Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví jednal o nejaktuálnějších tématech

Dne 5. října se v budově Ministerstva zdravotnictví konalo jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Sociální partneři, odbory a zaměstnavatelém žádali jednání především k úhradové vyhlášce pro rok 2016, dále k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, k informacím o odměňování ve zdravotnictví, o pracích na vyhlášce k personálním standardům ve zdravotnictví a k novele zákona o potravinách. Třetí strana týmu, Ministerstvo zdravotnictví, požádalo o projednání návrhu nařízení vlády k odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Před projednáním bodů tým zkontroloval, jak je plněn zápis z minulého jednání pracovního týmu konaného v červnu. Členové se při kontrole zápisu dohodli na společném následujícím jednání k návrhu zákona o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče, k návrhu na  přechod úrazového pojištění na zdravotní pojišťovny (s touto variantou za odbory nesouhlasíme) a k realizaci akčních plánů.

Vzhledem k tomu, že dopoledne jednala vláda, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se osobně jednání nezúčastnil a pověřil svého náměstka MUDr. Toma Philippa, Ph.D.,MBA.

Úhradová vyhláška

Náměstek Philips seznámil tým s návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2016, který doznal proti roku 2015 a původnímu, předloženému návrhu několik změn.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá vyrovnanou bilanci systému.

U poskytovatelů akutní lůžkové péče bude úhrada formou případového paušálu, dojde k navýšení paušální úhrady o 3 % roku 2015 (za 99 % až 107 % produkce bude poskytnuto 103 % úhrad roku 2015, za 98 % bude cca 102 %, za 97 % bude cca 101 %, za 96 % bude cca 100 % a dále bude úhrada navýšena za nadprodukci od 107 do 115 % ve výši 75 % objemu této péče), což umožní 5% růst tarifních platů a základů mezd, navíc dojde k navýšení hodnoty indexu nositelův Seznamu výkonů o 10 %. Koeficienty přechodu pojištěnců budou zrušeny.

V úhradové vyhlášce se počítá se zavedením sankce za výrazný nárůst překladů.

● Do regulací za vyžádanou péči se nebudou zahrnovat výkony screeningu.

● Z úhrad formou případového paušálu budou vyčleněny porody, péče o novorozence a nemocné s HIV, kde úhrada bude bez limitu.

● Budou se individuálně sjednávat další balíčky (individuálně smluvně sjednaná složka úhrady), například nově  transplantace, TEP, katarakty.

● Ochranná léčba na psychiatrii bude vyjmuta z regulací na ZUM, ZULP, léčivé přípravky a vyžádanou péči.

U poskytovatelů následné péče bude paušální sazba za den hospitalizace zvýšena o 3 % oproti roku 2015, paušální sazba v roce 2016 musí být vyšší než nově stanovené minimum.

● Pro hospice dojde k nárůstu hodnoty bodu na 1,02 Kč.

Pro ambulantní specialisty a fyzioterapeuty bude zastropovaná úhrada na unikátního pojištěnce navýšena o 3 % oproti roku 2014.

Pro zdravotní sestry bude zastropovaná úhrada na unikátního pojištěnce navýšena o 3% oproti roku 2015.

● V ozdravovnách dojde ke zvýšení úhrad.

● Pro lázně se úhrady nemění, budou stejné jako pro rok 2015.

Sociální partneři s návrhem vyjádřili nesouhlas s tím, že není zabezpečen 5% růst platových tarifů a základů mezd.

Odbory poukázaly na sliby vládních činitelů ke zvýšení platů/mezd, na nedostatek personálu v nemocnicích.

Zaměstnavatelé se uvedli, že zvýšení jen velmi těžko pokryje nárůst mezd a platů a musí se rozhodnout, zda tím pádem nebudou finance na rozvoj a možná i na udržení péče.

Sociální partneři požadují politické rozhodnutí, aby byla zajištěna jak péče, tak slibované zvýšení platů a mezd.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Aktuální informace k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění se zaměřila na návrh nového nastavení pravidel pro stanovení výše a podmínek úhrad zdravotnických prostředků.

Materiál prochází postupně fázemi přípravy. V současné době se vypořádává vnitřní připomínkové řízení.

Sociální partneři požadují správné vypořádání připomínek.

Odbory požadují takový systém, který nezhorší podmínky pro pacienty a který neupřednostní cenu před kvalitou.

Odměňování pracovníků ve zdravotnictví

Velký zájem vyvolala informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví.

Sociální partneři poukázali na to, že ne ve všech nemocnicích došlo ke zvýšení platů a mezd tak, jak je ve statistickém sledování uvedeno, tedy až o 10 %.

Požádali o celkové vyhodnocení za rok 2015, včetně sledování přesčasové práce zaměstnanců.

Personální vyhláška

Stejně velký zájem a očekávání vyvolala informace o pracích na vyhlášce k personálním standardům ve zdravotnictví. Sociální partneři dlouhodobě upozorňují na nutnost řešit počet personálu a personální standardy. Je zde však odlišný postoj.

Zaměstnavatelé jsou si vědomi, že personál na našem slavném „trhu“ není, tím pádem, dokud nebudou finance, nemůže být nábor zaměstnanců, nelze měnit standardy. Pokud by byly standardy navýšeny, nemocnice je nebudou moci naplnit a nemocnice, popřípadě oddělení, by se musely redukovat.

Odboráři na druhou stranu poukazovali vždy na nebezpečně nízko nastavené personální standardy, proto požadují jejich úpravu směrem nahoru a k tomu nutné finanční krytí.

V současné době je situace spíše monitorována, sociální partneři jsou v pracovní skupině ministerstva zahrnuti.

Odškodňování po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Podrobně byl pracovní tým seznámen s návrhem nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Pracovní tým se shodl na nutnosti nařízení vlády vydat co nejdříve, aby nedocházelo k poškozování zaměstnanců.

Materiál byl vypracován společně na úrovni Ministerstva zdravotnictví a MPSV, za účasti sociálních partnerů.

Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví

V posledním bodě se opět sociální partneři a celý pracovní tým shodli na tom, že nesouhlasí s tím, aby byla omezena práce orgánů ochrany veřejného zdraví a úseku náměstka a hlavního hygienika byla odebrána část kompetencí zdravotnického dozoru tak, jak je navrženo v novele zákona o potravinách.

Současně pracovní tým také opět vyzval k řešení finančního krytí práce ochrany veřejného zdraví, a to i ve vazbě na migrační krizi v Evropě.

***

Členové pracovního týmu ukončili jednání s vědomím, že problémy zdravotnictví, které jsou způsobeny i předchozími chybnými rozhodnutími, dopadají jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele a na pacienty.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám