Zlínská KR – plnění programu OS

Krajská rada Zlínského kraje pracovala ve složení: Mgr. Marcela Holčáková (předsedkyně krajské rady), Martina Katolická (místopředsedkyně krajské rady), Mgr. Ivana Lukašíková, Martina Hvozdenská a Ludmila Šromotová. V posledním období se jako hosté účastnili jednání krajské rady zástupci ze ZO ZZS a Uherskohradišťské nemocnice, poděkování patří regionálnímu pracovníku Mgr. Ladislavu Kucharskému za předávání dobré praxe a jiných informací o odborové práci. 

V uplynulém období se činnost krajské rady zaměřila především na záměry Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Nejprve se jednalo o záměr výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Odmítavý postoj vůči megalomanské stavbě bez reálných podkladů jsme prezentovali na výborech Zastupitelstva Zlínského kraje, v tripartitní komisi pro zdravotnictví, na plenárních zasedáních tripartity, při jednáních se zastupiteli a poslanci.

Spolu s dalšími kolegy z různých politických stran jsme se intenzivně snažili o rozporování chystané krajské koncepce zdravotnictví. Její součástí byla fúze nemocnic a sloučení pěti nemocnic pod jedno IČO a IČZ. Centralizace akutní péče do jedné zlínské nemocnice by měla za následek zhoršenou dostupnost péče pro většinu občanů Zlínského kraje a neúměrně dlouhé čekací doby. Odsátí personálu a jeho pendlování mezi nemocnicemi by vedlo k jeho odchodu do zdravotnických zařízení jiných krajů či mimo obor. Za krajskou radu jsme vydali stanovisko k záměru výstavby nové nemocnice.

Zástupci odborů velmi aktivně bojovali o záchranu dostupné zdravotní péče pro občany kraje a také o zachování jejího plnohodnotného fungování v okresních nemocnicích. I přes veškeré úsilí byl záměr výstavby nemocnice schválen. Tento stav ale naštěstí nebyl konečný, a to i díky činnosti krajské rady. Podílením se na řadě různých akcí a společným úsilím mnoha subjektů se podařilo záměr výstavby nové nemocnice zastavit a pracuje se na původním plánu tolik potřebné rekonstrukce Krajské nemocnice T. Bati a rozvoji ostatních nemocnic v kraji.

V červenci 2019 Rada Zlínského kraje odhlasovala druhý, ne méně závažný záměr, a to převést domovy pro seniory na jiného poskytovatele. A opět začala řada jednání a schůzek s cílem, aby nedošlo k destabilizaci sociálních služeb s dalekosáhlými následky. Do současné doby ke schválení převodu domovů pro seniory na jiného poskytovatele nedošlo.

V průběhu období jsme opakovaně jednali s hejtmanem Zlínského kraje a radními pro zdravotnictví a sociální oblast. Tématem schůzek byly výše jmenované záměry, nelehká situace v hygienické službě a ZZS, odměňování, koncepce zdravotních a sociálních služeb v kraji. Také jsme průběžně jednali s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou o financování sociálních služeb, navržené novele zákona o sociálních službách, reformě psychiatrické péče.

V souvislosti s reformou psychiatrické péče jsme vystoupili na jednáních, kde jsme poukázali na nepřipravenost osob s duševním onemocněním na běžný život, na nepřipravenost terénu pro propuštěné pacienty z psychiatrických nemocnic a léčeben a finanční zajištění reformy.

V oblasti hygienické služby byl řešen návrh na připravované systemizace služebních a pracovních míst. Ohrožení hygienické služby se podařilo za podpory odborového svazu odvrátit.

Průběžně probíhala kolektivní vyjednávání. Krajská rada podpořila v dubnu 2020 otevřený dopis zástupců zaměstnanců k situaci v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně a vydala stanovisko, ve kterém vyzvala vedení, aby neprodleně zasedlo k jednacímu stolu se zaměstnanci nemocnice.

V době pandemie COVID-19 jsme řešili nově vzniklou situaci na pracovištích – pracovní podmínky, testování, očkování, dostatek ochranných prostředků, výplatu odměn pro zdravotníky a na hygienické službě. Účastnili jsme se videokonferencí s hejtmanem Zlínského kraje a starosty obcí s rozšířenou působností k epidemické situaci v kraji a vzájemně si informace předávali.

Jednání krajské rady nadále pokračovalo on-line formou.

Sledovali jsme vývoj odborových organizací Pro Libertate a vzájemně se informovali o zkušenostech a průběhu sbírek pro válkou zasaženou Ukrajinu a o zásahu válečného stavu do života nás všech.

Účastnili jsme se řady akcí pořádaných nejen odborovým svazem. Například diskusního fóra v Krajské nemocnici T. Bati v rámci akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, kulatého stolu na téma Intenzifikace práce ve veřejné silniční dopravě, zdravotnictví a sociálních službách nebo konferencí na téma pracovní právo, k reformě psychiatrické péče, k Mezinárodnímu dni veřejných služeb.

Pravidelně se účastníme plenárního zasedání tripartity Zlínského kraje, jednání výborů Zastupitelstva Zlínského kraje a pracovních skupin, kde prezentujeme postoj odborů.

Touto cestou děkuji členkám krajské rady za vytrvalost při prosazování zájmů nejen zaměstnanců, ale i pacientů, klientů a občanů Zlínského kraje.

Podobné články

Aktuality 17. 2. 2023 / 20:16

Zlínská KR jednala s hejtmanem Holišem a radní Ančincovou

Na zasedání dne 6. února 2023 Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr Domov pro seniory Liptál.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:48

Blahopřejeme Martině Hvozdenské

Zaměstnanci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně vybírali ve svých řadách osobnosti v anketě "Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2022".

Aktuality 16. 10. 2022 / 9:58

Zlínská krajská konference – 13. 10. 2022

Zlínská krajská konference jednala ve čtvrtek 13. října.

Načíst další
 
Napište nám