Změny ve státní službě od 1. 1. 2023

Poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala veto prezidenta republiky, byl dne 9. 12. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Níže přinášíme stručný přehled změn, které tato novela od 1. 1. 2023 do státní služby přinesla.

Změny na nejvyšších úrovních

Novela zákona přinesla zásadní změny na úrovni náměstků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky. Označení náměstek je nyní používáno pouze pro náměstka člena vlády (tzv. politického náměstka), jejich počet není nově omezen (původně mohl mít člen vlády nejvýše 2 náměstky člena vlády). Dosavadní náměstci pro řízení sekcí se nově nazývají vrchní ředitelé sekcí (například hlavní hygienička ČR je vrchní ředitelkou pro ochranu a podporu veřejného zdraví). Pro ilustraci lze na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví nalézt aktuální organizační schéma a vedení ministerstva (https://www.mzcr.cz/organizacni-schema-vedeni-ministerstva/). Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze rovněž nalézt aktuální organizační schéma a vedení ministerstva (https://www.mpsv.cz/web/cz/vedeni-ministerstva).

Náměstek ministra vnitra pro státní službu se nově nazývá nejvyšší státní tajemník.

Funkční období některých představených (vedoucí služebního úřadu, vrchní ředitel sekce, ředitel sekce, ředitel odboru, personální ředitel sekce pro státní službu)

Jednou z nejdůležitějších změn je zavedení doby určité (funkčního období) pro jmenování státních zaměstnanců na služební místo vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce, ředitele sekce, ředitele odboru, personálního ředitele sekce pro státní službu. Funkční období pro tato služební místa bude nově v délce 5 let. Podle přechodných ustanovení novely státní zaměstnanec, který vykonával službu na služebním místě představeného (viz výše) na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, která by přesáhla 5 let, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za státního zaměstnance jmenovaného na služební místo představeného na dobu určitou v délce 5 let. Funkční období 5 let se přitom bude počítat zpětně, tedy od okamžiku jmenování současných státních zaměstnanců na služební místo představeného. Tento státní zaměstnanec může vykonávat službu na služebním místě představeného nejdéle do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle zákona ve znění účinném od 1. 1. 2023, nejdéle však 12 měsíců ode dne uplynutí doby určité, jde-li o vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce, a 24 měsíců, jde-li o personálního ředitele sekce pro státní službu nebo ředitele odboru.

Výběrová řízení

Změny ve výběrových řízeních především vypouští úpravu druhých kol na představené a upravují předpoklady pro účast ve výběrových řízeních na obsazení volných služebních míst představených. Novela přináší i změny v samotném procesu výběrového řízení – například výběrová řízení se vyjímají z řízení podle správního řádu, zkracují se lhůty používané ve výběrovém řízení, zavádí se preference elektronické formy komunikace s uchazečem. U řadových služebních míst v 5. až 9. platové třídě je možné pohovor před výběrovou komisí nahradit pohovorem nebo písemnou zkouškou před bezprostředně nadřízeným představeným.

S těmito změnami souvisí i změny některých údajů zveřejňovaných v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Nově se v oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí zveřejnit zejména a) popis činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, b) obvyklou výši jednotlivých složek platu státních zaměstnanců vykonávajících stejnou službu nebo službu stejné hodnoty, c) podmínky výkonu služby. V návaznosti na přijatou novelu zákona o státní službě byl vydán 1) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. prosince 2022 č. 3/2022 o údajích zveřejňovaných v rámci výběrových řízení a 2) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 22. prosince 2022, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví postup při zřizování zkušebních komisí. Uvedené služební předpisy a bližší informace k novele zákona lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra pro státní službu (https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx).

Slaďování osobního života s výkonem služby

Novelou se zkracuje rozsah individuálního studijního volna z 6 dnů v kalendářním roce na 5 dnů v kalendářním roce. Dané volno se však za určitých podmínek mění na volno nárokové, a to tehdy, pokud bezprostředně souvisí se získáváním nebo zdokonalování odborných znalostí a dovedností týkajících se služebního místa státního zaměstnance, oboru služby, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, a působnosti organizačního útvaru, v němž je jeho služební místo zařazeno.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám