Na co lze přispívat a co lze hradit z FKSP

Do kolektivní smlouvy jsme chtěli doplnit možnost nákupu vstupenek do nového aquaparku, který u nás vznikl. Zaměstnavatel však tvrdí, že to není možné, že to FKSP neumožňuje, leda přes poukázky. Vyhláška o FKSP je prý už zastaralá a měla by se změnit. Můžete mi sepsat, na co je možno FKSP čerpat? k….a@post.cz

Těch možností, na co vše může zaměstnavatel zaměstnancům přispět nebo co pro ně může pořídit, je relativně dost, jen je potřeba se naučit s vyhláškou jako s každým právním předpisem pracovat. Někdo si myslí, že prostředky FKSP jsou vlastně „našetřené“ peníze zaměstnanců a že by si zaměstnanci mohli o tom, na co tyto peníze použijí, rozhodovat sami. A že nikomu, natož zaměstnavateli nebo odborové organizaci, do toho nic není, co si za pro sebe nebo své blízké pořídí. Tak to ale není. Peníze do FSKP jsou vlastně garantované státem, zaměstnavatel je vždy do svého rozpočtu z nějaké státní kapsičky obdrží a zaměstnanci nemusí čekat na žádné rozhodnutí o rozdělení zisku, zda na další rok peníze budou nebo ne. Ale něco za něco; stát na druhou stranu stanovil několik pravidel, aby mohl kontrolovat, jak je s jeho prostředky nakládáno a jestli se účel fondu naplňuje. A to mnohým vadí. Konkrétně vstupenky do plaveckého bazénu z FKSP pořizovat lze, a to dokonce nejen pro zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky.

Je pravda, že některé možnosti byly do vyhlášky doplněny účelově, jsou poplatné své době a v současné době je jejich využití minimální –  například doplňkové penzijní spoření nebo dary úplně cizím osobám za pomoc při povodních.

K otázce poukázek jsem se již na stránkách Bulletinu vícekrát vyjadřovala a pro případ úvah o jejich nákupu doporučuji postupovat velmi obezřetně.

Z fondu lze přispívat

– na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací a na provoz autobusu, pokud je využíván pro potřeby zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců,

– na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům,

– na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců,

– zaměstnancům na závodní stravování podle zvláštního právního předpisu,

– zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí,

– zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na

– a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,

– b) náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací,

– c) náklady na vzdělávací kurzy.

Z fondu lze hradit

– nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění,

– při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a sportovních soutěžích při zajištění vzájemnosti pobytové náklady zaměstnanců jiných tuzemských i zahraničních právnických a fyzických osob,

– pojišťovně za zaměstnance část pojistného na soukromé životní pojištění.

Z fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.

Z fondu lze poskytovat

– na základě písemné smlouvy z prostředků fondu půjčku na

a) pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení,

b) koupi bytového zařízení,

c) nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky),

– jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popřípadě jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací,

– příspěvek odborové organizaci, která působí u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů,

– zaměstnancům věcné nebo peněžní dary

a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky (v těchto případech lze poskytnout dar i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům),

b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,

c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,

d) při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace mohou z fondu hradit za své zaměstnance část příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit. Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou z fondu hradit za své zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nebo jeho část.

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Načíst další
 
Napište nám