Zdravotnická tripartita o jednala vyhláškách a odměňování

Jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) se konalo 24. srpna 2021. Šlo o poslední jednání před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu, čehož si byli úředníci, odboráři i zaměstnavatelé samozřejmě vědomi, ale na průběhu a závěrech z jednání se tento fakt příliš neprojevil.

Při kontrole úkolů z minulých jednání pracovního týmu se sociální partneři shodli, že v období do ustanovení nové vlády nebude další jednání pracovního týmu svoláno a budou pracovat pouze pracovní skupiny týmu. První jednání skupiny k problematice hospodaření všech fakultních nemocnic by se mělo uskutečnit koncem září a k ekonomické situaci psychiatrických nemocnic v polovině října.

Kompenzační vyhláška pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví předložilo prezentaci kompenzační vyhlášky pro rok 2021, v níž uvedlo hlavní cíle, které by měla vyhláška v praxi zajistit. Vyhláška kompenzuje vynucené propady plánované péče v nemocnicích, způsobené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pro období leden až duben 2021, dorovnává kompenzace na odměny zdravotníků u nelůžkových poskytovatelů, kteří mohli dohlásit zdravotnické pracovníky do smluv se zdravotními pojišťovnami do 30. června 2021, stabilizuje casch flow lázní a následné péče, kompenzuje nové náklady vzniklé s řešením covidu a zmírňuje regulační mechanismy v segmentech. Plošné kompenzace pro všechny segmenty budou však stanoveny až na základě finálních propadů péče za celý rok 2021 v novele vyhlášky.

Předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková poděkovala za předložený materiál, za konečné znění kompenzační vyhlášky a za spolupráci při její tvorbě. Odbory dále požadují, aby byla při konečném hodnocení kompenzace zohledněna konečná produkce segmentů. 

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví informovalo o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2022. Dohodovací řízení probíhalo od března do června 2021. Zdravotní pojišťovny nabídly 4% tempo růstu úhrad, které již počítá i s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 Kč od 1. ledna 2022. Ve všech segmentech uzavřené dohody navazují na znění úhradové vyhlášky na rok 2021 a kompenzace. Dohody jsou uzavřeny pro 13 segmentů zdravotní péče. K dohodě nedošlo pro segment ambulantní specializovaná péče, zde se předpokládá stejný nárůst jako pro segmenty s dohodou.

Ministerstvo zdravotnictví bude dohody, po jejich zhodnocení, zda jsou v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, respektovat, ale nevyloučilo možné zásahy ze strany ministerstva.

Navýšení úhrad o 4 % však nepočítá s tím, že by se zvyšovaly platové tarify a mzdy zaměstnancům. Pokud by k tomu došlo, budou se parametry dohod měnit.

Návrh úhradové vyhlášky bude do tří týdnů zaslán do připomínkového řízení.

Odbory zásadně nesouhlasí s tím, že by se platové tarify a mzdy nezvyšovaly, požadují navýšení o 10 % a pro toto navýšení požadují úpravu úhradové vyhlášky.

Bilance na účtech zdravotních pojišťoven

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví k bilanci na účtech zdravotních pojišťoven zahrnoval veřejně dostupné údaje o finančních zůstatcích fondů. Na fondech zdravotních pojišťoven bylo k 31. prosinci 2020 64 mld. Kč, k červenci 2021 to bylo 61 mld. Kč.

Odbory požadují, aby byly doplněny informace o příjmech, výdajích jednotlivých segmentů a vývoj celkového hospodaření veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví materiál doplní po obdržení dat a predikce vývoje ze strany Ministerstva financí.

Pracovní skupina pro personální stabilizaci

Zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, což se nejen v České republice, ale v celé Evropě ukázalo v době pandemie COVID-19. Pracovní skupina pro personální stabilizaci pracovního týmu se sešla 30. června a na pracovním týmu byl předložen zápis z tohoto jednání. Sociální partneři nejdříve diskutovali o efektivitě práce skupiny, o dalším zaměření práce skupiny.

Odbory požadují od Ministerstva zdravotnictví informaci, kdo bude pověřen vedením skupiny k personální stabilizaci.

Pracovní skupina podpořila zavedení výsluh pro vybrané kategorie zaměstnanců. Na záměru je třeba dále pracovat, a to i s ohledem na obavu zaměstnavatelů z předčasných odchodů sester.

Odbory upozornily, že zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví se uskutečnilo až po nátlaku ze strany odborů.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) by měl připravit podklady k nákladům na krytí výsluh podle kategorií a porovnání mezd napříč sektorem zdravotnictví.

Diskutovalo se také o výstupech 1. kulatého stolu k předsednictví ČR v Radě EU, který pořádalo Ministerstvo zdravotnictví dne 20. srpna 2021. Ministerstvo zdravotnictví připravuje expertní konference k onkologii, k duševnímu zdraví a neformální radu ministrů zdravotnictví. Předsednictví ČR v Radě EU bude v roce 2022 od 1. července do 31. prosince.

