Novela nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Dne 29. 12. 2023 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 447/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené nařízení vlády, které rozšiřuje ve státní službě tzv. institut klíčového místa, nabylo účinnosti dne 1. 1. 2024. Do 31. 12. 2023 bylo možné určit tzv. institut klíčového místa pouze u státních zaměstnanců zařazených do 12. a vyšší platové třídy a do taxativně uvedeného oboru služby s tím, že služební úřad může označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.

Nově je od 1. 1. 2024 možné určit tzv. institut klíčového místa i u státních zaměstnanců zařazených již do 11. platové třídy, navíc bez omezení oboru služby. Současně může být limit 5 % klíčových míst ve služebním úřadu po schválení Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí navýšen o dalších 5 %. K dané novele vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a sekce pro státní službu Ministerstva vnitra společné stanovisko, které lze nalézt na internetových stránkách státní služby: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/spolecne-stanovisko-mpsv-a-sss-mv-k-podminkam-pro-urceni-zvyseneho-platoveho-tarifu-upraveneho-v-nv-c-304-2014-sb-o-platovych-pomerech-statnich-zamestnancu-ve-zneni-nv-c-447-2023-sb.aspx.

Od 1. 1. 2024 může státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 11. platová třída, a které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové, služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro tento postup služebního orgánu je skutečnost, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují vysokou míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Z uvedeného vyplývá, že podmínky, při jejichž splnění lze výše uvedené opatření použít, se vztahují jednak ke služebnímu místu, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován, jednak k činnostem, které státní zaměstnanec vykonává, a jednak k osobě státního zaměstnance. Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny současně.

Podle výše uvedeného stanoviska je nutné rozhodnutí o platu řádně odůvodnit, tj. zejména uvést podklady pro jeho vydání. Zvýšený platový tarif lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně (§ 1 odst. 5 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).

Bližší informace lze nalézt ve výše uvedeném stanovisku.

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:04

Příručka pro nastávající rodiče

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který připadá na 15. května, vydala Česká správa sociálního zabezpečení společně s Úřadem práce ČR aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Aktuality 19. 4. 2024 / 13:41

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

V návaznosti na povinnost od 1. 1. 2024 platit pojistné na nemocenské pojištění pro zaměstnance přinášíme souhrn sazeb pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 15. 3. 2024 / 6:02

24hodinové super-služby ve zdravotnictví a povinné odpočinky

Dnem 28. 12. 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava (§ 83a zákoníku práce), která umožňuje až 24hodinové tzv. super-služby ve zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám