Zdravotnická tripartita o hygienické službě, platech i nadstandardech

Jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) se konalo 19. prosince 2022. Poslední jednání zdravotnické tripartity v roce 2022 začalo kontrolou úkolů z minulých jednání.

Vouchery i pro hygieniky

Splněno bylo vyhlášení mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023. Jde o možnost uplatnit nevyčerpané vouchery. Poskytovatelé mohli podávat žádosti od 1. listopadu do 30. prosince 2022.

Odbory požadovaly, aby se dotační program uplatnil také pro zaměstnance hygienické služby. Ministerstvo i tento požadavek splnilo, finance jsou alokovány, ale musí se vyjasnit systém, aby mohly být finance předány hygienické službě, komu a kdy.

Restrukturalizace hygienické služby

Splněn byl také úkol, aby se setkali u kulatého stolu představitelé Ministerstva zdravotnictví a sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu k otázce připravované restrukturalizace hygienické služby. Setkání se uskutečnilo 28. listopadu v sídle Státního zdravotního ústavu. Odbory upřesnily, že budou dále požadovat odborné jednání k restrukturalizaci a novele zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. Odbory požadují pro hygienickou službu posílení financí a personálu.

Pracovní skupina pro personální stabilizaci

Zatím se neuskutečnilo jednání pracovní skupiny pro personální stabilizaci. Personální skupina se bude ustanovovat podle požadavků a návrhů zástupců pracovního týmu, vedena bude náměstkem ministra Bc. Josefem Pavlovicem. První jednání by se mělo uskutečnit v únoru 2023. Pro jednání skupiny bude využit plán akcí Evropské federace odborových svazů veřejných služeb, sektoru nemocnic (EPSU HSS) a Evropské asociace zaměstnavatelů nemocnic (HOSPEEM) k náboru a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví.

Zvýšení platů a mezd

Na dotaz odborů ke zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví reagoval ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. Ministr sdělil, že sice nedošlo ke změně nařízení vlády, kterým by se zvyšovaly platové tarify zaměstnancům v příspěvkových organizacích, ale úhradová vyhláška zajišťuje finance ke zvýšení platů a mezd cca ve výši 4-6 %. Doplnil, že se upravuje také katalog prací, který některým profesím umožní nárůst platové třídy.

Předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková sdělila, že odborový svaz požaduje navýšení osobních příplatků ve výši, která by odpovídala požadovanému zvýšení platových tarifů v příspěvkových organizacích. Tam, kde jsou poskytovány mzdy, v akciových společnostech, vyjednávají odbory o navýšení základních mezd. Nárůst mezd a platů neodpovídá inflaci, zaměstnanci se dostávají do složité finanční situace, kterou často řeší druhým zaměstnáním.

Ministr doplnil, že se setkal s řediteli příspěvkových organizací ministerstva, které o navýšení platů informoval, současně je informoval o nutnosti dodržovat zákoník práce, a to konkrétně v tzv. placených přestávkách v práci. V případě nedodržování pracovních podmínek v souladu se zákoníkem práce je třeba se obrátit na dozorové orgány.

Předsednictví ČR v Radě EU ve zdravotnictví

Informaci k předsednictví České republiky v Radě EU ve zdravotnictví uvedl náměstek ministra JUDr. Radek Policar.

Priority českého předsednictví v části zdravotnictví byly jako všechny ostatní oblasti významně ovlivněny ruskou agresí na Ukrajině a z ní vyplývající humanitární krizí související s příchodem velkého počtu uprchlíků do EU. I přesto se české předsednictví snažilo věnovat dlouhodobým prioritám EU v oblasti zdraví, kterými byly onkologie, evropský prostor pro zdravotní data, léčiva, vzácná onemocnění či očkování, boj proti pandemii COVID-19.

Legislativní prioritou českého předsednictví byl Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS). EHSD má umožnit účinnější, dostupnější a odolnější zdravotní péči a lepší kvalitu života.

Byla provedena revize legislativy v oblasti krve, tkání a buněk (BTC), byl zveřejněn návrh nařízení, který přináší revizi pravidel obsažených v aktuálně platných směrnicích z let 2002, respektive 2004, k oblasti krve, tkání a buněk, a to sloučením do jednoho návrhu nařízení. Záměrem revize je udržet vysokou míru kvality a bezpečnosti nakládání s BTC. Návrh rozšiřuje ochranná opatření na nové skupiny pacientů, tj. na dárce a potomky narozené metodou lékařsky asistované reprodukce. Cílem je zlepšit harmonizaci pravidel pro oblast BTC na úrovni EU, usnadnit přeshraniční výměnu BTC a zabezpečit přístup pacientů k adekvátní léčbě.

Byla předložena revize směrnice o ochraně pracovníků před azbestem. V případě azbestu neexistuje nejnižší možná hodnota expozice, z čehož plyne, že jakákoliv expozice může vést ke zdravotním problémům.

Mezi nelegislativní priority patří doporučení Rady ke screeningům onkologických onemocnění.

Byly také zahájeny diskuse o obsahu pandemické úmluvy. Pandemická úmluva by měla být Světovým zdravotnickým shromážděním odsouhlasena v květnu 2024. Evropská rada přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně. Rozhodnutí rovněž otevírá cestu jednáním o doplňujících změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů.

Pandemie COVID-19 odhalila význam mezinárodní spolupráce v boji proti globálním hrozbám pro zdraví lidí. Tento nový mezinárodní nástroj je proto nezbytný k tomu, abychom mohli lépe reagovat v případě, že udeří další pandemie. Mezinárodní společenství se musí spojit a zajistit rovný přístup k očkovacím látkám a terapeutikům, zaručit včasné sdílení údajů a informací a zohlednit vazby mezi lidským zdravím, zdravím zvířat a stavem životního prostředí.

V květnu 2022 byla zahájena příprava nové Strategie EU pro globální zdraví.

Nutné je v EU zvýšit proočkovanost, a to i z důvodu očekávaných nových hrozeb, například v kontextu klimatických změn.

Kompenzační vyhláška

Informaci o návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby a kompenzační vyhlášce předložila náměstkyně ministra Ing. Helena Rögnerová.

V případě schválení návrhu zákona by bylo Ministerstvo zdravotnictví zmocněno k vydání vyhlášky, podle níž by se vypočítaly kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby v roce 2022.

Když se připravovala úhradová vyhlášky pro rok 2022, nebylo možné epidemickou situaci a dopad do produkce nemocnic v roce 2022 předvídat.

Dle nejnovějších dat zdravotních pojišťoven v roce 2022 zatím došlo k významnému propadu následné a lázeňské péče, kde u některých typů péče je propad až 20 % meziročně a dosahuje hodnoty 1,5 mld. Kč. Částečný propad v řádu jednotek procent je pak také v nemocničních ambulancích nebo zdravotnické záchranné službě. Návrh zákona na rozdíl od kompenzačních zákonů přijímaných v minulých letech neobsahuje možnost prolomit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, jakékoliv kompenzace by tedy vyhláškou byly stanoveny maximálně do výše těchto plánů.

Skutečný propad péče bude Ministerstvem zdravotnictví vyhodnocen během prvního čtvrtletí 2023, až bude většina péče za rok 2022 ze strany poskytovatelů vykázána zdravotním pojišťovnám. Návrh kompenzačního zákona byl vládou, i přes nesouhlasné stanovisko Ministerstva financí, schválen dne 30. listopadu 2022, vláda navrhla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby byl návrh zákona schválen v prvním čtení. Návrh byl navržen na pořad 48. schůze Parlamentu probíhající od 13. prosince 2022.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy, informaci o stavu předložených výzev předložila náměstkyně ministra Ing. Helena Rögnerová. Výzvy jsou vyhlašovány v rámci komponentu pro odolnost systému zdravotní péče, a to pro vznik simulačního centra intenzivní medicíny, vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny. V rámci Národního plánu na posílení onkologické prevence a péče jsou výzvy pro vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu, také pro vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra.

Uvedené výzvy jsou vyhlašovány v režimu předem definovaných projektů, žadateli jsou příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví.

Připojištění a nadstandardy

K záměru Ministerstva zdravotnictví ve věci připojištění za poskytnutou zdravotní péči a k nadstandardům ve zdravotnictví se vyjádřil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

K problematice tzv. „nadstandardu“ a soukromého připojištění je v současné době ustavena pracovní skupina senátora Romana Krause (ODS) za účasti stakeholderů mimo struktury Ministerstva zdravotnictví. Výstupy a analýzy budou předány Ministerstvu zdravotnictví, které následně v souladu s programovým prohlášením vlády zahájí práce na potřebných legislativních změnách.

V České republice roste podíl celkových výdajů do zdravotnictví k poměru HDP, tento růst je způsoben téměř výhradně výdaji veřejného zdravotního pojištění, kdy na příjmové straně roste jak výběr pojistného, tak platba za státní pojištěnce, to se pak projevuje i na zvyšování výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Naproti tomu poměr soukromých výdajů ve zdravotnictví k HDP je nadále jedním z nejnižších jak v rámci EU, tak v rámci OECD a jedná se o významnou část prostředků, které mohou ty veřejné nikoliv nahradit, ale doplnit.

Případné legislativní vyjasnění tzv. nadstandardu nemůže nikdy vést k omezení nároku pojištěnce na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ministr doplnil, že za současného legislativního stavu je doplácení nad rámec zákonného nároku velkým problémem, pacient si nemůže například doplatit rozdíl mezi základní variantou oční čočky a variantou lepší, která je medicínsky srovnatelná, ale pro pacienta komfortnější.

Bylo připomenuto, že již za současného právního stavu je možné, aby například v případě dražších očních čoček byl alespoň výkon oddělen od materiálu a hrazen z veřejného zdravotního pojištění (nadstandardní materiál si hradí pacient celý sám), za účelem naplnění takového kroku je ovšem nutná vzájemná ochota zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb nastavit vhodným způsobem úhradové mechanismy, v tomto směru povede Ministerstvo zdravotnictví se zainteresovanými stranami diskusi.

Odbory se systémem připojištění za poskytnutou zdravotní péči nesouhlasí. Pro jednání zdravotnické tripartity bude v únoru předložen materiál k diskusi.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám