Zdravotnická tripartita jednala o rozpočtu, úhradách a platech

Jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody ČR (zdravotnická tripartita) se konalo dne 16. září. Termín jednání a program se vždy domlouvá s kanceláří ministra zdravotnictví tak, aby se ministr prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, mohl osobně účastnit. Hlavními body jednání byly příprava státního rozpočtu pro rok 2023, úhradová vyhláška pro rok 2023 a navýšení platů a mezd pro rok 2023 pro zaměstnance ve zdravotnictví.

Za vládní stranu se společně s ministrem zdravotnictví zúčastnil náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic, náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová, hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., státní tajemník Ministerstva zdravotnictví Mgr. Stanislav Měšťan. Ministerstvo financí zastupovala ředitelka odboru rozpočtové politiky společensky významných odvětví Ing. Helena Doktorová a Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Petr Viták.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se zúčastnili předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedové Mgr. Jana Hnyková a Mgr. Lubomír Francl a vedoucí právního a sociálního oddělení Ing. Ivana Břeňková, která je řídící pracovního týmu.

Za Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů se zúčastnil jeho předseda MUDr. Martin Engel.

Za zaměstnavatele se zúčastnil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, se svým týmem.

Návrh státního rozpočtu

Základní parametry státního rozpočtu pro rok 2023 byly stanoveny Ministerstvu zdravotnictví dopisem z Ministerstva financí již 30. června 2022. Během léta se ukazatele měnily a došlo k metodickým a organizačním změnám. Řečí úředníků a podle stanovených pravidel jde o různé běhy přípravy rozpočtu. Poslední probíraný běh na jednání pracovního týmu měl číslo 4. Předložený rozpočet není konečný a bude projednán vládou 20. září.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo Ministerstvu financí nadpožadavky, čili požadavky na navýšení financí v různých položkách. Pro odbory jde o důležité položky na udržení platů zaměstnanců krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů, dále na finance na mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem zajištění prevence negativních dopadů epidemie COVID-19 na zaměstnance. Pro vyjasnění: jde o lázeňskou, léčebnou a rehabilitační terapii pro zaměstnance nemocnic, kteří si nemohli vouchery vybrat. Odbory požádaly, aby byly řešeny také vouchery pro vybrané zaměstnance hygienické služby. Podle slov ministra Válka, pokud bude částka nadpožadavku schválena, nemusel by být problém část použít pro zaměstnance hygienické služby tak, jak odbory dlouhodobě požadují.

K návrhu rozpočtu předložily odbory připomínky, které byly zaslány ministerstvu před jednáním pracovního týmu. Odbory ostře nesouhlasily se snížením objemu prostředků na platy, na očkování a s celkovým poklesem výdajů Ministerstva zdravotnictví.

Odbory zásadně nesouhlasí se snížením objemu prostředků na platy o 2 % pro zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, například krajských hygienických stanic. Pro odbory je toto snížení objemu financí na platy o 2 % nepřijatelné. Jednání vlády a odborů o navýšení platů státních zaměstnanců, zaměstnanců ve veřejných službách a správě nebylo ukončeno. Odbory požadují navýšení platových tarifů.

O konečné verzi státního rozpočtu bude na svém jednání rozhodovat vláda dne 20. září.

Jednání o navýšení platů a mezd musí jít současně s vyjednáváním o ukazatelích státního rozpočtu a vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023, zkráceně úhradové vyhlášky.

Úhradová vyhláška pro rok 2023

Informace o parametrech návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2023 přednesla náměstkyně ministra Helena Rögnerová. Příjmy veřejného zdravotního pojištění se pro rok 2023 očekávají ve výši 464,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 471,7 mld. Kč. Ministerstvo očekává za rok 2023 celkové záporné saldo ve výši -7,1 mld. Kč. Celkové zůstatky zdravotních pojišťoven k 31. prosinci 2022 jsou předpokládány ve výši 43 mld. Kč. Uvedený zůstatek zahrnuje i snížení platby za státní pojištěnce.

  • Dohodovací řízení k návrhům výše úhrad za zdravotní péči začalo v únoru 2022. Do června 2022 byly uzavřeny dohody pro 10 segmentů zdravotní péče. Dohoda nebyla uzavřena pro 4 segmenty, k dohodě nedošlo s poskytovateli mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, mimolůžkových laboratorních a radiologických služeb, následné lůžkové péče a akutní lůžkové péče.
  • Celkový meziroční růst úhrad je stanoven v průměrné výši 8 %. Možný rozsah u jednotlivých nemocnic je 6-10 %. Došlo k navýšení z původního návrhu 4 %.
  • Nárůst úhrad by měl být použit především na pokrytí nákladů spojených s inflací, možný nárůst osobních nákladů je těžké predikovat. Ministerstvo předpokládá, že při rozumném nárůstu cen energií a nízkém nárůstu cen léků a materiálu by se mohly osobní náklady navýšit kolem 4-5 %. Ministerstvo sdělilo, že nárůst úhrad neumožňuje řešit několikanásobný růst cen energií, tyto náklady se řeší na celostátní úrovni.
  • Zdůrazněno bylo zvýšení plateb zdravotních pojišťoven zdravotnickým záchranným službám, protože podíl krajů na spolufinancování ZZS se v posledních letech neúnosně navýšil.
  • Odbory požadují, aby v nárůstu úhrad byl zohledněn požadovaný nárůst osobních nákladů.
  • Odbory navrhují navýšit platové tarify a mzdy všech zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. ledna 2023 o 15 %, v propočtu jde o navýšení úhrad o dalších 10,5 %, celkové požadované navýšení úhrad by mělo být 18,5 %. Tyto připomínky odbory uplatnily i v rámci připomínkového řízení.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala, že na Slovensku se navrhuje zvýšení tarifní mzdy lékaře o 550 euro měsíčně, tedy cca o 14 tisíc korun, což způsobí odchod slovenských lékařů a sester z České republiky.

Ministr Válek reagoval, že pro tento a podobný způsob argumentace musíme celkově hodnotit systémy, kvalitu poskytování zdravotní péče.

Zaměstnavatelé nesouhlasili s tím, že inflace není v úhradách kryta, nárůst o 8 % je nedostačující a nekryje ani 1 % nárůstu osobních nákladů.

Ministerstvo upozornilo na složitá jednání s Ministerstvem financí a na to, že pro energie budou dodávky řešeny státním distributorem.

Pro navýšení platů a mezd pro rok 2023 je zásadní, jaké změny budou provedeny ve státním rozpočtu a úhradové vyhlášce.

Odbory požadují navýšení, které zajistí krytí inflace.

Zaměstnavatelé nebudou platy a mzdy zvyšovat, pokud navýšení nebude finančně kryto.

Odbory pozitivně hodnotí nárůst tarifů od 1. září tohoto roku o 10 % vybraným kategoriím zaměstnanců. Jde o státní zaměstnance, dělníky a technickohospodářské pracovníky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a nařízení vlády č. 304/2014 Sb. a u kterých k navýšení nedošlo od počátku roku. Velmi negativně odbory hodnotí, že na navýšení tarifů nejsou navýšeny finanční zdroje a pro příští rok nejen že navýšení není kryto, ale ve státním rozpočtu jsou objemy prostředků na platy sníženy o 2 %.

Personální situace v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví předložilo podkladový materiál k personální situaci v nemocnicích, který souhrnně informoval o vývoji celkového počtu úvazků ve fakultních nemocnicích. Ve všech kategoriích zaměstnanců i ve všech fakultních nemocnicích dochází v letech 2019–2021 k navýšení celkového součtu úvazků. Nedostatek některých profesí se regionálně projevuje, například radiologických asistentů a všeobecných sester. Ministerstvo konstatovalo, že zvyšování platů v posledních letech mělo pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti nemocnic.

Odbory poukázaly na pozitivní vliv navyšování platových tarifů a systém odměňování v příspěvkových organizacích. Odbory požádaly, aby materiál byl doplněn za zdravotnictví jako celek, a to obdobně jako v předcházejících letech z podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Znovu připomněly, že za nejdůležitější považují docílit personální stabilizace ve zdravotnictví, a znovu vyzvaly ministra zdravotnictví, aby pokračovala práce odborné skupiny pro stabilizaci zdravotníků.

Zaměstnavatelé návrh odborů podpořili.

Plán legislativních prací ministerstva pro rok 2022

Posledním materiálem byl plán legislativních prací ministerstva pro rok 2022. Sociálním partnerům jsou návrhy právních předpisů zasílány k připomínkám, popřípadě k projednání. Odbory i zaměstnavatelé upozornili na dohodu, že jsou návrhy předkládány již ve vnitřním připomínkovém řízení.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Ministerstvo krátce informovalo o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, tzv. centralizace.

Odbory informovaly, že se výbor sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu sešel v květnu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem na jednání, kde bylo dohodnuto projednání návrhu, dále se výbor sekce koncem srpna sešel s náměstkem ministra Josefem Pavlovicem, aby se seznámil s bližšími podmínkami přechodu 14 krajských hygienických stanic do jedné Státní hygienické služby (SHS). V čele Státní hygienické služby bude stát ředitel jmenovaný státním tajemníkem ministerstva.

Záměr Státní hygienické služby není ve všech bodech přesně objasněn, není odbornou veřejností jednotně přijímán, i to je důvod pro organizaci kulatého stolu za účasti zástupců ministerstva, zaměstnavatelů a odborů z krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu. Kulatý stůl se uskuteční v listopadu.

***

Řídící pracovního týmu Ivana Břeňková na závěr poděkovala za přijetí generálního tajemníka Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Jana Willema Goudriaana náměstkem ministra Josefem Pavlovicem. Setkání se uskutečnilo při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jan Willem jednal o situaci ve zdravotnictví, nedostatku personálů a dopadech pandemie COVID-19 na zdravotnictví, sociální služby a personál. Náměstek byl seznámen s aktualizovaným rámcem akcí pro nábor a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví, který byl dojednán v květnu tohoto roku mezi zaměstnavateli a zaměstnanci evropských nemocnic.

Aktualizovaný rámec akcí pro nábor a udržení zaměstnanců bude zaslán všem účastníkům pracovního týmu. Nalézt ho lze jako soubor ke stažení zde na webu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/zastupci-evropskych-nemocnic-a-odboru-o-udrzeni-zamestnancu/

Foto Jana Hnyková a Ministerstvo zdravotnictví

Podobné články

Aktuality 30. 3. 2023 / 19:38

Demonstrace 68 NE proti zvýšení důchodového věku

Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Načíst další
 
Napište nám