Poskytování právní pomoci

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR poskytuje odborovým organizacím a svým členům právní pomoc ve formě bezplatného právního poradenství a bezplatného právního zastoupení za podmínek upravených v Řádu právní pomoci OSZSP ČR viz níže jako soubor ke stažení.

Hlavním předmětem právní pomoci členům odborového svazu jsou zejména otázky vycházející z pracovněprávního vztahu (viz rubrika Pracovní právo). Dále se právní pomoc týká též problematiky vyplývající ze stanov a finančního řádu Odborového svazu, například otázek členství, práv a povinností členů, všech otázek spojených s odborovou činností a kolektivním vyjednávání, vztahem k zaměstnavateli apod. Výjimečně může být přiznána právní pomoc i v jiné nežli pracovněprávní oblasti, zejména v případě majetkoprávních věcí odborové organizace (nakládání s jejich majetkem, půjčky apod.), občanskoprávní záležitosti členů (více viz Řád právní pomoci).

Formy právní pomoci především:

  1. poskytování odborných konzultací a porad na osobních schůzkách,
  2. vyřizování dotazů a žádostí zejména formou telefonickou, emailovou a písemnou,
  3. podpora odborovým organizacím při kolektivním vyjednávání (příprava kolektivní smlouvy nebo jejích změn, účast na kolektivním vyjednávání),
  4. jednání se zaměstnavateli, zřizovateli či vlastníky k odstranění příčin nedorozumění a předcházení soudnímu sporu,
  5. zastoupení před soudy a jinými státními orgány.

Právní zastoupení před soudy a jinými orgány poskytujeme prostřednictvím spolupracující advokátních kanceláře JUDr. Dominika Brůhy, PhD., a Advokátní kanceláře JUDr. Věry Bognárové. Ve výjimečných případech může být rozhodnuto o poskytnutí právní pomoci prostřednictvím jiného advokáta ad hoc, a to hlavně z ekonomických důvodů pokud je třeba poskytnout právní zastoupení v místě významně vzdáleném od Prahy.

Odborová organizace nebo člen o poskytnutí bezplatného zastoupení před soudy žádá formou písemné odůvodněné žádosti, musí splnit podmínky stanovené Řádem právní pomoci a musí prokázat potřebnou dobu členství v Odborovém svazu. O poskytnutí právního zastoupení před soudem rozhoduje předseda Odborového svazu po odborném posouzení žádosti, zejména zhodnocení její oprávněnosti, tzn. je v souladu s právním řádem, a spor je důvodný a věc již nelze urovnat mimosoudní cestou. Na přiznání bezplatného právního zastoupení před soudy není právní nárok.

Soubory ke stažení

Články

Aktuality 12. 10. 2018 / 14:30

Domáhat se svých práv má smysl!

Jednou z klíčových výhod členství v OS je právo člena na zajištění bezplatné právní pomoci a bezplatného právního zastoupení, včetně řízení před soudy, to vše za podmínek Řádu právní pomoci OSZSP ČR.

Aktuality 4. 9. 2018 / 13:21

Poděkování svazové právničce Štěpánce Řandové

Ráda bych poděkovala Mgr. et Ing. Štěpánce Řandové za pomoc při registraci na rejstříkovém soudě.

 
Napište nám