Zdravotnická tripartita o platbách, legislativě, regulacích, odměňování i personální situaci

Poslední jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) v roce 2019 se konalo 28. listopadu. Na programu byla aktuální situace nedostatku personálu nemocnic, valorizace úhrad pojistného hrazeného státem za státní pojištěnce od 1. ledna 2021, dopady úhradové vyhlášky na kolektivní vyjednávání o odměňování zaměstnanců a připravované změny právních předpisů.

Jednání se zúčastnili společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem odpovědní zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci zaměstnavatelů a odborů.

Výpočet a valorizace platby za státní pojištěnce

Prvním bodem byla kontrola úkolů z minulých jednání. Jediným nesplněným bodem je dlouhodobě novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, konkrétně způsob výpočtu a valorizace platby státu za skupinu státních pojištěnců. Ministerstvo zdravotnictví nenašlo s Ministerstvem financí shodu na valorizačním mechanismu. Jsou různé návrhy na stanovení vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem. Pro roky 2019 a 2020 je vyměřovací základ stanoven výše uvedeným zákonem, a co bude dále? Co bude tím vyměřovacím základem? Předsedkyně OS Dagmar Žitníková opětovně přednesla návrh a požadavek, aby vyměřovacím základem byla stejná částka, ze které odvádí pojistné osoby bez zdanitelných příjmů. S návrhem není souhlas z důvodu velké částky, která by musela být ze státního rozpočtu uvolněna. Je jasné, že pokud má být zavedeno DRG, skokový nárůst financí bude nutný.

Ani návrh Ministerstva zdravotnictví, který doporučuje uplatnit jako vyměřovací základ určité procento z průměrné mzdy, nebyl Ministerstvem financí odsouhlasen. Návrh Ministerstva financí, aby byla valorizace vázána na vývoj reálného nebo nominálního HDP, nebyl přijat Ministerstvem zdravotnictví a stranou odborů. Všeobecný rozpor zastavil legislativní práce na úpravě zákona.

Vyměřovací základ se bude pro rok 2021 stanovovat nařízením vlády. Tento způsob je umožněn zákonem č. 592/1992 Sb. Jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí budou pokračovat, přesná výše vyměřovacího základu bude stanovena s ohledem na očekávaný ekonomický vývoj. Odbory budou přípravu nařízení vlády sledovat a připomínkovat.

Legislativní plán prací Ministerstva zdravotnictví

Podrobně byli účastníci jednání informováni o legislativním plánu prací Ministerstva zdravotnictví.

V Poslanecké sněmovně se projednává tisk č. 516, návrh novely zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích prochází vypořádáním připomínek a měl by řešit problematiku diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a regulaci reklamy.

Připomínkovým řízením probíhá návrh nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ke stanovení podmínek ochrany zdraví při práci.

Do konce roku by měly být rozeslány do meziresortního připomínkového řízení dále uvedené návrhy novel zákonů:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, bude precizovat postup revizních lékařů, možnost přezkumu rozhodnutí a zajištění rychlejší dostupnosti inovativních léčivých přípravků.

Novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, cílí na povinné předepisování léčiv obsahujících návykové látky.

Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, bude komplexní novelou ke zjednodušení poskytování zdravotních služeb, a to i ve školách a v pobytových sociálních službách.

Mimo plán legislativních prací se připravuje zcela nový zákon o elektronickém zdravotnictví, který bude rozeslán do vnitřního připomínkového řízení.

V roce 2020 bude Ministerstvo zdravotnictví předkládat:

– věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního pojištění,

– návrh úhradové vyhlášky pro rok 2021,

– návrh vyhlášky o způsobu a oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2020,

– návrh vyhlášky k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,

– návrh vyhlášky o stanovení parametrů přerozdělování financí pro rok 2021,

– návrh novely vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

Odborový svaz se bude k jednotlivým návrhům vyjadřovat, návrhy budou projednávány na úrovni zdravotnické tripartity.

Odbory požádaly Ministerstvo zdravotnictví o stanovisko k návrhu stavebního zákona, který je v legislativním procesu. Dotaz se týká budoucího postavení krajských hygienických stanic jako garanta preventivního dozoru, respektive dotčeného orgánu při vydávání závazných stanovisek k projektovým dokumentacím. Nehrozí, že chystaná novela stavebního zákona „odebere“ KHS preventivní dozor? Vyjádření KHS by neměla mít nadále formu závazného stanoviska, ale pouze doporučujícího posudku, s čímž sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu zásadně nesouhlasí.

Hodnota bodu, úhrady a regulace v roce 2020

Při projednávání vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 byl ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem shrnut proces přípravy a konečných dopadů úhradové vyhlášky na nemocnice.

Úhradová vyhláška pro rok 2020 zajistí nárůst úhrad za poskytovanou zdravotní péči. Proti roku 2019 se výdaje na úhradu zdravotní péče podle úhradové vyhlášky navýší o 35 miliard Kč. Ministr zdůraznil, že se při tvorbě úhradové vyhlášky vycházelo z dohod mezi zdravotními pojišťovnami a segmenty poskytovatelů zdravotní péče.

Nespokojenost a nesouhlas ze strany zástupců zaměstnavatelů byla vyjádřena k tomu, že po uzavřených dohodách se návrh úhradové vyhlášky před schválením vládou na poslední chvíli přepracoval.

Naopak zástupci odborů přepracování a úpravu úhradové vyhlášky vidí jako nutnou a z pohledů odborů nedostačující.

Konečná verze úhradové vyhlášky sice zajišťuje minimální navýšení platových tarifů a základních mezd o 1500 Kč měsíčně všem zaměstnancům nemocnic, ale stále je mimo úhradovou vyhlášku částka 6 mld. Kč k přerozdělení ze strany zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví doplnilo, že částka 6 mld. Kč bude rozdělena podle individuálních úhradových programů zdravotních pojišťoven. Částky jsou zahrnuty ve zdravotně pojistných plánech, které schvaluje Ministerstvo zdravotnictví.

Odbory žádají informaci o pravidlech, kdo se může a za jakých podmínek k čerpání individuálních úhradových programů přihlásit.

Odbory vznesly dotaz, jaká částka je uvolněna pro poskytovatele sociálních služeb za poskytování zdravotní péče. Částka je 3,150 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč nárůst proti předchozímu roku.

Odbory kritizovaly nesoulad termínů přípravy úhradové vyhlášky a jednání tripartity o platech zaměstnanců příspěvkových organizací. Úhradová vyhláška musí být vydána do konce října, pokud nereflektuje výsledek dohody tripartity o navýšení platů zaměstnanců nemocnic, nastává problém při kolektivním vyjednávání.

Pracovní tým odsouhlasil pokračování práce pracovní skupiny k hodnocení nárůstu platových tarifů a základních mezd. Pokud zaměstnavatelé při kolektivním vyjednávání nebudou souhlasit s navýšením minimálně o domluvenou částku, obrátíme se na Ministerstvo zdravotnictví a VZP ČR o posouzení dopadu úhradové vyhlášky na konkrétní nemocnici.

Při projednání tohoto bodu byl ministr Adam Vojtěch upozorněn na akci odborů, která se uskuteční dne 10. prosince. Na akci byl pan ministr pozván, ale omluvil se z důvodu plánované zahraniční cesty. Odbory požádaly ministra o vyslání náměstkyně ministra Ing. Heleny Rögnerové k představení dopadů úhradové vyhlášky na kolektivní vyjednávání.

Předseda LOK–SČL Martin Engel připomněl memorandum, které bylo uzavřeno po akci lékařů Děkujeme, odcházíme. Memorandum není dle lékařů naplněno. Podle Ministerstva zdravotnictví naplněno je. Kvůli vyjasnění, zda je či není memorandum naplněno, se sejde užší skupina zástupců odborů a ministerstva.

Odbory vyzvaly ministra při jeho nástupu do funkce k ustavení pracovní skupiny k problému personální situace ve zdravotnictví.

Pan ministr skupinu ustavil, vedením je pověřena náměstkyně MUDr. Alena Šteflová Ph.D., MPH.

Pracovní skupina k personální situaci

Při jednání pracovního týmu byla podána informace o jednání pracovní skupiny k personální situaci ze dne 29. 10. 2019. Skupina projednala návrh novely vyhlášky o FKSP, konkrétně i podnět skupiny, aby bylo možno přispívat z FKSP na dopravu do zaměstnání. Ministerstvo financí s tímto podnětem souhlasí.

Diskutovalo se o možnosti příspěvku na práci dětských skupin, což Ministerstvo financí zamítlo, protože by bylo v rozporu s pravidly pro použití FKSP.

Odbory a zaměstnavatelé nesouhlasí se zrušením stravenek a zavedením tzv. paušálu. Pokud má ministerstvo obavu, že se stravenky nepoužívají pouze na stravování, jak bude hodnotit použití nějakého obecného paušálu?

Odbory nesouhlasí s tím, aby se prostředky FKSP u státních podniků plnily z dosaženého zisku, realita by často byla taková, že nebude zisk, nebude FKSP vůbec nebo v minimální výši. Odbory požadují plnění FKSP stejně jako u příspěvkových organizací.

Otázka migrace personálu

Otázka migrace personálu je v zemích V4 obdobná, státy si předávají informace a spolupracují, a to i za účasti Světové zdravotnické organizace (WHO). Připravuje se specifické doporučení WHO cílené pro Českou republiku, které bude oficiálně představeno 4. prosince v Praze.

Ministerstvo zdravotnictví chce rozhodovat o odměňování

Ministerstvo zdravotnictví má záměr na úpravu nařízení vlády o odměňování a převedení kompetencí k předkládání návrhu na odměňování na Ministerstvo zdravotnictví.

Odbory se změnou kompetencí nesouhlasí. Ministerstvo zdravotnictví současně připravilo návrh na změnu katalogu prací. Odbory předložily k návrhu připomínky a v současné době se budou připomínky projednávat. Změna katalogu prací, který se týká zaměstnanců příspěvkových organizací, by se měla upravovat s účinností od 1. ledna 2021. Při úpravě katalogu prací se počítá se změnou pro nastupující lékaře a navýšení platové třídy.

Předčasný důchod, výsluhy, dotace pro nové zaměstnance

Téma předčasných odchodů do důchodu pro záchranáře bude dalším bodem jednání personální skupiny.

Současně se bude znovu otevírat návrh na přiznání výsluh zdravotnickým pracovníkům. Výsluha by v tomto případě měla být přiznána po odpracování určité doby ve zdravotnictví a za dobu dalšího setrvání.

Odbory se vrátily k požadavku zavedení tzv. dotačního titulu úřadu práce za zaměstnávání nových zaměstnanců, pro tento bod se pokusí odbory připravit podklad.

Pracovní skupina byla seznámena s vývojem počtu zaměstnanců a jejich odměňování. Zprávu zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který je organizací Ministerstva zdravotnictví. Byl konstatován nepoměr počtu zaměstnanců k rostoucím požadavkům ve vztahu ke stárnutí populace.  

Unie zaměstnavatelských svazů ČR informovala pracovní skupinu o úspěšné kampani ke zvyšování zájmu o studium na zdravotních školách, která se jmenovala Studuj zdrávku. Probíhá soutěž o nejlepší video, které motivuje mladé studenty. Byl konstatován rostoucí zájem o studium na zdravotnických školách.

Odbory pozitivně hodnotily informace o vytvoření metodiky pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví „SPIS“.

Dobře je hodnoceno vyjednání možnosti zavedení stipendií studentům i od fakultních nemocnic. Jsou stanoveny maximální daňově uznatelné částky. Pro vysokoškoláky jde o částku maximálně 10 tisíc měsíčně, pro „nevysokoškoláky“ maximálně 5 tisíc Kč měsíčně. Stipendijní programy používají nemocnice, akciové společnosti, tyto programy mohou uplatňovat také fakultní nemocnice.

Odbory dlouhodobě nesouhlasí s nastavením limitů současné personální vyhlášky a požadují úpravu.  

Odměňování zaměstnanců, úhradová vyhláška

Pro odbory byl dalším důležitým bodem návrh k odměňování zaměstnanců. Ministerstvo ustavilo pracovní skupinu k odměňování zdravotnických pracovníků, konkrétně k návrhu novely katalogu prací pro nelékařská zdravotnická povolání.

Změny by měly vstoupit v platnost až k 1. lednu 2021. V návrhu se posunují platové třídy na úroveň porovnatelných prací a povolání.

Poslední projednávaný bod se vztahoval k úhradové vyhlášce, částečně k odměňování a ke kolektivnímu vyjednávání.

Podkladový materiál uvedl, že 4,9 mld. Kč, které byly do úhradové vyhlášky zahrnuty nad uzavřené původní dohody, zabezpečí minimální nárůst navýšení platových tarifů (a mezd) zaměstnanců v nemocnicích o 1500 Kč měsíčně.

Podrobněji bude projednáno na společném jednání odborů se zástupci Ministerstva zdravotnictví dne 10. prosince 2019.

Na závěr poděkovala řídící pracovního týmu Ing. Ivana Břeňková Ministerstvu zdravotnictví za organizaci kulatého stolu k reformě psychiatrické péče, současně byla domluvena přípravná organizace dalšího kulatého stolu.

Foto autorka a Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám