Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar místnímu útulku pro psy a následně dám zaměstnavateli darovací smlouvu a on mi ho odečte od základu daně. Bude to tak i příští rok? P. T., Praha

Ano, slyšel jste správně, že v rámci tzv. konsolidačního balíčku došlo k řadě změn i v daňové oblasti. Uvedená problematika, na kterou se dotazujete, patří do oblasti daní z příjmu fyzických osob, kdy zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, dává poplatníkovi možnost snížit si svůj základ daně o poskytnutý dar na taxativně uvedené účely, a tím si snížit svou daňovou povinnost.

I nadále bylo možné za rok 2023, respektive nedojde-li v průběhu roku ke změnám, tak i za rok 2024, při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmu hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Z výše uvedeného vyplývá, že i nadále lze uplatnit odpočet hodnoty daru poskytnutého právnickým osobám mimo jiné také na účely ochrany zvířat a jejich zdraví, respektive fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které provozují zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata na financování těchto zařízení. V úhrnu si lze od základu daně odečíst bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně lze odečíst nejvýše 15 % základu daně. Odpočet daně lze uplatnit pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byl dar poskytnut. K uvedenému odpočtu je nezbytné, aby zaměstnanec předložil zaměstnavateli darovací smlouvu/potvrzení o daru, ze kterého musí být zřejmé zejména, kdo je dárce, kdo je obdarovaný, hodnota daru, předmět a účel daru a datum poskytnutí daru. Potvrzení pro roční zúčtování je nutné předložit zaměstnavateli do 15. února po uplynutí zdaňovacího období (§ 38ch odst. 3 zákona o daních z příjmu).

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:13

Dovolená ve zkušební době

Naše nová členka ve zkušební době nutně potřebovala z rodinných důvodů dovolenou. Bude mít čerpání dovolené nějaký vliv na zkušební dobu?

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:14

Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá?

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Načíst další
 
Napište nám