Znovuzavedení krizového ošetřovného

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. prosince 2021 vyhlášen zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Mimořádným opatřením při epidemii se rozumí opatření týkající se zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízení nebo škole nebo jejich částech (například třídě, ročníku) v důsledku onemocnění COVID-19 a dále nařízení karantény dítěti nebo osobě níže uvedené v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

Zaměstnanec má nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče:

  • o dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného,
  • o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii (nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění),
  • o osobu nad 10 let věku, která je umístěna v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2 tohoto zákona, ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii,
  • o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, které nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Nárok na toto ošetřovné se nevztahuje na dny školních prázdnin a dny, kdy ředitel školy vyhlásí ředitelské volno.

Výše ošetřovného v období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 činí 80 % denního vyměřovacího základu. U zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den (při kratší pracovní nebo služební době nejméně částku stanovenou jako součin částky 400 Kč a koeficientu zkrácení pracovní doby).

Podpůrčí doba (doba výplaty) se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejích části. V průběhu péče se mohou pečující osoby střídat i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu.

Bližší informace o krizovém ošetřovném lze nalézt na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-).

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám