Připomínky OSZSP ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se seznámil s návrhem státního rozpočtu na rok 2019 a uplatňuje k němu následující obecné a konkrétní připomínky.

Obecně:

Vítáme, že rozpočet počítá s růstem důchodů a se zvýšením odvodů za státní pojištěnce, které ovšem nepovažujeme za dostatečné (více v konkrétních připomínkách).

Uvítali jsme také osmi procentní navýšení objemu financí na platy. Konkrétní dohodu k navýšení platů, která byla se zástupci odborů dohodnuta, zvýšení platových tarifů o 5 %, a další navýšení pro zaměstnance dlouhodobě podfinancovaných institucí a nízkopříjmové zaměstnance, považujeme za kompromis. Připomínáme, že požadujeme, aby byl naplněn příslib, že se platy v části nenárokových složek více zvýší nízkopříjmovým zaměstnancům a zaměstnancům v úřadech a institucích, kde jsou průměrné platy nejnižší. Náklady na zvýšení platových tarifů požadujeme zapracovat do návrhu státního rozpočtu podle jednotlivých kapitol. Připomínáme, že náklady na platy se částečně do veřejných rozpočtu vrátí, růst platů navíc podpoří další rozvoj ekonomiky.

Konstatujeme, že Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR není spokojen s vyjednáváním platových náležitostí ve zdravotnictví a porušováním slibů. Znovu upozorňujeme, že vleklá personální krize, která způsobuje další přetěžování zaměstnanců a ve svých důsledcích zhoršuje kvalitu poskytované zdravotní péče, není adekvátně řešená. Je s podivem, že za této kritické situace stále není dohodnuto, jaký bude růst platů pro zaměstnance ve zdravotnictví. Připomínáme, že Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky požaduje navýšení platových tarifů o 10 % všem zaměstnancům ve zdravotnictví.

Konkrétní připomínky:

Ke kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví

Oceňujeme navýšení rozpočtu v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví oproti roku 2018 zhruba o 140 milionů korun, ale toto navýšení považujeme za nedostatečné. Ministerstvo zdravotnictví má, jako gestor, mnoho úkolů, které musí zabezpečit a nízké objemy financí jsou zásadní překážkou pro jeho kvalitní fungování. Konkrétně požadujeme zvýšit objem financí pro hygienickou službu a zdravotní ústavy, tak aby byla posílena jejich preventivní úloha a byly zabezpečené finanční prostředky nejen na 5% růst platů, ale také finanční prostředky, které zařízení neobdržela na nárůst platů v letošním roce.

V souvislosti s klesající kvalitou poskytované zdravotní péče, která vzniká v důsledku vleklé personální krize, kdy v nemocnicích chybí zaměstnanci všech profesí, znovu navrhujeme, úpravou zákona, zvýšit vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem stát. Konkrétně pro rok 2019 požadujeme zvýšení vyměřovacího základu o 200 Kč oproti stávajícímu stavu, tedy ze současných 969 Kč na 1169 Kč. Navýšení vyměřovacího základu bude mimo jiné posunem v postupném vyrovnávání plateb s osobami bez zdanitelných příjmů a také prvním krokem k naplnění deklarovaného záměru přiblížit objem financi ve zdravotnictví k evropskému průměru výdajů na úrovni 9 % HDP.

Jsme si vědomi zákonné překážky, kdy je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění vyměřovací základ pro rok 2019 již stanoven. Nicméně v případě politické vůle lze iniciovat rychlou novelu zákona, kterou v tomto smyslu podporujeme.

Tyto připomínky považuje OSZSP ČR za zásadní.

Ke kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

I přes navýšení výdajů na transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách požadujeme posílit kapitolu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém ukazateli Neinvestiční nedávkové transfery o další 3 miliardy korun.

Dle propočtů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR je potřeba na navýšení tarifních platů o 5 % minimálně 1,5 mld. Další požadované finanční prostředky ve výši 1,5 mld. navrhujeme alokovat na vytvoření zvláštního příplatku pro pracovníky v přímé péči, a to obdobným způsobem jako ve zdravotnictví. V současné době enormního nedostatku pracovníků v sociálních službách bude mít navrhované opatření jasný a významný stabilizační a prozaměstnanecký efekt, v jehož důsledku dojde ke snížení potřeby přijímat zahraniční pracovníky. Jako další důležitý aspekt tohoto zvýšení považujeme zastavení rozevírání pomyslných nůžek ve srovnání průměrných mezd ve zdravotnictví a sociálních službách. Připomínáme, že rozdíl průměrné mzdy v ČR a v sociálních službách činí k dnešku propastných 5600 Kč na úkor pracovníků v sociálních službách. Zvýšení financí o 3 mld. ve specifickém ukazateli Neinvestiční nedávkové transfery umožní naplňovat programové prohlášení vlády, že dojde k dalšímu rozvoji sociálních služeb a že se zaměstnanci v sociálních službách přiblíží k platovému ohodnocení zaměstnanců ve zdravotnictví.

Tuto připomínku považuje OSZSP ČR za zásadní.

V Praze 5. září 2018

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám