Jak založit odborovou organizaci

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje základní (místní) odborové organizace působící zejména u zaměstnavatelů ve zdravotnictví a sociálních službách.

Odborová (pobočná) organizace se zakládá na základě usnesení ustavující členské schůze, ze které musí být pořízen písemný zápis. Odborové organizace jsou utvořeny buď na principu zaměstnavatelském (u jednoho zaměstnavatele) – základní organizace (ZO), nebo územním (u více zaměstnavatelů) – místní organizace (MO). Na principu zaměstnavatelském působí zpravidla u zaměstnavatele jedna odborová organizace. U nově vznikající odborové organizace u zaměstnavatele, kde již odborová organizace našeho Odborového svazů působí, musí výjimku z tohoto pravidla schválit výkonná rada OS.

Nově zakládaná odborová organizace požádá písemně Odborový svaz o registraci. V žádosti musí být uveden počet členů, název, adresa, kontaktní osoba včetně telefonního čísla, případně e-mailové adresy. Na základě písemně předložené žádosti je odborová organizace přijata do evidence odborového svazu a je jí přiděleno organizační číslo (22-****-****).

Odborový svaz následně podává návrh na zápis své nové odborové organizace ve spolkovém rejstříku vedeného rejstříkovým soudem. Rejstříkový soud přidělí odborové organizaci identifikační číslo (IČO) právnické osoby. Pobočná – odborová organizace vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení této právnické osoby.

O přijetí do evidence Odborového svazu, jakož i o podání oznámení o založení této právnické osoby k rejstříkovému soudu je odborová organizace písemně informována. Současně jsou přiloženy základní dokumenty OS (stanovy, volební, jednací a finanční řád OS, prováděcí pokyny ke stanovám), formulář hlášení o stavu členské základny a výši odvodů členských příspěvků, osvědčení o registraci u OS, tiskopis – evidenční list odborové organizace, kopie oznámení založení s datem oznámení na rejstříkový soud (RS).

Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle Stanov (těmito stanovami jsou Stanovy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR) a alespoň 3 členové odborové organizace jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje uvedené podmínky.

Odborová organizace po obdržení informace od OS neprodleně uskuteční následující kroky:

  1. Uskuteční volby do výboru odborové organizace dle volebního řádu, který musí být přijat členskou schůzí (konferencí). V odborové organizaci mající méně než 20 členů lze namísto výboru zvolit pouze předsedu. V těchto případech má práva výboru její členská schůze. Volební protokol odborová organizace odešle na Odborový svaz.
  2. Na členské schůzi (konferenci) přijme finanční řád (zásady hospodaření) a jednací řád. Vzory těchto dokumentů obdrží při registraci u Odborového svazu, ale je vhodné, aby si je odborová organizace upravila dle svých podmínek (nesmí však být v rozporu se stanovami a finančním řádem OS).
  3. Oznámí zaměstnavateli zahájení své činnosti.
  4. Vypracuje rozpočet odborové organizace dle přijatých zásad hospodaření – finanční řád. Účetnictví je povinna vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Začne-li vykonávat činnost, případně pobírat příjmy podléhající dani z příjmu právnických osob, nebo vlastní-li nemovitost, je povinna registrovat se na finančním úřadu – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Nově vzniklým organizacím doporučujeme:

  • metodické publikace OS,
  • Bulletin – mimo jiné s přehlednými ekonomickými a právními informacemi,
  • účast na poradách předsedů a členů výborů se zástupci OS v jednotlivých krajích,
  • telefonické, písemné, osobní projednání záležitosti jak s regionálními pracovníky, tak s odbornými pracovníky na ústředí OS.

Soubory ke stažení

 
Napište nám