EOK k tvorbě hospodářské politiky Evropské unie

Evropská odborová konfederace (EOK, European Trade Union Confederation – ETUC) se vyjádřila ke konzultacím Evropské komise o správě ekonomických záležitostí Evropské unie a přípravě úprav hospodářské politiky zemí Evropské unie. V Evropské odborové konfederaci náš odborový svaz zastupuje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Evropská komise zahájila opětovně konzultace „o správě ekonomických záležitostí“, pravidlech, kterými se řídí tvorba hospodářské politiky napříč zeměmi EU.

 • Cílem EOK je přejít od úspor a škrtů a vytvořit podmínky, které přinesou trvalou mobilizaci zdrojů pro investice a financování evropských sociálních politik.
 • Podle EOK jsou důležité kroky k větší flexibilitě a posílení investic do zdravotnictví, školství, sociálních služeb, dopravy, životního prostředí a ostatních oblastí veřejných služeb.
 • Výkonnost členských států by se měla posuzovat ve vztahu k blahobytu občanů, zaměstnanosti a kvalitě životního prostředí.
 • EOK nesouhlasí s řešením ekonomických problémů cestou jednoduchých škrtů, v minulém období jsme škrty bez zhodnocení dopadů na veřejné služby zažili. Škrty zabránily udržitelnosti veřejných služeb, o rozvoji nemluvě.
 • Je třeba obnovit legislativní ochranu zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání. Je nutné zvyšovat mzdy, protože jejich stagnace je špatná jak pro zaměstnance, tak pro rozvoj hospodářské činnosti.
 • Pro sociální potřeby, rozvoj a udržitelnost je zapotřebí nejméně 1 bilionu eur investic ročně. To je úroveň investic, která je nutná pro slušnou budoucnost pro lidi a pro planetu. EOK prosazuje investiční nástroje a fiskální pravidla, která zajistí plnou zaměstnanost, důstojnou práci a lepší život pro všechny.
 • Nejlepší způsob, jak výrazně zvýšit vlastní zdroje EU, jsou reformy zdanění, které by zajistily spravedlivější danění pro zaměstnance a zvýšení celkových daňových příjmů členských států. Nutné je zvýšit zdanění znečišťujících emisí, vyšší a spravedlivější zdanění korporací, radikálnější postoj k boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.
 • Fiskální rámec EU je třeba reformovat tak, aby lépe chránil veřejné investice. Multiplikační efekt veřejných investic je obzvláště vysoký a snižují-li se veřejné investice, má to negativní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost.
 • EOK podporuje zavedení prvků specifických pro jednotlivé země.
 • EOK je kritická, pokud jde o stanovené cíle poměru dluhu a deficitu (60 % a 3 % k HDP). EOK navrhuje místo toho umožnit větší flexibilitu pro stanovení a hodnocení dluhů.
 • Dohled ze strany EU na jednotlivé země by se měl týkat sociální, environmentální, ekonomické a fiskální oblasti.
 • Kvalita zapojení sociálních partnerů se mezi jednotlivými členskými státy velmi liší a je žádoucí, aby zákony EU upravující semestr EU stanovily konzultace se sociálními partnery při navrhování a provádění národních plánů jako povinné.
 • Nutné je, aby se do návrhů, správy a řízení národních plánů zapojily odbory. Sociální dialog je nenahraditelným nástrojem vyváženého krizového řízení.
 • Národní parlamenty a národní sociální partneři by měli mít slovo při stanovování priorit, politických cílů a při monitorování implementace národních reformních programů a národních plánů obnovy a udržitelnosti.
 
Napište nám