Jaká je budoucnost našeho OS?

Ve středu 11. 6. se v Praze sešlo vedení OS s výkonnou radou, dozorčí radou a zástupci z krajských rad, aby projednalo několik důležitých skutečností. Mimo aktuální stav vyjednávání na ministerstvech práce a sociálních věcí i zdravotnictví došlo na přípravu podzimního sjezdu. Je nutné si uvědomit, že nás čekají závažná rozhodnutí, která budou mít dopad na další životaschopnost našeho odborového svazu.

Problémy se musí řešit, jinak narůstá jejich nebezpečí. Toto víme všichni a ti odpovědní se tímto tvrzením nechají vyprovokovat k činnosti. Vedení OS i výkonná rada se pravidelně zabývají hospodařením OS a průběžně hledají cestu, jak vybřednout z deficitního hospodaření. Ať se nám to líbí nebo ne, peníze hýbou světem, ale také naším OS. Že je nutno dosáhnout změny, vnímáme také, ale realita je daleko bolestnější, neboť se střetává několik značně protichůdných názorů, což nepřekvapuje. Stejně jako je rozmanitá celá společnost, tak jsou rozmanité i názory uvnitř odborů. Jsme sdružení osob mnoha rozdílných preferencí. Většinou také víme, že každá dobře míněná změna vede k „horšímu“, což nás však nesmí odradit, neboť jen budoucnost ukáže správnost rozhodnutí. Zdá se, že prostor pro změny je vymezen, a tak můžeme hledat možné cesty. Dovoluji si konstatovat, že žádná změna provedená samostatně (byť by se sebelepším úmyslem) není schopna zajistit zlepšení, takže musí dojít k vzájemně provázaným krokům.

Každá změna musí začít analýzou stavu, což v našem případě znamená jít do historie, zrevidovat počty členů, výši příjmů, rozsah poskytovaných služeb, výši výdajů a případné benefity. Již zde jasně vyplývá, že klesající počet členů nikdy nebyl dostatečně nahrazen růstem odvodů, tedy příjmovou částí rozpočtu. Prvořadým úkolem každého člena, každého funkcionáře i každé ZO je pečovat o členskou základnu a pracovat na jejím rozšíření! Je to práce nesnadná a složitá, není však nemožná. Důkazy existují všude tam, kde došlo k problémům a bylo nutno je řešit. V takové situaci vždy dojde k nárůstu počtu členů a po OS se žádá pomoc. V danou chvíli si každý jedinec uvědomí, že vstoupení do odborů vede k řešení. Najednou je individualismus potlačen, přestože doba hlásá něco jiného, a hledá se společné řešení.

Předchozí období nepřálo zaměstnancům a také je to vidět na stabilizaci členské základny. Nábor nových členů je úkolem jednotlivých ZO a tuto práci nemůže nikdo z ústředí v Praze nahradit. Toto si musíme „odpracovat“ sami v ZO! Ústředí může poskytnout servis a podporu aktivitám ZO, může nabídnout návody, postupy a argumenty, ale konečná práce musí být odvedena v ZO. Podobnou myšlenku vyslovil i prezident Miloš Zeman na nedávném sjezdu ČMKOS a také dodal, abychom případné neúspěchy neházeli na jiné, ale hledali chybu i u sebe. Pokles členské základny a naše neschopnost pochlubit se dosaženými úspěchy jsou důležité faktory pro další existenci OS.

Co OS nabízí svým členům? Ať se to někomu líbí nebo ne, trvám na tom, že stále jsme schopni poskytnout vysoce kvalitní služby (které však nejsou zadarmo!). Jsme jeden z posledních OS, který je schopen svým členům nabídnout právní pomoc v daném rozsahu za danou cenu. Ekonomické poradenství je také na velmi vysoké úrovni a mnozí členové neznají skutečný dopad rozborů tohoto oddělení. Je to škoda a budeme se muset naučit „pochválit“, abychom informovaností členů poskytli nedeformovaný pohled na činnost. Každé kolektivní jednání začíná tím, že je nutný ekonomický rozbor (jinak jde o amatérismus) a naše ekonomické oddělení je umí udělat velmi svědomitě a dobře.

Pravidelné rozbory zveřejňované v Bulletinu jsou postaveny i na našich datech dodaných ekonomickému oddělení. Zde se setkávají výstupy dotazníků a zde nacházejí uplatnění všechna ta čísílka a informace, které po nás „Pražáci zase chtějí“!

Vzdělávání členů je další oblast, kde náš OS doposud dokázal nabídnout svým členům kvalitu za vynikající cenu. Je předností našich zaměstnanců ústředí, že umí na tyto akce zajistit prostředky z jiných zdrojů než našich vlastních, a to prostředky nemalé.

Činnost našich inspektorů BOZP můžeme sledovat přímo v terénu, stejně jako činnost regionálních pracovníků. Bez jejich „neviditelné“ práce si činnost OS nelze představit. Naši bezpečáci jsou pravidelně těmi prvními z ústředí, s kým přicházejí naši zaměstnavatelé do střetu, a regionálové mnohdy jediným informačním kanálem, neb v komunikaci máme všichni ještě velké rezervy.

Poslední oblastí tohoto bloku je benefit. Diskuze okolo Zajišťovacího fondu mne neustále utvrzuje v tom, že jakmile se začneme mít jen trochu lépe, neznáme pojem vzájemná pomoc a solidarita. Asi jsem snílek a idealista, protože vždy jsem znovu tvrdě konfrontován s argumenty, která se mně jeví jako nedůstojné, případně zástupné. Nejsem ochoten brát vážně argumenty o ekonomické likvidaci člena (případně ZO) horentní částkou 10 Kč měsíčně, jestliže benefitní program Odbory Plus každému nabízí úsporu mnohonásobně převyšující vklad do Zajišťovacího fondu (ale i členského příspěvku). Žádné komerční pojištění není schopno nabídnout podobné plnění, protože peníze odvedené do Zajišťovacího fondu v něm zůstávají celé a nejsou používány na chod administrativy! Zajišťovací fond je třeba přestat vnímat jako odvod na OS či jiné nutné zlo, ale je třeba si uvědomit, že jde o výhodu a jistý druh pojistky na horší časy.

V Odborech Plus je jen nepatrné procento našich členů. Proč? Je špatná propagace? Je tento program nevýhodný? Jsme jako funkcionáři neschopni jej přiblížit našim členům? Co vede k tomu, že se tváříme přezíravě k nabídce skutečné úspory a na druhé straně protestujeme proti částce, za kterou si nekoupíme ani malé pivo nebo lístek na MHD?

Tímto se dostáváme k otázce: Co tedy vlastně chceme a kolik jsme ochotni na to vynaložit?

Toto je budoucnost OS, ke které by měla patřit dlouhodobá udržitelnost. Toto je náš cíl. V minulém období klesl deficit rozpočtu o 25 %, což bylo realizováno převážně úsporou mzdových nákladů (cca 80 %). I když to nevypadá, počet pracovníků ústředí byl snížen a jejich mzdy nerostly. Další snižování mzdových nákladů je možné, a to jak na straně funkcionářů, tak na straně zaměstnanců, avšak je nutno si uvědomit případné dopady na kvalitu. 20% úspory byly realizovány šetřením na materiálu a službách. Na OS se rezervy našly, ale nejde šetřit donekonečna jen na jedné straně.

Nezbývá tedy, než omezit rozsah služeb nebo si připlatit za servis. Výše odvodu se nezvyšovala několik let, bez ohledu na růst nákladů, například v důsledku vyšší DPH, zvýšení odvodů za zaměstnance a dalších nám všem bolestně známých zdražení.

Toto závažné rozhodnutí bude na delegátech podzimního sjezdu odborového svazu.

Na závěr si dovolím ještě shrnutí. O navýšení počtu členů se vedení OS pokusilo spojením s jiným OS. Toto jednání nedopadlo pozitivně a bylo ukončeno druhou stranou. Finanční majetek byl konsolidován a přináší výnos. Je nezbytně nutné snížit výdaje a zároveň zvýšit příjmy tak, abychom dospěli k vyrovnanému hospodaření co nejdříve. Cestu, jak toho dosáhnout, budou muset vytýčit delegáti podzimního sjezdu.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám