Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna 2016

Rok 2016 přináší změny, které nemůžeme opomíjet, naopak bychom je měli dobře znát, abychom při kolektivním vyjednávání ve zdravotnictví či sociálních službách byli připraveni a schopni odpovědně hájit práva zaměstnanců, kteří očekávají za poctivě odvedenou práci odpovídající plat/mzdu, protože poctivě pracovat se musí vyplatit.

Vyšší minimální mzda

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2016 podíl minimální mzdy k průměrné mzdě činí 36 %.

Minimální mzda vzrostla o 700 korun (z 9200 Kč v roce 2015) na 9900 Kč, minimální hodinová mzda se zvýšila z 55 Kč v roce 2015 na 58,70 Kč/hod. 

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzrostla z 48,10 Kč v roce 2015 u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod, na 55,10 Kč/hod., tedy na 9300 Kč za měsíc.

V návaznosti na to došlo k valorizaci i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:

■ první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),

■ druhá redukční hranice činí 1351 Kč (1331 Kč v roce 2015),

■ třetí redukční hranice činí 2701 Kč (2662 Kč v roce 2015).

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2500 Kč i v roce 2016.

Pojistné na důchodové pojištění

Ukončení důchodového spoření

Od 1. ledna 2016 bylo ukončeno placení pojistného na důchodové spoření, tzv. II. pilíř důchodového systému, a s tím souvisí i úprava sazeb pojistného, které se stanovilo již bez zřetele k důchodovému spoření, tj. nikoliv diferencovaně v závislosti na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl účasten důchodového spoření.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:

u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

Další změny

■ Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),

■ maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč v roce 2015),

■ rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2016 je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),

■ minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6752 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1972 Kč (1943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 1744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),

■ minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).

Důchody

Nárok na důchod v roce 2016 mají pojištěnci, kteří v něm dosáhli důchodového věku a zároveň získali potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let.

Od ledna se zvýšily důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýšila o 40 Kč (z 2400 Kč na 2440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvýšila. (V roce 2015 si důchodci polepšili v průměru o 200 korun měsíčně, základní výměra se zvýšila o 60 korun na 2400 korun a procentní výměra se zvýšila o 1,6 %.)

Důchodci proto dostali v únoru jednorázový příspěvek 1200 korun navíc. MPSV se tak snažilo vykompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016 vypočítanou podle údajů ČSÚ. U průměrného starobního důchodu činilo zvýšení částku odpovídající stu procent růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen a o částku odpovídající jedné třetině růstu reálných mezd. Zákon doposud tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené zvýšení důchodů.

Přehled důležitých údajů pro rok 2016

Minimální mzda v roce 2016

Výše minimální mzdy

 • minimální hodinová mzda

9900 Kč

58,70 Kč

Výše minimální mzdy u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod

 • minimální hodinová mzda

9300 Kč

55,10 Kč

Podíl minimální mzdy k průměrné mzdě

36 %

  

Pojistné na nemocenské pojištění

Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu

 • zaměstnanec

0

 • zaměstnavatel

2,3 %

 • OSVČ – stanoví se v rozmezí od minimálního vyměřovacího základu do maximálního měsíčního (osobního) vyměřovacího základu

dobrovolné

2,3 %

Měsíční pojistné OSVČ

 • minimální

115 Kč

 • maximální

odvíjí se od osobního

vyměř. základu dle naposledy podaného

Přehledu

Rozhodný příjem (částka) zakládající účast na pojištění

2500 Kč

Dávky nemocenského pojištění

(nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávky

 • I.

901 Kč

 • II.

1351 Kč

 • III.

2701 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného, resp. peněžité pomoci v mateřství, a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

 • do I. redukční hranice

90 %, resp. 100 %

 • nad I. do II. redukční hranice

60 %

 • nad II. do III. redukční hranice

30 %

 • nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Výše dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu

60 %, resp. 70 %

Další údaje

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (48násobek průměrné mzdy)

1 296 288 Kč

Průměrná mzda (všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient)

27 006 Kč

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2014

26 357 Kč

Přepočítávací koeficient za rok 2014

1,0246

 

Důchody

Základní výměra důchod – stanovuje ji zákon a je jednotná pro všechny druhy důchodů

 

2440 Kč

Výpočet osobního vyměřovacího základu (měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů, tj. hrubých výdělků, pojištěnce za rozhodné období) pro stanovení procentní výměry důchodu

do I. redukční hranice

100 %

nad I. do II. redukční hranice

26 %

nad II. redukční hranici

nepřihlíží se

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu (určí se redukcí osobního vyměřovacího základu)

I.

11 883 Kč

II.

108 024 Kč

Výpočet procentní výměry (stanovuje se individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění) důchodu z výpočtového základu za každý celý rok pojištění

Bez účasti na důchodovém spoření (II. pilíř)

1,5 %

S účastí na důchodovém spoření (II. pilíř)

12 %

Zdroj: MPSV ČR

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Načíst další
 
Napište nám