Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá? P. L., Plzeň

Výstupní prohlídka je legislativně upravena zejména v § 13 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Vyhláška dále stanoví, že pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

Výstupní prohlídka se provádí:

a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

1) zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

2) u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo

3) zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána nejméně dvakrát dočasná pracovní neschopnost, popř. bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se výstupní prohlídka dále provede v případě, že o to požádá zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení. Potvrzení o provedení výstupní prohlídky je dokladem o tom, že prohlídka byla provedena. Kopie potvrzení se následně zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

Náklady spojené s výstupní prohlídkou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, hradí zaměstnavatel. Tyto náklady nesmějí být přímo ani nepřímo přenášeny na zaměstnance.

Provedení a absolvování výstupní prohlídky zaměstnancem však pro zaměstnavatele není garancí, že v budoucnu u daného zaměstnance nemohou být zjištěny zdravotní důsledky výkonu práce u zaměstnavatele, které by např. vedly ke zjištění nemoci z povolání (§ 269 odst. 2 zákoníku práce – „Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.“). Výstupní prohlídka tak slouží zejména k časnému odhalení eventuálních negativních změn zdravotního stavu daného zaměstnance pro účely dalšího vyšetření, popř. léčení.

Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ, právnička OS

Barbora VANČUROVÁ, svazová inspektorka BOZP

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:13

Dovolená ve zkušební době

Naše nová členka ve zkušební době nutně potřebovala z rodinných důvodů dovolenou. Bude mít čerpání dovolené nějaký vliv na zkušební dobu?

Aktuality 16. 5. 2024 / 18:22

Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar...

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Načíst další
 
Napište nám