Zdravotnická tripartita jednala o vzdělávání, platech a mzdách i nedostatku personálu

Dne 1. prosince se sešel tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita), aby projednal aktuální situaci ve zdravotnictví a připravil stanovisko týmu pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).

Jednání začalo jako již tradičně kontrolou zápisu z předchozího jednání týmu. Z předchozích jednání je zásadním bodem udržení orgánů ochrany veřejného zdraví, hygieny a zabezpečení financí. Dozor ve veřejných stravovacích provozovnách musí i nadále vykonávat zaměstnanci k tomu odborně vzdělaní.Všichni členové týmu jsou proti převedení kompetence dozoru veřejného stravování na resort Ministerstva zemědělství.

Druhým bodem jednání byla informace o postupu prací na návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích. Zpracování návrhu zákona odborový svaz požadoval, a to především z důvodu sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců nemocnic, a to platem. Odbory jednají o navýšení prostředků z veřejného zdravotního pojištění na zvýšení platů a mezd zaměstnanců, jednají o úpravě nařízení vlády, kterým se zvyšují platové tarify, ale zaměstnanci v obchodních společnostech, ve kterých je poskytována mzda, musí vyjednávat přímo se svými zaměstnavateli a zřizovateli, což bývá problém a výsledek je nejistý.

Odborový svaz po podrobném prostudování existujícího návrhu došel k závěru, že by pro nemocnice bylo výhodnější, kdyby byly práce na zákonu zastaveny.

Zaměstnavatelé předložili zásadní připomínky k návrhu zákona, také doporučili pozastavení prací.

Ministerstvo zdravotnictví zopakovalo, že tvorba zákona je přímo uvedena v programovém prohlášení vlády, nejen  proto budou práce na zákoně pokračovat.

Po diskusi se členové týmu shodli, že návrh zákona bude předložen a projednán na jednání týmu a velké tripartity před tím, než bude předložen vládě.

Odbory trvají na požadavku stejného odměňování zaměstnanců platem a ohradily se proti vyjádření Ministerstva zdravotnictví, že by něco takového mohlo být protiústavní.  

Třetím bodem jednání byla aktuální situace ve zdravotnictví, která v sobě zahrnovala několik částí.

Konkrétně se jednalo o předloženou informaci o hospodaření zdravotních pojišťoven, kterou vzali sociální partneři na vědomí.

Odbory upozornily, že požadují především zdroje, které pokryjí sliby vlády na zvýšení platů a mezd zaměstnanců. Zvýšená cena práce je jedním z faktorů, který by mohl pomoci zaměstnance v nemocnicích stabilizovat.

Zaměstnavatelé požádali, aby byl tým informován o výběru pojistného čtvrtletně.

K informaci o reformě ÚZIS a projektu DRG – restart nastala diskuse, která poukázala na nutnost uspořádat pro pracovní tým seminář. Seminář se bude konat v lednu.

Další část s názvem Problematika právní úpravy vzdělávání zdravotnických pracovníků vyvolala diskusi k obsahu předložené informace, která se týkala pouze lékařů. Z tohoto důvodu byl název upraven.

Zástupci LOK-SČL vyjádřili nespokojenost s tím, že i když došlo k dohodě, jak by měla novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání odborné odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta vypadat, tento návrh byl upraven. Původní plánovanou změnou byla redukce základních oborů a zkrácení délky specializačního vzdělávání. Zástupci odborů nesouhlasili s tím, že se rozšiřuje počet atestačních oborů.

Pokud jde o další zdravotnický personál, zaměstnavatelé i odboráři vyzvali ministerstvo k práci skupiny, ve které má tým své zástupce.

Při projednávání Problematiky sběru dat o platech a mzdách se tým shodl na nutnosti sběru dat nejen v ročním sledování, ale také v pololetním intervalu. Zásadní je, aby byl přehled nejen o výši odměn, ale také o počtech pracovníků v jednotlivých kategoriích, jejich platu/mzdě a počtu hodin přesčasové práce.

V části Personální situace ve zdravotnictví zazněly informace o usnesení účastníků celostátní porady OSZSP ČR ze dne 18. listopadu.

Odborový svaz tímto usnesením například vyzval vládu, aby konala opatření, která zajistí udržení stávající sítě nemocnic.

Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s nutností podniknout opatření, ale materiál opatření neuvedl.

Tým se shodl na nutnosti tato opatření vypracovat, a to v rozdělení na časová pásma krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Diskutovalo se, zda má, či nemá jít o koncepční materiál. Materiál bude předložen na únorové jednání pracovního týmu.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám