Únorová tripartita jednala o zvyšování plateb za státní pojištěnce

První jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v roce 2016 se sešlo 1. února a řešilo na podnět odborů opět situaci ve zdravotnictví. Níže je uvedena část zápisu z jednání tripartity, která se týká projednávaného bodu. Materiál, který zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví pro jednání pléna tripartity, najdete za článkem jako soubor ke stažení.

Úvodem představil ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, materiál zabývající se aktuálními tématy ve zdravotnictví především návrhem zákona, kterým bude zavedena automatická valorizace plateb za skupinu státních pojištěnců, a návrhem novel zákonů o vzdělávání lékařů a o nelékařských zdravotnických povoláních. Zdůraznil, že pravidelné zvyšování plateb za státní pojištěnce je klíčové s ohledem na nízkou výši plateb a vysoký objem péče poskytované této skupině pojištěnců. V materiálu je proto navrženo každoroční odvozování platby za státní pojištěnce od vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění stanoveného vyhláškou MPSV. Zároveň jsou navržena další opatření přispívající k pravidelnému nárůstu příjmů systému veřejného zdravotního pojištění. Cílem návrhu novely zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je nastavení právního rámce umožňujícího stabilizaci a zkvalitnění systému specializačního vzdělávání a zabránění odchodů lékařů do zahraničí. Rovněž návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních si klade za cíl zabránit odchodům zdravotnických pracovníků mimo obor zdravotnictví. Jako klíčové opatření se přitom jeví zkrácení doby studia všeobecné zdravotní sestry na jeden rok na vyšší odborné škole po dosažení středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou.

Předseda ČMKOS Josef Středula konstatoval, že stát je nejhorším a nejméně solidárním plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, a proto je zapotřebí přijmout výrazná opatření v této oblasti. Platby státu musejí být zvýšeny, na druhou stranu to však nesmí vést k nižší efektivitě nakládání s finančními prostředky v systému zdravotního pojištění. Upozornil rovněž na kritickou situaci středního zdravotnického personálu vzhledem k nízké mzdové úrovni.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková zdůraznila, že na nutnosti zvýšení plateb za státní pojištěnce panuje mezi sociálními partnery shoda, a v návaznosti na poslední jednání tripartity a výsledky jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví doporučila zvýšení plateb za státní pojištěnce, které spočívá ve sjednocení vyměřovacího základu státních pojištěnců s vyměřovacím základem osob bez zdanitelných příjmů. Upozornila, že změna ve vzdělávání zdravotnického personálu sama o sobě situaci ve zdravotnických zařízeních nevyřeší, je proto třeba se zaměřit na problematiku mzdového ohodnocení a neustálého přetěžování zaměstnanců. V této souvislosti připomněla návrh odborů na zapojení prostředků fondů EU na řešení personální situace ve zdravotnických zařízeních.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel vyslovil požadavek na vytvoření komise s potřebnou rozhodovací pravomocí za účasti ministrů zdravotnictví a financí a sociálních partnerů, jež by se zabývala problematikou mezd ve zdravotnictví.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák doporučil zpracování společného materiálu resortů zdravotnictví a financí obsahujícího střednědobý výhled plateb za státní pojištěnce, zajištění efektivity vynakládání finančních prostředků, otázku výstavby nemocnic a problematiku vzdělávání ve zdravotnictví.

Viceprezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, ocenil navrhovanou úpravu délky studia zdravotních sester a podpořil návrh na přijetí automatického mechanismu zvyšování plateb za státní pojištěnce.

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ocenil detailní diskusi v rámci na triparitiním pracovním týmu pro zdravotnictví a upozornil na odborné polemiky ohledně zákona o vzdělávání lékařů.

První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš zdůraznil rozpočtové dopady navrhovaného řešení a zdůvodnil negativní stanovisko Ministerstva financí k návrhu. V této souvislosti připomněl zvyšující se veřejné výdaje na zdravotnictví. Závěrem prezentoval připomínky resortu financí k návrhu novely zákona o vzdělávání lékařů.

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR přijala k problematice zdravotnictví následující závěry:

● bere na vědomí předložený materiál;

● vyzývá vládu ke zvýšení plateb za státní pojištěnce;

● žádá ministry zdravotnictví a financí o vytvoření pracovní skupiny, jež se za účasti obou ministrů a zástupců sociálních partnerů bude zabývat otázkou mezd ve zdravotnictví a efektivitou systému veřejného zdravotního pojištění a jejímž výstupem bude společný materiál ministerstev zdravotnictví a financí obsahující návrhy konkrétních opatření.

V dalších bodech se tripartita zabývala čerpáním financí z evropských strukturálních fondů, novelizací stavebního zákona, surovinovou politikou ČR, možností legislativní úpravy snižování závislosti na fosilních palivech a řešila situaci v OKD.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám