Pro kolektivní vyjednávání

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží. Zásadní součástí kolektivního vyjednávání je jednání o odměňování zaměstnanců (platech/mzdách).

Postup při uzavírání kolektivní smlouvy:

  • Vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran, tj. buď odborářů, kteří reprezentují všechny odborové organizace, které u zaměstnavatele působí a které jednají ve vzájemné shodě nebo zaměstnavatele. Doporučujeme, aby návrh předkládala odborová organizace a tím určila základ pro vyjednávání.

Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.

Následují osobní jednání o obsahu kolektivní smlouvy, uzavření kolektivní smlouvy je pak výsledkem dohody obou smluvních stran. V případě problematického vyjednávání může odborová organizace využít právní pomoc či ekonomickou konzultaci právního a sociálního oddělení Odborového svazu.

  • Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání. Účastníci kolektivní smlouvy jsou povinni s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
  • Smluvní strany archivují kolektivní smlouvu po dobu nejméně 5 let.
  • Zákoník práce ani další pracovněprávní předpisy nestanoví povinný obsah kolektivních smluv. Obsah kolektivní smlouvy není určen žádným právním předpisem a je výsledkem především kolektivního vyjednávání. Obsah kolektivní smlouvy se praxí ustálil na několika částech: odměňování, hospodářský výsledek a finanční ukazatele organizace, dále pracovněprávní vztahy, BOZP, sociální podmínky zaměstnanců, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

Další informace viz rubrika Právo.

Články

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Aktuality 22. 2. 2018 / 13:58

Rok 2018: změny v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

Aktuality 14. 2. 2018 / 13:47

Změny předpisů pro kolektivní smlouvy 2018

V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření smlouvy nové.

Aktuality / 13:31

Kolektivní vyjednávání – postup stanovený zákonem

Přístup zaměstnavatelů ke kolektivnímu vyjednávání bývá někdy velmi inovativní a tvůrčí. Někteří ani netuší, že jde o proces relativně striktně upravený zákonem.

Aktuality 18. 1. 2018 / 15:11

Pozor na krácení příspěvků z FKSP a sociálního fondu

Někdo krátí daně, někdo zaměstnance v jejich nárocích a právech. Momentálně se mi jedná o krácení příspěvků ze sociálního fondu nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb (fond).

Aktuality 30. 10. 2017 / 13:30

Upravte si v kolektivní smlouvě ujednání o celoživotním vzdělávání

V důsledku změn zákona o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče je nutné zkontrolovat a upravit mnoho KS.

Aktuality 19. 7. 2017 / 8:19

Na co lze přispívat a co lze hradit z FKSP

Do kolektivní smlouvy jsme chtěli doplnit možnost nákupu vstupenek do nového aquaparku. Zaměstnavatel však tvrdí, že to není možné, že to FKSP neumožňuje, leda přes poukázky.

Načíst další
 
Napište nám