Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Činnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jednou ze stěžejních činností Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Vždyť především ve zdravotnictví, ale částečně také v sociální péči existují specifická rizika, která ohrožují zdraví a někdy i životy pracovníků, jaká neznáme v jiných odvětvích. Hlavními nositeli činnosti odborového svazu v této oblasti jsou územní inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), proto jejich práce v terénu i jejich odborné připomínky při vzniku právních předpisů mají přímý, mimořádný a nenahraditelný význam nejen pro členy OS, ale pro všechny zaměstnance.

Při kontrolní činnosti inspektoři sledují dodržování platných předpisů, především těch, které se týkají stavu pracovního prostředí, prevence rizik, vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů a jejich odškodňování, kontrolují poskytování potřebných osobních ochranných pracovních prostředků, zajišťování preventivní lékařské péče, školení zaměstnanců v BOZP, dodržování limitů přesčasové práce a dodržování zákazu některých prací ženami, věnují se i dodržování podmínek technické prevence, jako je např. provádění kontrol a revizí technických zařízení, včetně zdravotnických přístrojů.

Neustále se měnící právní prostředí související mimo jiné s implementací příslušných směrnic evropského společenství do národního práva, harmonizací technických norem a vyvíjejícím se stavem vědeckých poznatků, klade mimořádné nároky na profesionalitu a odborné znalosti inspektorů. Aby byla udržena náležitá kvalita, je nutno především získávat potřebné informace – oblast BOZP je multidisciplinární záležitostí zasahující mnoho oborů. Pro dosažení tohoto cíle se uskutečňují pravidelné schůzky skupiny inspektorů s regionálními pracovníky za účelem výměny zkušeností a informací, zástupce skupiny je delegován jako stálý člen tzv. expertní skupiny BOZP, která je zřízena při ČMKOS, a máme též svého zástupce v jednom z odborných výborů Rady vlády pro BOZP. Naši zástupci se také samozřejmě zúčastňují řady odborných seminářů, kde nejsou jen pasivními posluchači, ale také se podílejí na jejich odborném obsahu.

Inspektoři BOZP, vedle kontrolní činnosti, poskytují i odbornou a konzultační pomoc základním organizacím a v nejednom případě, v dohodě se ZO, i přímo zaměstnavatelům, protože vycházíme z toho, že máme společný zájem na zlepšování úrovně péče o BOZP. S potěšením můžeme konstatovat, že řada zaměstnavatelů má v tomto směru konstruktivní přístup.

Inspektoři BOZP sledují vývoj problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již od zrodu nových předpisů až po kontrolu jejich dodržování. Zajímají se samozřejmě také o všechny novinky, které pomáhají zdraví zaměstnanců chránit. S nejdůležitějšími změnami a novinkami průběžně seznamují odborové orhanizace, jejich funkcionáře i členy při svých návštěvách organizací, na seminářích a školeních i v článcích v Bulletinu a na webu odborového svazu.

Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku

Vážené kolegyně a kolegové,

nabízíme Vám k využití ve vašich zařízeních Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku. Metodické doporučení zpracovala pracovní skupina složená z odborníků Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků a České asociace sester. Odborový svaz se podílel na závěrečných úpravách a navrhl doporučení vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsah Metodiky podpořili také zaměstnavatelé – Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Věříme, že vám tato metodická pomůcka pomůže zpřesnit postupy v případech poranění ostrými předměty a při prevenci dalších rizik.

Metodické doporučení viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 13. 4. 2023 / 16:31

Činnost svazových inspektorů bezpečnosti práce v roce 2022

Rozhodla jsem se svým článkem připomenout existenci, význam a důležitost svazových inspektorů bezpečnosti práce a shrnout jejich činnost za rok 2022.

Aktuality 11. 2. 2022 / 22:22

Činnost svazových inspektorů BOZP v době covidové v roce 2021

Poslední dva roky patří mezi ty, na které bychom všichni asi co nejraději a co nejrychleji zapomněli. Vše bylo jiné – mnohdy nové, těžko popsatelné, špatně uchopitelné a téměř neuvěřitelné.

 
Napište nám