Zvýšení minimální mzdy a minimálních úrovní zaručené mzdy od 1. 8. 2013

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se mění s účinností od 1. 8. 2013 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Minimální mzda

V souvislosti s touto novelou si nejprve představme samotný institut tzv. minimální mzdy jako minimální hranice výše odměny za vykonanou práci. Minimální mzda se uplatní jak při odměňování na základě pracovní smlouvy (mzda, plat), tak při poskytování odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce). Zákon stanoví, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Výši minimální mzdy upravuje právě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kdy od 1. 8. 2013 dochází k jejímu zvýšení, a to v následující výši:

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (tj. plný úvazek):

– měsíční základní sazba: z 8000 Kč měsíčně se od 1. 8. 2013 zvyšuje na částku 8500 Kč měsíčně,

– hodinová základní sazba: z 48,10 Kč za hodinu se od 1. 8. 2013 zvyšuje na částku 50,60 Kč za hodinu.

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci (nebo za hodinu) a příslušnou minimální měsíční (hodinovou) mzdou,

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo

c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Zaručená mzda

Vedle institutu minimální mzdy zákoník práce upravuje tzv. zaručenou mzdu a její minimální úrovně. Minimální úrovně zaručené mzdy se uplatní tam, kde mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a dále pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat. V zařízeních, ve kterých je odměňování zaměstnanců mzdou řešeno přímo v kolektivní smlouvě, má přednost kolektivní smlouva. Proto vždy apelujeme na odborové organizace působící ve mzdové sféře (např. obchodní společnosti), aby rozhodně nesjednávaly v kolektivní smlouvě úroveň mezd v nižší výši, nežli jsou minimální úrovně stanovené právním předpisem (viz níže). V platové sféře (např. příspěvkové organizace) nesmí plat pod tyto minimální úrovně zaručené mzdy klesnout v žádném případě.

Novela provedená nařízením vlády č. 210/2013 Sb. přináší navýšení i ve vztahu k minimálním úrovním zaručené mzdy, které jsou opět stanoveny nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

Skupina prací                                      Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

                                             za hodinu (po 1. 8. 2013)         za měsíc (po 1. 8. 2013)

1. (= 1. a 2. platová třída)        48,10 (50,60)                          8 000  (8 500)

1. (= 3. a 4. platová třída)        53,10 (55,90)                          8 900  (9 400)

3. (= 5. a 6. platová třída)        58,60 (61,70)                          9 800 (10 400)

4. (= 7. a 8. platová třída)        64,70 (68,10)                        10 800 (11 400)

5. (= 9. a 10. platová třída)      71,50 (75,20)                        12 000 (12 600)

6. (= 11. a 12. platová třída)    78,90 (83,00)                        13 200 (13 900)

7. (= 13. a 14. platová třída)    87,10 (91,70)                        14 600 (15 400)

8. (= 15. a 16. platová třída)    96,20 (101,20)                      16 100 (17 000)

Pro zaměstnance odměňované mzdou jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

Nedosáhne-li mzda nebo plat – posuzováno opět bez zahrnutí mzdy/platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci (za hodinu) a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční (hodinové) mzdy,

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Na závěr poznamenáváme:

► Od 1. 8. 2013 je opět odlišná sazba minimální mzdy pro poživatele invalidních důchodů, a to ve výši 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc; zaměstnanci s omezeným pracovním uplatněním mají také v jiné výši stanoveny minimální úrovně zaručené mzdy (§ 4 nařízení vlády).

► Při nižší délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují; toto pravidlo se vztahuje na zaměstnance pracující ve vícesměnných pracovních režimech, kteří mají ze zákona nižší rozsah týdenní pracovní doby, pro které pak platí úměrně vyšší sazba minimální mzdy (úroveň zaručené mzdy).

► Naopak zaměstnanci, který má sjednánu kratší týdenní pracovní dobu (tj. kratší pracovní úvazek) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:55

Proč odborový svaz usiluje o zvyšování platových tarifů?

Vytrvalý tlak představitelů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na růst platových tarifů se odehrává prakticky každý rok.

Aktuality 4. 1. 2024 / 13:08

Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců – 2024

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců – 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám