doporučený postup č. 3/2021 Požární bezpečnost v pobytových zařízeních sociální péče – metodika (https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4%8D.+3_2021_Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD+bezpe%C4%8Dnost+v+pobytov%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch+soci%C3%A1ln%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De_+metodika.pdf/392f91be-e465-9f78-3700-a2678d96eba9).

Další přednáška se věnovala metodice transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory, která se zabývala analýzou transformovaných materiálů, analýzou dobré praxe při transformaci a deinstitucionalizaci pro osoby s vysokou mírou podpory. Zahrnula se do ní i metodika, představení osvěty a popularizaci dobré praxe a byli jsme informování o zajímavých výstupech a výzvách.

V závěru konference představili členové pracovní skupiny sociální služby přátelské k LGBTI+ klientům, kde v rámci projektu proběh výzkum postojů k této problematice. Vznikla brožura ,,Sociální služba přátelská k LGBTI+ lidem“ a zároveň proběhla pilotáž. Seznámili jsme se s metodikou, jak k této problematice přistupovat v praxi.

V úplném závěru konference zazněly dvě přednášky zaměřené na osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR, kde byly představeny standardy kvality specializovaných služeb pro tyto osoby a analýza dostupných specializovaných sociálních služeb.

Přednášky byly zajímavé a přínosné a podrobnější informace o jednotlivých dokumentech najdete na webových stránkách http://rsss.mpsv.cz/projekt/vystupy-a-dokumenty/. Věřím, že výstupy z tohoto projektu pomohly a pomohou posunout některé problémy v sociálních službách dál.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám