Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců. Účelem následujících řádků je proto seznámit čtenáře se základním přehledem změn, ke kterým v letošním roce dochází.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 16. listopadu 2020 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 487/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 14 600 Kč na částku 15 200 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z částky 87,30 Kč na částku 90,50 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší).

Analogicky se zvýšily i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy, které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Dnem 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Tabulky platových tarifů viz níže jako soubory ke stažení.

Zrušení superhrubé mzdy

Součástí daňového balíčku je i zrušení institutu superhrubé mzdy (tj. součet hrubých příjmů zaměstnance a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které z těchto příjmů odvádí zaměstnavatel), který sloužil u zaměstnance jako základ pro výpočet daně z příjmu. Nově se daň z příjmů počítá pouze z hrubých příjmů zaměstnance, základ daně se nenavyšuje o povinné pojistné odvody.

Superhrubou mzdu nahradí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 % a 23 %. Sazba daně ve výši 15 % se uplatní pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a sazba daně ve výši 23 % se aplikuje na část základu daně, která přesahuje 48násobek průměrné mzdy.

Daňový balíček přinesl rovněž zvýšení slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o 3000 Kč pro rok 2021, tj. na částku 27 840 Kč, a o další 3000 Kč pro rok 2022 na částku 30 840 Kč.

U daňového bonusu (tzn. případy, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů) na vyživované děti došlo ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč ročně.

Orientační výpočet snížení daňové zátěže v roce 2021 oproti roku 2020 naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-kalkulacka-mf-40283).

Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad se vyhláškou č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazba stravného a průměrná cena pohonných hmot.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty Podnikatelský sektor Nepodnikatelský sektor
5 – 12 hodin 91 Kč 91 – 108 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč 138 – 167 Kč
Déle než 18 hodin 217 Kč 217 – 259 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pak pro rok 2021 činí 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů; 27,20 Kč u motorové nafty a 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

„Stravenkový paušál“

V rámci daňového balíčku přijatého v prosinci 2020 se řeší i tzv. „stravenkový paušál“, který rozšiřuje možnosti, jak může zaměstnavatel zajistit (finančně podpořit) stravování zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou moci nově vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě.

Na straně zaměstnance je od daně z příjmů podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Na straně zaměstnavatele se peněžitý příspěvek na stravování považuje za daňově uznatelný výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zvýšení důchodů

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2021, se zvyšují tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 60 Kč z 3490 Kč na 3550 Kč a procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 7,1 % vyplácené procentní výměry.

Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne).

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2021 se na základě nařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 7,1 %.

Připomínáme, že ke zvýšení výše uvedených náhrad dochází v závislosti na zvýšení důchodů.

Novela zákoníku práce

Část velké novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nabyla účinnosti již v minulém roce, avšak část nabyla účinnosti až letos k 1. lednu 2021. Nejdůležitější změny, jejichž účinnost nastala k 1. lednu 2021, se týkají následujících oblastí: dovolená, sdílené pracovní místo, náhrada újmy na zdraví.

O dalších případných změnách v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců vás budeme v průběhu roku 2021 informovat.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Aktuality 5. 2. 2020 / 11:08

Dosáhli jsme úpravy pojmu mentální postižení, týká se …

Jedna ze změn nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se týká změny pojmu mentální postižení.

Načíst další
 
Napište nám