Zpráva o činnosti dozorčí rady pro IX. sjezd OS

Dozorčí rada OS je nejvyšší kontrolní orgán OS a její činnost vyplývá ze stanov OSZSP ČR, ve kterých je uvedena povinnost informovat nejméně 6x ročně o závěrech svých jednání výkonnou radu OS a podat zprávu o své činnosti sjezdu a celostátní konferenci OS. Ve smyslu uvedených povinností bude informován zprávou o činnosti dozorčí rady IX. sjezd OSZSP ČR, který se bude konat ve dnech 10. a 11. 11. 2022.

VIII. sjezd OSZSP ČR zvolil 7 členů a 2 náhradníky dozorčí rady ve složení Blanka Bartáková, Martina Hvozdenská, Martin Kučera, Bc. Jana Procházková, Bc. Stanislav Taťoun, Zdeněk Vohnout a Soňa Vytisková. Na prvním jednání byla zvolena předsedkyní dozorčí rady Soňa Vytisková a místopředsedou Bc. Stanislav Taťoun. V tomto složení pracovala dozorčí rada do podzimu 2020, kdy odstoupil Stanislav Taťoun a místo něj byl místopředsedou zvolen Zdeněk Vohnout. Členkou dozorčí rady byla jmenována sjezdem zvolená náhradnice Libuše Pavlíková. V listopadu 2021 ukončil svoji činnost v dozorčí radě Martin Kučera.

Jednání dozorčí rady se konalo v termínech podle projednaného a schváleného plánu práce. Od VIII. sjezdu se uskutečnilo 38 řádných zasedání, z toho 4 on-line. Činnost dozorčí rady byla částečně omezena v souvislosti s nemocí COVID-19. Každý rok se také konala společná jednání dozorčí a výkonné rady odborového svazu. Také tato jednání se z důvodu omezení setkávání v období pandemie konala několikrát on-line.

Usnášeníschopnost dozorčí rady byla vždy zajištěna účastí nadpoloviční většiny jejích členů. Na jednání dozorčí rady byli zváni zástupci vedení odborového svazu, zaměstnanci odborového svazu a případně také zástupci základních organizací, i tato některá jednání proběhla on-line s ohledem na doporučení a nařízení vlády v době nouzového stavu při pandemii COVID-19.

Z jednání dozorčí rady byly pořizovány zápisy, které byly předkládány výkonné radě. Zástupce dozorčí rady, ve většině případů předsedkyně, se zúčastňoval jednání výkonné rady. Zde předsedkyně doplňovala informace k předloženému zápisu, seznamovala členy výkonné rady s uvedenými závěry, připomínkami a doporučeními dozorčí rady.

Dozorčí radě byly předkládány zápisy z jednání výkonné rady. Dozorčí rada průběžně podávala informace o své činnosti v Bulletinu.

Dozorčí rada připomínkovala návrhy připravovaných rozpočtů a kontrolovala plnění již schváleného rozpočtu. Při přípravě a projednávání návrhů rozpočtů dozorčí rada spolupracovala s ekonomickou komisí.

Dozorčí rada se zabývala kontrolou hospodaření OS a s tím související kontrolou účetních dokladů a pokladny. Plánovaně i namátkově byla prováděna kontrola hotovosti a cenin. Dále průběžně probíhala kontrola čerpání jednotlivých rozpočtovaných položek. Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví bylo vedeno přehledně a věcně správně v souladu s platnými právními předpisy, o čemž svědčí také výsledky provedených auditů.

Dozorčí rada prováděla kontrolu výdajů na právní služby pro OS a jeho členy, nákladů D.A.S., byly jí pravidelně předkládány reporty s činností smluvního právníka a přehled využívání D.A.S. našimi členy. Dále kontrolovala plnění a čerpání Zajišťovacího fondu. Členy dozorčí rady byla prováděna každoročně inventarizace majetku OS i společnosti Bona Serva a při porovnávání inventárních seznamů se skutečným stavem neshledala žádné rozdíly.

Dozorčí radě byly předkládány zprávy o hospodaření a účetní uzávěrky pro výroční zprávy za roky 2018 až 2021, ve kterých dozorčí rada konstatovala, že z důvodu vykazovaných deficitů rozpočtu v jednotlivých letech volebního období je nutné zavést taková opatření, která povedou k ekonomické stabilitě odborového svazu. Současné finanční ztráty jsou kryty z finančních rezerv OS, proto dozorčí rada apelovala na vedení svazu a výkonnou radu, aby se nastavenými úspornými opatřeními snažila připravit pro následující období rozpočtovou rovnováhu.

Dozorčí rada byla účastna projednávání hospodaření společnosti Bona Serva. I v tomto případě je hospodaření v červených číslech, také zde se bohužel projevily nepříznivé faktory spojené s pandemickou situací onemocnění COVID-19 a dopady, kterého nezmírnilo ani čerpání dotací spojených s COVID-19.

Na dozorčí radu se obraceli odmítnutí žadatelé o členství v základních odborových organizacích. Dozorčí rada zkoumala vždy individuálně důvody odmítnutí členství v souvislosti s platnými stanovami OS a kontrolovala postup ZO v těchto záležitostech. Při řešení pak dozorčí rada jednala se zástupci ZO ve spolupráci s vedením OS i s regionálními managery. Některá z těchto jednání se uskutečnila také v on-line režimu. Dozorčí rada konstatuje, že v posledním období narůstá četnost těchto případů.

Závěrem mi dovolte poděkovat mým kolegům z dozorčí rady za důsledně odvedenou práci, kterou během celého volebního období vykonávali při jednáních dozorčí rady.

Dále bych chtěla jménem svým i jménem členů dozorčí rady poděkovat vedení svazu, členům výkonné rady i zaměstnancům svazu za spolupráci při plnění úkolů a realizování činností dozorčí rady.

Za dozorčí radu

Soňa Vytisková,

předsedkyně dozorčí rady

Podobné články

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:37

Zpráva o činnosti dozorčí rady pro celostátní konferenci OS

Činnost dozorčí rady vyplývá ze stanov OSZSP ČR (čl. 110 – 115), ve kterých je uvedena povinnost informovat o závěrech ...

Aktuality 13. 5. 2021 / 13:11

Informace z jednání dozorčí rady OS

Dozorčí rada jednala v minulém roce devětkrát a letos čtyřikrát. Z důvodu pandemie COVID-19 se konala některá jednání on-line.

Aktuality 17. 2. 2020 / 13:46

Odboráři, věřme společně v lepší zítřky…

Odborový svaz odvedl obrovský kus práce a jeho nemalým vítězstvím bylo znovuotevření úhradové vyhlášky a docílení zvětšení objemu peněz plynoucích do zdravotnictví, do nemocnic, pro tento rok.

Načíst další
 
Napište nám