Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců. Účelem následujících řádků je proto seznámit čtenáře se základním přehledem změn, ke kterým v letošním roce dochází.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 16. listopadu 2020 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 487/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 14 600 Kč na částku 15 200 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z částky 87,30 Kč na částku 90,50 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší).

Analogicky se zvýšily i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy, které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Dnem 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Tabulky platových tarifů viz níže jako soubory ke stažení.

Zrušení superhrubé mzdy

Součástí daňového balíčku je i zrušení institutu superhrubé mzdy (tj. součet hrubých příjmů zaměstnance a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které z těchto příjmů odvádí zaměstnavatel), který sloužil u zaměstnance jako základ pro výpočet daně z příjmu. Nově se daň z příjmů počítá pouze z hrubých příjmů zaměstnance, základ daně se nenavyšuje o povinné pojistné odvody.

Superhrubou mzdu nahradí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 % a 23 %. Sazba daně ve výši 15 % se uplatní pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a sazba daně ve výši 23 % se aplikuje na část základu daně, která přesahuje 48násobek průměrné mzdy.

Daňový balíček přinesl rovněž zvýšení slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o 3000 Kč pro rok 2021, tj. na částku 27 840 Kč, a o další 3000 Kč pro rok 2022 na částku 30 840 Kč.

U daňového bonusu (tzn. případy, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů) na vyživované děti došlo ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč ročně.

Orientační výpočet snížení daňové zátěže v roce 2021 oproti roku 2020 naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-kalkulacka-mf-40283).

Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad se vyhláškou č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazba stravného a průměrná cena pohonných hmot.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty Podnikatelský sektor Nepodnikatelský sektor
5 – 12 hodin 91 Kč 91 – 108 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč 138 – 167 Kč
Déle než 18 hodin 217 Kč 217 – 259 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pak pro rok 2021 činí 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů; 27,20 Kč u motorové nafty a 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

„Stravenkový paušál“

V rámci daňového balíčku přijatého v prosinci 2020 se řeší i tzv. „stravenkový paušál“, který rozšiřuje možnosti, jak může zaměstnavatel zajistit (finančně podpořit) stravování zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou moci nově vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě.

Na straně zaměstnance je od daně z příjmů podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Na straně zaměstnavatele se peněžitý příspěvek na stravování považuje za daňově uznatelný výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zvýšení důchodů

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2021, se zvyšují tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 60 Kč z 3490 Kč na 3550 Kč a procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 7,1 % vyplácené procentní výměry.

Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne).

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2021 se na základě nařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 7,1 %.

Připomínáme, že ke zvýšení výše uvedených náhrad dochází v závislosti na zvýšení důchodů.

Novela zákoníku práce

Část velké novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nabyla účinnosti již v minulém roce, avšak část nabyla účinnosti až letos k 1. lednu 2021. Nejdůležitější změny, jejichž účinnost nastala k 1. lednu 2021, se týkají následujících oblastí: dovolená, sdílené pracovní místo, náhrada újmy na zdraví.

O dalších případných změnách v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců vás budeme v průběhu roku 2021 informovat.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Aktuality 18. 12. 2018 / 7:55

Změny v platových tarifech a příplatcích platné od 1. ledna 2019

Od 1. ledna 2019 dochází ke změnám platových tarifů a ke změnám ve vyplácení a ve výši některých příplatků.

Načíst další
 
Napište nám