Změny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Od 1. března 2022 vešla v platnost vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Navýšení částek ve vyhlášce prošlo změnami, které byly původně navrhovány. Některé částky byly oproti původnímu návrhu sníženy především v pečovatelské službě, což jistě ocení nejen naši senioři, ale i osoby se zdravotním postižením žijící ve svém přirozeném prostředí.

Na našem odborovém svazu jsme již od návrhu navýšení za pobyt a stravu v novele zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně vedli polemiku, o kolik procent by měla být částka zvednutá. Obzvlášť s kolegou z výkonné rady Tomášem Havláskem jsme se neshodli. Ano, jeho pohled ředitele na příjmy do zařízení je důležitý, ale já pořád vidím především člověka v pobytové službě, který nemůže ovlivnit, jak naloží s příspěvkem na péči a musí uhradit ze svého kapesného léky a další osobní potřeby. Nemluvím ani o tom, že se od nového roku zvedly doplatky za inkontinenční prostředky. Zvedly se v posledních letech důchody, ale z jakých částek. Kolik našich seniorů, a hlavně seniorek, dosahuje na průměrný důchod?

Proto jsme po společné debatě na odborovém svazu podpořili návrh na 15% zvýšení úhrady. Tento návrh neprošel, ale byly vzaty na vědomí naše požadavky na zmírnění alespoň u některých služeb. Vybavují se mi v souvislosti s našimi debatami s kolegou Havláskem slova paní předsedkyně Žitníkové ,,My přeci z principu razíme levicovou politiku. Hlavními znaky odborů byla pospolitost, solidarita a podpora. Skoro každý bod našeho programu je zaměřen na sociální politiku a vzájemnou pomoc. Každý není tak silný, aby se obešel bez pomoci druhých.“

Celý život jsem se starala, pečovala o seniory. Znala jejich životní příběhy, jejich rodiny a jejich starosti i radosti. Znala jsem i finanční podmínky rodin, a proto si neumím představit, že by se našly další finanční prostředky na doplatek za pobyt v pobytovém zařízení u některých z nich. Jednou jsem si spočítala, že naše zaměstnankyně z přímé péče by neměly ani na celou úhradu pobytu při odchodu do důchodu. To bylo pro mě memento a stále je: až jednou budou potřebovat péči v pobytovém zařízení ti, co se zde nyní starají o klienty, aby na to sami také měli. Pokud ne, tak aby tu byla vláda, která by v dotacích na sociální služby na ně myslela a finanční prostředky pro ně alokovala.

Dovolím si popsat, k jakým změnám ve vyhlášce došlo, a jak se změnily jednotlivé částky za úkony a služby.

Osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení

U těchto vyjmenovaných služeb došlo k navýšení maximální úhrady za poskytování služeb ze 130 Kč na 135 Kč za hodinu, a to podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pečovatelská služba

Zvyšuje se hned několik částek na maximální výši za poskytování pečovatelských služeb:

 • Za pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při přípravě jídla a pití, přípravě a podání jídla a pití, při pomoci v domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se částka se zvedá ze 130 Kč na 135 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • Při zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování a poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně tří jídel se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč. Z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • Za dovoz nebo donášku jídla se částka navyšuje z 30 Kč na 40 Kč.
 • Za velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti se navyšuje částka ze 115 Kč na 140 Kč.
 • U praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, se částka zvyšuje ze 70 Kč na 80 Kč za kilogram prádla.

Odlehčovací služby

Zvyšují se maximální úhrady za poskytování těchto služeb:

 • Za pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti se zvedá částka ze 130 Kč na 135 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • U zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • U poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby, se částka zvyšuje ze 210 Kč na 250 Kč za den.

Centra denních služeb

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zvyšují:

 • Za pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, se částka zvedá ze 130 Kč na 135 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • Při poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, což obsahuje zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, se částka zvyšuje ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Denní stacionář

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí:

 • Za pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí se částka zvyšuje ze 130 Kč na 135 Kč. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • U zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

Navyšují se maximální výše úhrady:

 • Za ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, se zvyšuje částka z 210 Kč na 250 Kč za den.
 • Za poskytnutí stravy a s tím zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, se zvyšuje částka 170 Kč na 205 Kč, z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Chráněné bydlení

Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení:

 • Za poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • Za poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování se částka zvyšuje ze 210 Kč na 250 Kč za den.
 • Za pomoc při zajištění chodu domácnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu se zvyšuje částka ze 130 Kč na 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Azylové domy

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech:

 • Za zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se částka za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel zvyšuje ze 170 Kč na 205 Kč, z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč.
 • Za poskytnutí ubytování se částka zvyšuje ze 130 Kč na 150 Kč denně, nebo jde-li o rodinu s nezletilými dětmi, zvedá se částka ze 100 Kč na 120 Kč denně za dospělou osobu a ze 70 Kč na 80 Kč denně za dítě, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Domy na půl cesty

Maximální výše úhrady za poskytování v domech na půl cesty:

 • Za poskytnutí ubytování se částka zvyšuje ze 130 Kč na 150 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

Služby následné péče

Maximální výše úhrady za poskytování následné péče:

 • Je zvýšená částka ze 180 Kč na 220 Kč denně za úkony včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 • Za zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Sociálně terapeutické dílny

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických dílnách činí:

 • Za poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Terapeutické komunity

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zvyšují:

 • Za poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • Za ubytování včetně provozních nákladů s tím souvisejících se zvyšuje ze 180 Kč na 220 Kč za den.

Sociální rehabilitace

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí:

 • Za poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, se zvyšuje částka z 210 Kč na 250 Kč za den.
 • Za poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb, a zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy se zvyšuje částka ze 170 Kč na 205 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, z toho částka na oběd se zvyšuje ze 75 Kč na 95 Kč včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 • Za pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb, se zvyšuje částka ze 130 Kč na 135 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám