Mezinárodní spolupráce OS

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je přímým členem mezinárodní odborové organizace Internacionála veřejných služeb (PSI – Public Services International). Její součástí se oficiálně od sjezdu v roce 2009 stala také dříve samostatná Evropská federace svazů veřejných služeb (EPSU)

Internacionála veřejných služeb (Public Services International – PSI) www.world-psi.org  Tato mezinárodní odborová federace reprezentuje odborové svazy veřejného sektoru z více než 150 zemí celého světa. Členem je na 650 odborových svazů s celkovým počtem 20 miliónů členů. Země jsou rozděleny do čtyř regionů, z nichž každý se skládá z několika volebních obvodů. ČR tvoří volební obvod spolu se Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Černou Horou, Makedonií, Bosnou-Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. Kromě našeho odborového svazu je členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky. Subregionální kancelář PSI pro střední Evropu je v Praze.

Od roku 2009 je součástí evropské části PSI také dříve zcela samostatná Evropská federace svazů veřejných služeb (European Federation of Public Services Unions – EPSU) www.epsu.org

Tato evropská federace si i v rámci PSI udržuje určitou autonomii. Je největší odvětvovou federací PSI i Evropské odborové konfederace. Reprezentuje 8 miliónů členů z 250 odborových svazů Evropy. Volební obvody se spojily s volebními obvody PSI. Kromě našeho odborového svazu je členy dalších devět odborových svazů veřejných služeb z České republiky. EPSU je uznána oficiálním sociálním partnerem pro sociální dialog ve veřejných službách na evropské úrovni. Evropský sociální dialog probíhá již v několika resortech. Jako první byl na začátku nového tisíciletí zahájen oficiální evropský sociální dialog v nemocničním sektoru. U jeho zrodu stál také tehdejší předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiří Schlanger a členy vyjednávacího týmu EPSU byli kromě něj v pracovních skupinách i další zástupci ústředí OSZSP ČR. Výsledkem evropského sociálního dialogu v nemocničním sektoru byla mezi jiným evropská směrnice o poranění ostrými předměty z května 2010.

Nepřímo, prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR členem Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC) a Mezinárodní odborové konfederace (ITUC)

Evropská odborová konfederace – EOK (European Trade Union Confederation – ETUC) www.etuc.org

Vedle evropských zaměstnavatelských struktur je jedním z hlavních sociálních partnerů EU. Je uznána Evropskou komisí, Radou Evropy a EFTA jako jediný zástupce meziresortních odborových organizací na evropské úrovni. Sdružuje 82 národních odborových centrál z 36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací, které reprezentují kolem 60 milionů členů. Pod záštitou EOK působí i další odborové struktury, jako EUROCADRES (Rada evropských odborných a řídících pracovníků) a EFREP/FERPA (Evropská federace důchodců).

Mezinárodní konfederace svobodných odborů – MKSO (International Confederation of Free Trade Unions – ICFTU), od listopadu 2006 Mezinárodní odborová konfederace (International Trade Union Confederation – ITUC) www.icftu.orgwww.ituc-csi.org
Tato konfederace je největší mezinárodní odborovou centrálou na světě. Sdružuje 241 členských organizací ze 156 zemí, které reprezentují 155 miliónů členů. Členem jsou národní odborové centrály. ITUC vznikla spojením ICFTU, WCL (Světová konfederace práce) a některých dalších organizací, které dříve neměly světové zastoupení, na inauguračním kongresu ve Vídni v listopadu 2006.

ITUC a PSI jsou členy světové odborové organizace Global Unions www.global-unions.org .

Články

Aktuality 7. 1. 2022 / 14:57

EOK k tvorbě hospodářské politiky Evropské unie

Evropská odborová konfederace ke konzultacím Evropské komise o správě ekonomických záležitostí EU a přípravě úprav hospodářské politiky zemí EU.

 
Napište nám