Jak založit odborovou organizaci

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje základní (místní) odborové organizace působící zejména u zaměstnavatelů ve zdravotnictví a sociálních službách.

Odborová organizace se zakládá na základě usnesení ustavující členské schůze, ze které musí být pořízen písemný zápis. Odborové organizace jsou utvořeny buď na principu zaměstnavatelském (u jednoho zaměstnavatele) – základní organizace (ZO), nebo územním (u více zaměstnavatelů) – místní organizace (MO). Na principu zaměstnavatelském působí zpravidla u zaměstnavatele jedna odborová organizace. U nově vznikající odborové organizace u zaměstnavatele, kde již odborová organizace našeho Odborového svazu (dále OS) působí, musí výjimku z tohoto pravidla schválit výkonná rada OS.

Nově zakládaná odborová organizace požádá písemně OS o registraci. V žádosti musí být uveden počet členů (prezenční listina), název, adresa, kontaktní osoba včetně telefonního čísla, případně e-mailové adresy. Na základě písemně předložené žádosti rozhodne předseda OS o registraci odborové organizace, o čemž vydává osvědčení o registraci. Osvědčení obsahuje název a sídlo odborové organizace, den registrace a registrační číslo (22-****-****).

O přijetí do evidence OS je odborová organizace písemně informována. Současně jsou k této informaci pro odborovou organizaci přiloženy základní dokumenty OS (stanovy, volební, jednací a finanční řád OS, závazné pokyny k provádění stanov), formulář hlášení o stavu členské základny a výši odvodů členských příspěvků, osvědčení o registraci u OS, tiskopis – evidenční list odborové organizace.

Odborová organizace následně zašle oznámení o založení odborové organizace místně příslušnému rejstříkovému soudu. Rejstříkový soud přidělí odborové organizaci identifikační číslo (IČO) právnické osoby. Odborová organizace vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení této právnické osoby.

Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle Stanov (těmito stanovami jsou Stanovy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR) a alespoň 3 členové odborové organizace jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila (prokázala), že splňuje uvedené podmínky.

Odborová organizace po obdržení informace o registraci od OS neprodleně uskuteční následující kroky (podrobnosti lze nalézt v závazných pokynech k provádění stanov):

1. Uskuteční volby do výboru odborové organizace dle volebního řádu, který musí být přijat členskou schůzí (konferencí). V odborové organizaci mající méně než 20 členů lze namísto výboru zvolit pouze předsedu. V těchto případech má práva výboru její členská schůze. Volební protokol odborová organizace odešle na OS.

2. Na členské schůzi (konferenci) přijme finanční řád (zásady hospodaření) a jednací řád. Vzory těchto dokumentů obdrží při registraci u Odborového svazu, ale je vhodné, aby si je odborová organizace upravila dle svých podmínek (nesmí však být v rozporu se stanovami a finančním řádem OS).

3. Provede zápis údajů o volbách (informace o zvolených členech výboru / předsedy, dozorčí rady / revizora) u místně příslušného rejstříkového soudu.

4. Oznámí zaměstnavateli zahájení své činnosti.

5. Vypracuje rozpočet odborové organizace dle přijatých zásad hospodaření – finanční řád. Účetnictví je povinna vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Začne-li vykonávat činnost, případně pobírat příjmy podléhající dani z příjmu právnických osob, nebo vlastní-li nemovitost, je povinna registrovat se na finančním úřadu – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Nově vzniklým organizacím doporučujeme:

  • metodické publikace OS,
  • Bulletin – mimo jiné s přehlednými ekonomickými a právními informacemi,
  • účast na poradách předsedů a členů výborů se zástupci OS v jednotlivých krajích,
  • telefonické, písemné, osobní projednání záležitosti jak s regionálními pracovníky, tak s odbornými pracovníky na ústředí OS.

Soubory ke stažení

 
Napište nám