Zvláštní příplatek – komu náleží a v jaké výši

Zvláštní příplatek se stal tématem diskusí, otázek a dokonce i konfliktů. Po dvou změnách nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které proběhly v loňském roce, je orientace pro přiznání zvláštních příplatků obtížná.

Pokud hledáte aktuální znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., je to přesně to, které je ve znění nařízení vlády č.263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb.

Zvláštní příplatek, rozpětí zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny prací, stanoví § 8 citovaného nařízení vlády. V příloze č. 6 jsou uvedeny skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů.

Pokusíme se popsat, jak se ve zvláštním příplatku co nejjednodušeji vyznat a zjistit, zda jste dostali navýšení, které premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slíbili.

BYLO SLÍBENO A) že „sestrám“, zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání BEZ odborného dohledu a pracují v třísměnném a nepřetržitém provozním režimu, bude navýšen příplatek „za směny“od 1. 1. 2019 o 5000 Kč.

BYLO SLÍBENO B) že „sanitářům, ošetřovatelkám“, zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání POD odborným dohledem a pracují v třísměnném a nepřetržitém provozním režimu, bude navýšen  příplatek „za směny“od 1. 1. 2019 o 2000 Kč.

Pro přiznání výše zvláštního příplatku jsou vytvořeny skupiny prací I.–V., a to podle ztěžujících vlivů pracovních podmínek.

Skupinám jsou přiznány příplatky v rozpětí.

Pro nás jsou od 1. ledna 2019 zásadní skupiny prací I.–IV.

Přehled ztěžujících vlivů v jednotlivých skupinách prací a rozpětí zvláštního příplatku v roce 2018 a v roce 2019

Skupina prací

Ztěžující vliv pracovních podmínek

Rozpětí zvláštního příplatku (Kč/měsíc) do 31. 12. 2018

Zkrácené příklady!

Rozpětí zvláštního příplatku (Kč/měsíc) od 1. 1. 2019

Zkrácené příklady!

I.

Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

400 – 1300

Dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý provoz

500 – 1300

Dvousměnný provoz

II.

Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

600 – 2500

ARO, JIP, soustavná přímá zdravotní, obslužná

750 – 2500

třísměnný, nepřetržitý

III.

Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1000 – 5000

Soustavné poskytování zdr. služeb, bez odb. dohledu v třísm, nepřetržitém,

Neodkladná – ZZS

1250 – 5000

Pravidelné poskytování zdr.služeb, bez odb.d.nejméně 3 hod dle NV

IV.

Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1500 – 7500

XX

 

 

1880 – 7500

ARO, JIP, soustavná přímá zdravotní, obslužná,

Neodkladná – ZZS

V.

Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

2000 – 10 000

2500 – 10 000

Zvláštní příplatky – vývoj

Ten, kdo pracuje ve směnách, má příplatek podle režimu práce. Práce ve směnách byly původně  zařazeny do I. skupiny prací.

Za ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka došlo od 1. července 2017 ke změně. V I. skupině zůstaly práce v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

Nově se do skupiny prací III. zahrnulo soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými  pracovníky vykonávajícími zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Uvedeným zaměstnancům byl přiznán příplatek ze III. skupiny prací a byl jim zvýšen příplatek – ony známé 2 000 Kč.

Ve skupině II. zůstaly příplatky za

3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

3.1. operačních a porodních sálech,

3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

3.3. jednotkách intenzivní péče,

3.4. onkologických odděleních.

4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo   vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

4.3. s tělesným nebo mentálním postižením.

Ve III. skupině  zůstaly příplatky za

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

Od 1. ledna 2019 došlo k rozdělení příplatku za práce ve směnách do I. a II. skupiny, úpravou a rozdělením prošel  příplatek ze III. skupiny, a také došlo k přeřazení některých prací ze skupiny II. a III. do skupiny IV.

V I. skupině zůstal příplatek za práce ve dvousměnném provozním režimu.

Do II. skupiny byl zařazen příplatek za práce v třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Ze III. skupiny se vyčlenila část příplatku za směny – přešel do II. skupiny.

Ve III. skupině se „zbývající část“ upravila. Příplatek je přiznán za Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích, a to  u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení (16 – 7 hodin, so, ne, sv). A také v  pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.

Současně se přeřadily některé práce ze skupiny II. do IV. skupiny!

4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

5.1. operačních a porodních sálech,

5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

5.3. jednotkách intenzivní péče,

5.4. onkologických odděleních.

6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo   vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.

Došlo k přeřazení ze III. do IV. skupiny prací u

4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

Čísla bodů jsou uvedena tak, jak jsou uvedena v nařízení vlády.

Také se omlouváme právníkům za nepřesnosti v pojmech.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 (tj. za práce vykonávané střídavě v rámci dvousměnného provozního režimu) nebo ve skupině II. bodu 1 (tj. práce vykonávané střídavě v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu). Právo na výše uvedené zvláštní příplatky v různých směnách a jeho výše se posoudí samostatně.

Kromě zvláštního příplatku za výkon prací střídavě v různých směnách může poskytnout zaměstnavatel zaměstnanci při splnění stanovených podmínek pouze jeden další zvláštní příplatek.

Příklady pro hrubou orientaci

Sestra sloužící na ARO ve směnách:

1. Nejdříve měla 500 Kč příplatek za směnnost (I. skupina), 1000 Kč za službu na ARO (bývalá II. skupina) tedy 1500 Kč.

2. Za ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka byl příplatek za směnnost této sestry přesunut do III. skupiny, dostala navíc 2000 Kč. Příplatek tedy činil za směny celkově 2500 Kč + ARO 1000 Kč = 3500 Kč.

3. Od 1. 1. 2019 bylo ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem slíbeno navíc 5000 Kč. V této souvislosti by měla sestra dostat 8500 Kč celkem. Propočet za směny z II. skup. v maximální částce  2500 Kč, „ARO příplatek“ je přeřazen z II. do IV. skupiny. Tedy by měla dostat 6000 Kč, celkem 8500 Kč.

Ošetřovatelka ve směnách na ARO:

1. Nejdříve měla 500 Kč za směny, za práci na ARO 1000 Kč. Celkový zvláštní příplatek činil 1500 Kč.

2. Za ministra Ludvíka beze změn.

3. Od 1. ledna 2019 ministrem Vojtěchem slíbeno plus 2000 Kč. Tedy by měla mít zvláštní příplatek celkem 3500 Kč. Přesunuta směnnost z I. do II. skupiny a „ARO příplatek“ ze II. do IV. skupiny prací. Aby dostala 3500 Kč, lze složit z příplatku za směny ze II. skupiny a příplatek ze IV. skupiny. Například za směny ve výši 1600 Kč a doplnit za ARO ve výši 1900 Kč.

Pro příspěvkové organizace i pro obchodní společnosti

Věříme, že vám informace pomůže lépe porozumět všem změnám a přispěje k úspěšnému kolektivnímu vyjednávání. Pokud ne, obraťte se na nás, dotazy pomáhají některé věci vyřešit a ujasnit.

Materiál je převážně určen pro naše členy v příspěvkových organizacích, tedy pro ty, kteří jsou odměňovaní platem, ale může být vodítkem i pro vás ostatní.

Obdobným způsobem byste měli řešit přiznání příplatků v nemocnicích obchodních společnostech.

Níže uvedené informace jsou proto pro všechny nemocnice.

Doplňující informace o zdrojích

Úhradová vyhláška na letošní rok počítá s následujícími nárůsty financí pro segment nemocnic:

akutní lůžková péče + ambulance v nemocnicích

1. paušální navýšení úhrad o 5 % = 6,534 mld. Kč

2. příplatek za směnnost = 3,400 mld. Kč

3. centrové léky = 1,470 mld. Kč

následná péče

1. paušální navýšení úhrad o 5 % = 0,9 mld. Kč

2. příplatek za směnnost = 1,26 mld. Kč

V úhradové vyhlášce vyčleněné příjmy pro nemocnice celkem = 13,564 mld. Kč.

Informace pro kolektivní vyjednávání

Je samozřejmé, že v kolektivních smlouvách se můžete dohodnout odlišně, ale určitě si spočítejte, kolik financí mezi kolik lidí budete dělit.

● Doporučujeme vyjít z počtu pracovníků, na které vaše zařízení obdržela dotace, a to ve 12. měsíci 2017 – částka na nelékaře byla 2000 Kč.

● Nyní by váš zaměstnavatel měl dostávat ze zdravotního pojištění na tento počet pracovníků 7000 Kč.

● Mimo to by měl, přes úhrady ze zdravotního pojištění, dostat ještě další 2000 Kč na nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují pod odborným dohledem (sanitáře, ošetřovatelky) v nepřetržitých provozech.

Logaritmus výpočtu uvedených částek si stanovili zaměstnavatelé a je vázán na lůžko/den.

● Nemocnice dostanou na zvláštní příplatek finance navíc přes modelaci lůžko/den.

● Zbytek navýšení úhrad (5 %) je samozřejmě určen jak na provoz, tak na mzdy.

● Pokud slíbené finance vaši zaměstnavatelé nedostali, tak je možné se i letos obrátit na odborový svaz, situaci budeme řešit s Ministerstvem zdravotnictví.

Je nám jasné, že jsou nemocnice, které mají poměrně velké ekonomické problémy. Za odbory jsme udělali opravdu maximum možného. Teď se musí ozvat i zaměstnavatelé.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám