Na tripartitě k návrhu rozpočtu Žitníková žádala o peníze pro zdravotnictví a sociální péči

Jednání tripartity k návrhu státního rozpočtu se konalo na Úřadu vlády ve čtvrtek 17. září. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková k resortům zdravotnictví a sociální péče vystoupila s následujícím stanoviskem:

Odborový svaz s politováním konstatuje, že pokud bude v nezměněné podobě schválen předložený návrh státního rozpočtu v kapitolách MPSV a MZ, tak v roce 2016 bude ve zdravotnictví a sociálních službách s největší pravděpodobností pokračovat velmi napjatá situace, která byla založena bývalými pravicovými vládními koalicemi v minulých letech.

Současná vláda sice přistoupila k sérii nápravných opatření, ale jak v resortu zdravotnictví, tak v resortu sociálních služeb se stále projevuje politika úsporných opatření, která uvrhla tyto oba resorty do hluboké, zvláště personální, krize.

Zdravotnictví

Stanovení vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6444 Kč na kalendářní měsíc přináší „úsporu“ pro státní rozpočet, ale pro naše rezorty je pokračováním personální devastace a pro klienty a pacienty předznamenává zhoršení kvality poskytované péče.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dlouhodobě upozorňuje vládní představitele na špatné finanční ohodnocení zaměstnanců, jejich přetěžování a s tím spojenou personální krizi. V nemocnicích chybějí všeobecné sestry, v mnoha sociálních službách tato profese vymizela úplně. Loňské zvýšení platů a mezd nebylo v mnoha zařízeních (zvláště v neziskových a obchodních společnostech) realizováno, zaměstnanci, pokud mohou, odcházejí.

Předsedkyně upozornila na slovenskou vládou schválený návrh zákona řešící problematiku odměňování pracovníků ve zdravotnictví, jímž dojde k výraznému navýšení platů zdravotních sester na Slovensku. To může v konečném důsledku vést k jejich odchodům z českých zdravotnických zařízení a k dalšímu vyhrocení beztak kritické personální situace v těchto zařízeních, což by mohlo vést až k omezování poskytování zdravotní péče.

Odbory požadují, aby vláda uložila ministrovi zdravotnictví zpracovat rozbor personální situace v nemocnicích a navrhnout systémová opatření, která budou ze státního rozpočtu podpořena finančně, ke zvýšení počtu personálu. Přijatá opatření umožní zachovat dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče.

Z návrhu státního rozpočtu pro Ministerstvo zdravotnictví nelze vyčíst, zda budou uvolněny finanční prostředky na spolufinancování ambiciózních akčních plánů ze strategie MZ „Zdraví 2020“. OS proto požaduje, aby vláda zohlednila v návrhu státního rozpočtu v kapitole MZ spolufinancování MZ projektu „Zdraví 2020“. Všechna opatření vyžadují finanční krytí.

Odborový svaz spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů požaduje, vzhledem ke krizové situaci ve zdravotnictví (kritický nedostatek zdravotnického personálu), posílit příjmy veřejného zdravotního pojištění, což pro státní rozpočet mimo jiné znamená navýšit platbu státu za tzv. státní pojištěnce o 4,5 mld. Kč.

Sociální služby

Vztah ke státnímu rozpočtu má jak poskytování sociálních služeb, tak hrazení zdravotní péče v sociálních službách. V obou případech odborový svaz dlouhodobě upozorňuje na jejich podfinancování.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček deklarovali, že chtějí řešit problém poskytování zdravotní/ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb. Souhlasili s propočtem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, že na udržení současného rozsahu zdravotní péče/ošetřovatelské péče je potřeba zajistit přísun finančních prostředků mezi 1,5 až 2 mld. Návrh státního rozpočtu tento problém ovšem neřeší.

Od roku 2014 se zvýšily finanční prostředky kapitoly 313 MPSV pododdíl 435 (služby sociální péče) ze 6,417 mld. na pro rok 2016 navrhovaných 8,544 mld. Na první pohled nárůst enormní, ale skutečnost je jiná.

Dne 21. července 2014 rozhodla vláda svým usnesením č. 619 o posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015 o částku 750 mil. na zvýšení platů. Odbory vládě poděkovaly, bylo to po mnoha letech první zvýšení a bylo a je vnímáno zaměstnanci velmi pozitivně.

Dne 27. října 2014 rozhodla vláda svým usnesením č. 868 o dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 ve výši 335 mil.

Dne 8. července 2015 rozhodla vláda svým usnesením č. 552 o dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2015 ve výši 720 mil. Tato částka byla zvýšena o 60 mil. z rezervy MPSV na řešení mimořádných situací. Saldo navýšení: 8,282 mld. Návrh státního rozpočtu na rok 2016: 8,544 mld. Požadavky poskytovatelů sociálních služeb na rok 2015: 12,401 mld.

Závěr: chybí finance na avizované zvýšení platů (min. 720 mil.), chybí finance na poskytování zdravotní/ošetřovatelské péče, chybí finance na posílení kvality služeb a dostatek personálu.

Zásadní připomínka k návrhu státního rozpočtu za OS a také za ČMKOS: zvýšit položku finanční prostředky kapitoly 313 MPSV pododdíl 435 (služby sociální péče) z navrhovaných 8,544 mld. na 10,5 mld.

Dále předsedkyně Žitníková za ČMKOS upozornila na nízké platy zaměstnanců v kultuře a na dlouhodobě finančně podhodnocenou oblast kultury a znovu připomněla požadavek odborů zvýšit objem tvorby finančních prostředků na FKSP na 1,75 %, jak bylo projednáno s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a ministrem financí Andrejem Babišem.

Jak dopadly podněty odborů na změny v návrhu státního rozpočtu? Z předložených návrhů byl částečně akceptován pouze návrh na zvýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám