ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Všechny informace o fungování Zajišťovacího fondu,  potřebné formuláře a články o využívání Zajišťovacího fondu najdete níže.

Změny ve využívání Zajišťovacího fondu od 1. 2. 2021

Výkonná rada OS na svém jednání dne 16. února 2021 schválila několik úprav Statutu Zajišťovacího fondu s platností od 1. 2. 2021.

  • Pro žádost o dar při pracovní neschopnosti a hospitalizaci není nutné dokládat, že pracovní nebo hospitalizace nebyla z důvodu nemoci z povolání. Vzhledem k současné situaci je řízení o uznání nemoci z povolání časově náročné, a pokud by žadatel čekal na vyjádření, mohl by zmeškat lhůtu pro podání žádosti. Proto byla tato podmínka ze Statutu Zajišťovacího fondu vypuštěna.
  • Další změnou je úprava podmínek pro přiznání daru při úmrtí člena, kde ustanovení, že o příspěvek může žádat manžel/manželka, registrovaný partner / registrovaná partnerka se kterými žil člen ve společné domácnosti, je nahrazeno formulací, že o dar může žádat osoba blízká (§22 občanského zákoníku). Dochází tedy k rozšíření možných žadatelů o dar. Stále ovšem platí, že dar se poskytne jen jedné pozůstalé osobě.

Ostatní ustanovení Statutu Zajišťovacího fondu včetně formulářů žádostí zůstávají nezměněná.

Změna Statutu Zajišťovacího fondu

po dobu epidemie COVID-19

Výkonná rada OS schválila 7. dubna 2020 v návaznosti na vyhlášení mimořádných opatření a změny v legislativě v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 změnu Statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání daru při ošetřování člena rodiny.

Nově zní tento článek Statutu Zajišťovacího fondu takto:

Dar náleží členovi, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a)   ošetřování 

  1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b)   péče o dítě mladší 10 let, protože 

  1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo 
  3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v §57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

V době platnosti mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií v roce 2020 dar náleží i při ošetřování člena rodiny podle podmínek stanovených zákonem 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Dar se poskytne, pokud ošetřování člena rodiny trvalo déle než 6 kalendářních dnů. Dar se poskytne ve výši 700 Kč jedenkrát v kalendářním roce.  

Žádost o dar při ošetřování člena rodiny se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání nebo ukončení potřeby ošetřování (péče), kde je uveden žadatel o dávku. Žádost musí být doručena ústředí OS nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení tohoto dokladu.

c)    Dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění Dlouhodobé ošetřovné.

 

V praxi to znamená, že o dar při OČR může žádat i člen, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo13 let věku.

Žádosti se podávají stejným způsobem jako dosud (k žádosti se připojí doklad o OČR).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se, prosím, na místopředsedu odborového svazu Lubomíra Francla: francl.lubomir@cmkos.cz

***

Zajišťovací fond

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Zajistit ještě účinnější pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích – to je hlavní příčinou založení Zajišťovacího fondu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR i jeho hlavním cílem.

Všechny potřebné formuláře, metodické pokyny a další podrobnosti najdete níže jako soubory ke stažení. Za nimi následují aktuální informace související se Zajišťovacím fondem a jeho čerpáním.

Solidární příspěvek členů do zajišťovacího fondu umožní, aby našemu kolegovi – členovi, který se dostal do těžké životní situace, byla poskytnuta pomoc.

Podobný solidární fond má většina odborových svazů.

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Aktuality 12. 2. 2021 / 21:46

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2020

V období od 1. ledna do 30. září 2020 bylo na ústředí OS zaevidováno 2572 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, schváleno bylo 2381 žádostí, což je o 246 žádostí více než za stejné období roku 2019.

Aktuality 14. 5. 2020 / 16:41

Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2020

Také v roce 2020 vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo přijato na OS celkem 923 žádostí, schváleno bylo celkem 859 žádostí o dary v celkové výši 724 700 Kč.

Aktuality 23. 4. 2020 / 13:10

Zajišťovací fond v roce 2019

Jako každoročně bych vás chtěl informovat o využívání Zajišťovacím fondu, nyní celkově za rok 2019. Do ZF přišlo v roce 2019 celkem 2897 žádostí, což je nárůst oproti roku 2018 o 270 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám