Zdravotnická tripartita o sociálně-zdravotních službách i hygienicích

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se konalo 24. června 2024 v budově Ministerstva zdravotnictví. Program jednání začíná vždy kontrolou plnění úkolů z minulých jednání pracovního týmu. Stálým úkolem je předložení aktuální informace o záměru Ministerstva zdravotnictví k připojištění za poskytnutou zdravotní péči a k nadstandardům ve zdravotnictví. Místo materiálu byla předložena informace, že záměr nelze předložit, protože takový záměr ministerstvo nemá, což vyplývá i z jeho předložených návrhů zákonů k veřejnému zdravotnímu pojištění. Protože návrhy zákonů jsou jedna věc a další návrhy předkládané poslanci současné koalice věc druhá, odbory požádaly o sledování úkolu i pro následující jednání pracovního týmu.

Sociálně-zdravotní služby

Ing. et Mgr. Venuše Škampová, která je pověřena řízením sekce zdravotní péče, se za Ministerstvo zdravotnictví vyjádřila k návrhu úprav a změn pro poskytování sociálně-zdravotních služeb. Změny jsou zajištěny úpravou více zákonů. Například zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, byl předložen Poslanecké sněmovně k projednání. K novele zákona jsou podávány pozměňovací návrhy.

  • Upravují se podmínky pro poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních, účinnost materiálně-technického standardu, doplňuje se podmínka dodržení forem služby podle schválené registrace a upravují se podmínky úhrad péče.
  • Pozor na to, že v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se navrhuje zrušit maximální výši úhrad za poskytování sociálních služeb pro poskytovatele, kteří nejsou zařazeni do sítí sociálních služeb a kteří nečerpají provozní a investiční finanční prostředky z veřejných zdrojů.
  • Budou se upravovat podmínky pro centra duševního zdraví, aby mohla poskytovat sociální služby.
  • Bude se upravovat vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
  • Bude zavedena nová forma péče, a to sociálně-zdravotní lůžková péče. Forma lůžkové zdravotní péče umožní snížení nákladů pro poskytovatele této péče, například tím, že budou moci nahradit některé zdravotnické profese pracovníky v sociálních službách.

Místopředsedkyně OSZSP ČR Mgr. Jana Hnyková připomněla, že odborový svaz nesouhlasí s předpokládaným zavedením minimálních personálních standardů.

Státní příspěvky na rezidenční místa lékařů

Členům pracovního týmu byl pro informaci předložen materiál o rozdělení a výši státních příspěvků na rezidenční místa lékařů.

Dotace na rezidenční místa jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Dotace jsou nenárokové, metodiku dotačního řízení vydává Ministerstvo zdravotnictví.

Akreditovaným zařízením s rezidenčním místem jsou částečně hrazeny náklady spojené se specializačním vzděláváním lékařů. Výše nákladů jsou stanoveny i s ohledem na nedostatek lékařů s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čerpání financí je přesně určeno.

Plnění dohody z 8. 12. 2023

Pravidelným bodem jednání pracovního týmu je plnění dohody uzavřené dne 8. prosince 2023 mezi Ministerstvem zdravotnictví, VZP ČR, OSZSP ČR, LOK-SČL a Českou lékařskou komorou.

Mimo navýšení platů a mezd od 1. ledna 2024 se v dohodě strany zavázaly k diskusi a realizaci změn ve složení, rozsahu a struktuře sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

K projednávanému bodu byl přizván ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek, který sdělil, že jsou zpracovávány analýzy poskytované péče v jednotlivých regionech a probíhají jednání regionálních poboček VZP ČR s poskytovateli zdravotní péče. Veřejnost by měla být o výsledku informována ve čtvrtém čtvrtletí 2024. Diskutuje se o převedení, omezení akutní lůžkové péče, o rozvoji jednodenní, ambulantní, následné péče.

V podstatě by mělo jít o změny ve prospěch klientů, péče se nerozpadne, najde se dobré řešení pro zachování kvalitní péče. Na změnách nemůže podle ředitele pracovat VZP ČR sama, musí dojít ke spolupráci s řediteli nemocnic.

Předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková sdělila, že očekává plnění dohody i v tomto bodě, tedy užší spolupráci. V případě problémů, nejasností při změnách struktury nemocnic pro poskytování péče se za odborový svaz obrátí na ředitele VZP ČR Ing. Kabátka.

Průběh dohodovacího řízení

Ředitel odboru Ministerstva zdravotnictví pro regulaci cen a úhrad Mgr. Tomáš Troch podal informaci o průběhu dohodovacího řízení k poskytování a úhradě hrazených služeb pojištěncům pro rok 2025. Sdělil, že zdravotní pojišťovny vyslechly priority Ministerstva zdravotnictví k úhradám pro rok 2025, obdobně vzaly v potaz usnesení vlády, které vyžaduje vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění.

Po zhodnocení výsledků hospodaření předložily zdravotní pojišťovny nabídku nulového nárůstu úhrad a pro prioritní segmenty nárůst o 1 – 2 %. S návrhem poskytovatelé nesouhlasili.

K dohodě došlo pouze u segmentu ambulantní stomatologie (stejně si většina klientů vše hradí) a ambulantní gynekologie.

K dohodě zřejmě mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče nedojde a Ministerstvo zdravotnictví bude muset v říjnu vydat pro rok 2025 úhradovou vyhlášku.

Odbory požadují nárůst prostředků na platy a mzdy a zachování prostředků, které byly VZP ČR zaslány poskytovatelům péče v souladu s uzavřenou dohodou ke zvýšení mezd a platů od 1. ledna 2024.

Ředitel VZP Ing. Kabátek i ředitel odboru Ministerstva zdravotnictví Ing. Troch přítomné ujistili, že tyto prostředky budou do systému úhrad zahrnuty.

Diskuse ke zvýšení platů a mezd nebyla na jednání tohoto pracovního týmu vedena. Pro systém odměňování v následujícím roce se koná jednání pracovní skupiny.

Veřejné zdravotní pojištění

Vrchní ředitelka sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ing. Helena Rögnerová se vyjádřila k bodu o plánu právních úprav veřejného zdravotního pojištění, zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Sdělila, že aktuálně probíhá vypořádání připomínek, materie bude předložena na program jednání Poslanecké sněmovně na podzim letošního roku a účinnost se očekává od 1. ledna 2026.

K materiálům předkládají odbory i zaměstnavatelé zásadní připomínky, na kterých trvají.

Změny v ochraně veřejného zdraví

Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum předložil informaci k novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Novela má za cíl řešit současné problémy hygienické služby. 14 krajských hygienických stanic je na sobě a Ministerstvu zdravotnictví nezávislých, mají rozdílné postupy dozoru, rozdílné výklady právních norem a požadavky na kontrolované organizace. Novelou by mělo dojít ke zrušení všech 14 krajských hygienických stanic a nahrazení regionálními pracovišti, dojde ke vzniku jednoho správního úřadu s celostátní působností Státní hygienické služby.

Ministerstvo zdravotnictví si nadále ponechá v gesci rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Státní hygienické služby. Pro vedení Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika bude jediným partnerem ředitel Státní hygienické služby.

Odborový svaz k návrhu předložil zásadní připomínky a stále očekává jejich projednání. K tomu by mělo dojít před předložením materiálu vládě.

Strategická analýza potřeb zdravotnictví

Velmi krátká byla informace o obsáhlém materiálu ke strategii resortu, strategickým analýzám potřeb resortu zdravotnictví. Materiál zpracoval prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Pan ředitel byl z jednání omluven, ale v zastoupení vyzval členy pracovního týmu, aby se s materiálem seznámili na stránkách uvedeném odkazu a zaslali své komentáře, připomínky.

Odkaz: https://www.nzip.cz/koncepce2025#:~:text=STRATEGICK%C3%89%20ANAL%C3%9DZY%20POT%C5%98EB%20RESORTU%20ZDRAVOTNICTV%C3%8D,jeho%20udr%C5%BEitelnost%20a%20dal%C5%A1%C3%AD%20rozvoj

Zaměstnavatelé sdělili, že je podklad s analýzou obsáhlý, ale strategii neobsahuje.

Předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková vyzvala ministerstvo k organizaci semináře k předložené strategii.

Ochrana zdraví před neionizujícím zářením

Předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková na závěr požádala o informaci k naplnění směrnic Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli a nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. V nařízení vlády je stanoven způsob, kterým se zjišťuje, zda v dané situaci není překročena přípustná expozice.

Ministerstvo zdravotnictví se bude podnětem zabývat a podá informaci.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ vedoucí právního a sociálního oddělení OS a vedoucí tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám