Pro kolektivní vyjednávání

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží. Zásadní součástí kolektivního vyjednávání je jednání o odměňování zaměstnanců (platech/mzdách).

Postup při uzavírání kolektivní smlouvy:

  • Vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran, tj. buď odborářů, kteří reprezentují všechny odborové organizace, které u zaměstnavatele působí a které jednají ve vzájemné shodě nebo zaměstnavatele. Doporučujeme, aby návrh předkládala odborová organizace a tím určila základ pro vyjednávání.

Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.

Následují osobní jednání o obsahu kolektivní smlouvy, uzavření kolektivní smlouvy je pak výsledkem dohody obou smluvních stran. V případě problematického vyjednávání může odborová organizace využít právní pomoc či ekonomickou konzultaci právního a sociálního oddělení Odborového svazu.

  • Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání. Účastníci kolektivní smlouvy jsou povinni s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
  • Smluvní strany archivují kolektivní smlouvu po dobu nejméně 5 let.
  • Zákoník práce ani další pracovněprávní předpisy nestanoví povinný obsah kolektivních smluv. Obsah kolektivní smlouvy není určen žádným právním předpisem a je výsledkem především kolektivního vyjednávání. Obsah kolektivní smlouvy se praxí ustálil na několika částech: odměňování, hospodářský výsledek a finanční ukazatele organizace, dále pracovněprávní vztahy, BOZP, sociální podmínky zaměstnanců, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

Další informace viz rubrika Právo.

Články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 22. 2. 2018 / 13:58

Rok 2018: změny v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

Aktuality 14. 2. 2018 / 13:47

Změny předpisů pro kolektivní smlouvy 2018

V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření smlouvy nové.

Aktuality 14. 2. 2018 / 13:31

Kolektivní vyjednávání – postup stanovený zákonem

Přístup zaměstnavatelů ke kolektivnímu vyjednávání bývá někdy velmi inovativní a tvůrčí. Někteří ani netuší, že jde o proces relativně striktně upravený zákonem.

Aktuality 18. 1. 2018 / 15:11

Pozor na krácení příspěvků z FKSP a sociálního fondu

Někdo krátí daně, někdo zaměstnance v jejich nárocích a právech. Momentálně se mi jedná o krácení příspěvků ze sociálního fondu nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb (fond).

Načíst další
 
Napište nám