Předsedkyně Dagmar Žitníková navrhla, aby byl v době předsednictví realizován kulatý stůl k personální stabilizaci zaměstnanců ve zdravotnictví. Odbory upozornily na kodex Světové zdravotnické organizace (WHO) k mezinárodnímu náboru zdravotnických pracovníků a migraci. Účastníci vyslovili uspořádání konference k personálním otázkám v rámci našeho předsednictví podporu.

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Ministerstvo zdravotnictví obnovilo práce na novele nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalogu prací ve veřejných službách a správě. Původně byly práce na úpravě katalogu prací zahájeny již koncem roku 2019, před pandemií COVID-19, poté byly koncepční práce zastaveny. Nyní se práce obnovily, návrh je připraven pro jednání porady vedení ministerstva a po odsouhlasení poradou vedení Ministerstva zdravotnictví bude předložen gesčnímu Ministerstvu práce a sociálních věcí k dalšímu postupu.

Odbory požádaly o osobní vypořádání připomínek, které předložily v první vlně zpracování.

Legislativní práce Ministerstva zdravotnictví v roce 2021

Sociální partneři byli seznámeni se stavem a plánem legislativních prací Ministerstva zdravotnictví v roce 2021. Práce byly pozastaveny probíhající pandemií COVID-19.

Z legislativních opatření lze zmínit návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2021, který umožňuje Ministerstvu zdravotnictví pružně reagovat na vývoj epidemie onemocnění COVID-19. Tento návrh byl schválen a publikován ve Sbírce zákonů pod č. 94/2021 Sb.

Mezi priority Ministerstva zdravotnictví patří návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, novela zákona o návykových látkách a tzv. správní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Odbory se vyjádřily k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, odbory očekávají vypořádání předložených připomínek.

Zjišťování protilátek a testování klientů v sociálních službách

Zaměstnavatelé předložili na jednání pracovního týmu dva body, ke kterým zpracovali podklady.

Prvním podkladem bylo šetření úrovně protilátek proti onemocnění COVID-19 u testovaných klientů a zaměstnanců ve vzorku pobytových zařízení sociálních služeb. Z diskuse vyplynulo, že aplikace třetích dávek by mohla a měla začít v říjnu tohoto roku. K podkladu se musí vyjádřit příslušní odborníci.

Druhý bod se týkal úhrad POC antigenních testů v sociálních službách. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo svým opatřením opětovnou povinnost testování klientů pobytových sociálních služeb v pětidenní frekvenci, toto testování bylo zdravotními pojišťovnami hrazeno. Dále bylo vydáno usnesení vlády ČR, kterým bylo uloženo testovat klienty vracející se z vycházky.

Vycházka byla umožněna za podmínky, že uživatel bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny.

Zaměstnavatelé informovali, že při naplňování obou uvedených povinností docházelo k tomu, že frekvence provedených testů byla v některých případech nižší než pětidenní a testy nebyly ze strany zdravotních pojišťoven propláceny. Zaměstnavatelé byli vyzváni, aby dotaz předložili Ministerstvu zdravotnictví, které se vyjádří.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Pracovní tým byl informován o stavu návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Novela by měla řešit reformu orgánů ochrany veřejného zdraví, předpokládalo se vytvoření nové Státní hygienické služby, jež by měla centralizovat výkon státní správy zajišťovaný současnými čtrnácti krajskými hygienickými stanicemi. V současné době Ministerstvo zdravotnictví neplánuje návrh novely zákona ve stávající podobě předkládat současné vládě. Novela, která bude navíc pamatovat i na ukotvení Ústřední epidemiologické komise a krajských epidemiologických komisí, bude zřejmě předložena příští vládě po předchozím projednání se zainteresovanými subjekty.

Odbory požádaly o dodržení legislativního procesu, projednání a vypořádání připomínek, které budou k nové novele předloženy.

Novela nařízení vlády o platech státních zaměstnanců

Odbory informovaly o novele nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Novelou se má umožnit krajským hygienickým stanicím stanovit platové tarify vybraným zaměstnancům, zařazeným do 12. a vyšší platové třídy, až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo. Služební místo musí být označeno jako klíčové, klíčových míst může být takto označeno u KHS až 5 %.

Dále se novelou navrhuje zrušit stupnice platových tarifů lékařům orgánu ochrany veřejného zdraví.

Se zrušením zvýhodněné stupnice platových tarifů pro lékaře odbory zásadně nesouhlasí, naopak souhlasí a podporují zavedení klíčových míst, což by umožnilo přiznat vyšší platové tarify zaměstnancům nelékařům. Navýšení platů zaměstnanců KHS je pro personální posílení a atraktivitu povolání v krajských hygienických stanicích zásadní. Epidemie COVID-19 ukázala, jak je nutné personálně hygienickou službu stabilizovat a posílit. Jen s díky a potleskem se nevystačí.

Foto Jana Hnyková a Lubomír Francl

 

Podobné články

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality / 21:41

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality / 21:24

Změny v nemocenském pojištění

Ve Sbírce zákonů byla dne 8. 9. 2021 zveřejněna novela zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Načíst další
 
Napište nám